Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Сентјабр 2021

Сионист режиминин мүһарибә назири: Иран дронлары даһа дәгиг вә даһа дағыдыҹыдыр

Сионист режиминин мүһарибә назири Бенни Гантз бу ҝүн (базар) ачыгламасында Иранын Кашан шәһәриндә мүасир технолоҝијалы дрон мәркәзинин олдуғуну вә орада ПУА тәлимләри кечдијини дејиб.

“Әрәб-48” гәзетинин јаздығына ҝөрә, Гантз әлавә едиб: “Иранын инкишаф етдирдији өнәмли апаратлардан бири дә дронлардыр. Иран сон вахтларда Кашанда јерләшән гәрарҝаһда мүгавимәт групларына ону һазырламағы вә истифадә етмәји өјрәдир.

Биз чох дәгиг вә даһа дағыдыҹы дорнлар барәсиндә данышырыг. Бу дронлар балистик ракетләр, јахуд гырыҹылар кими минләрлә километр уча билир. Иранлылар белә дронлар һазырлајыб, СЕПАҺ вә Гүдс гүввәләринә јахын олан өз нүмајәндәләринә тәһвил верирләр.”

Гантз Иранын бу дрон технолоҝијасыны Фәләстин мүгавимәг групларына да өтүрдүјүнү дејиб.

Nur-az.com
2421 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP