Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Нојабр 2021

Түркијә Ливијаја ҝөндәрдији террорчулары Суријаја гајтарыр

Түркијә өз дәстәјиндә олан террорчуларын Ливијаја езамыны ики һәфтә дајандырдыгдан сонра онларын Ливијаја ҝөндәрилмәси јенидән башлајыб.
Сурија мүхалифәтинә аид, мәркәзи Лондонда јерләшән инсан һаглары мәркәзинин билдирдијинә ҝөрә, Анкара 150 террорчуну Ливијадан Суријаја гајтарыб вә онларын чоху Салман шаһ вә Фејләг әл-Мәҹд террор групларынын үзвләридир.
Мүхалифәтә аид мәркәз әлавә едиб ки, диҝәр 150 террорчу Түркијә әразисиндән Ливијаја езам едилиб вә бу мәсәлә муздур мүбадиләси просесинин јенидән башламасы истигамәтиндә һәјата кечирилир.
İнсан һаглары мәркәзи 22 октјабрда билдирмишди ки, Суријадан Ливијаја вә әкс истигамәтдә террорчу көчүрүлмәси дајандырылыб вә јүзләрләр террорчу Суријаја гајытмағыны, јүзләрлә террорчу исә Ливијаја езам едилмәјини ҝөзләјир.
Гејд едәк ки, бејнәлхалг иҹтимаијјәт бүтүн хариҹи гүввәләрин Ливијадан чыхмасыны тәләб едир.
Түркијә ордусу исә бир нечә ҝүн әввәл Анкараја бағлы олан террорчуларын дәстәји илә Суријанын Тәл-Рәфәт шәһәринә һүҹум едәҹәјини иддиа едиб.
1921 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP