Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Октјабр 2021

Иранын ҝөндәрдији 4-ҹү һуманитар јардым Әфганыстана чатыб

Иранын Әфганыстана ҝөндәрдији дөрдүнҹү һуманитар јардым бу ҝүн Һерата чатыб.
Əфганыстанда баш верән сон һадисәләр вә бу өлкә әһалисинин бејнәлхалг иҹтимаијјәтин көмәјинә ваҹиб еһтијаҹ јаранмасынын ардынҹа Иран Ислам Республикасы һәмишәки кими һамыдан өндә дајанмыш, әмәкдашлыға вә јахшы гоншулуг принсипинә әмәл едәрәк, Әфганыстана һуманитар јардымлар ҝөндәрмишдир.
Һуманитар јүкләри Иран сәрһәдиндән јола салан Тајбад шәһәринин полис рәиси Сәјјаһ 7 јүк машынындан ибарәт 4-ҹү јардыма гида мәһсуллары, дәрман, оксиҝен капсуллары вә гыш ҝејимләринин аид олдуғуну билдириб.
Полис рәиси Иранын Әфганыстанын инкишафы, тәһлүкәсизлијинин тәмини вә абадлашмасыны, һабелә ики халг арасында мүнасибәтләрин ҝенишләнмәсини, јахшы әлагәләрин ҝүҹләнмәсини истәдијини вурғулајыб, һуманитар јардымларын бундан сонра да давам едәҹәјини гејд едиб.
Һуманитар јардымлары гаршылајан Талибанын Һерат валисинин мүавини Моләви Ширәһмәд Әммар Мүһаҹир Иранын Әфганыстана даими јардымларына ҝөрә тәшәккүрүнү билдирәрәк дејиб: “Иран чәтин вәзијјәтдә һәмишә Әфганыстан халгынын јанында олуб вә һеч вахт бу өлкәнин дахили ишләринә мүдахилә етмәјиб.”
Вали мүавини Талибанын да бејнәлхалг ганунлара вә гоншулуг принсипләринә садиг галаҹағыны, хариҹи амилләрин Иран әлејһинә истифадә етмәсинә иҹазә вермәјәҹәјини вурғулајыб.
1988 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP