Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Нојабр 2021

Гүдрәтли Ислам Ордусу нөвбәти дәфә АБШ-ын бурнуну әзди - ВИДЕО

İран Ислам Ингилабы кешикчиләр Корпусу (СЕПАҺ) нефт оғурламаг истәјән АБШ-ын бурнуна мөһкәм зәрбә ендириб! СЕПАҺ-ын гүдрәти сајәсиндә Оман көрфәзиндә нефт оғурламаг истәјән оғру АБШ накам галыб!

İшғалчы АБШ ордусу, Оман көрфәзиндә, ичәрисиндә Иранын ихраҹ етдији нефт олан бир нефт танкерини һәбс едиб вә онун ичәрисиндәки нефти оғурлајараг диҝәр бир нефт танкеринә јүкләјиб. Даһа сонра исә ичәрисиндә Ирана мәхсус нефт олан танкери намәлум истигамәтә апарыб.

Иранын СЕПАҺ гүввәләринин хүсуси тәјинатлылары сөзү ҝедән танкери мүәјјән едәрәк, һеликоптер васитәсилә онун ҝөјәртәсинә ениб вә ичәрисиндә Ирана мәхсус нефт олан танкери әлә кечирәрәк Иран суларына тәрәф истигамәтләндириб.

Бундан сонра АБШ ордусу һеликоптерләр вә дөјүш ҝәмиләри васитәсилә Иранын әлә кечирдији танкери тәгиб едибләр вә ону әлә кечирмәјә чалышыблар. Амма СЕПАҺ-ын гејрәтли вә шүҹаәтли хүсуси тәјинатлыларынын сәрт реаксијасы илә үзләшән АБШ ҝери чәкилмәјә мәҹбур олуб.

Амма АБШ бунунла кифајәтләнмәјиб вә көмәјә диҝәр дөјүш ҝәмиләрини дә чағырыб нефт танкерини әлә кечирмәјә сәј едиб. Лакин СЕПАҺ ҹәнҝәварләринин сәрт реаксијасы илә үзләшәрәк ҝери чәкилмәјә мәҹбур олублар. Һазырда сөзү ҝедән танкер Иран суларындадыр вә һеч бир дүнја ҝүҹү Иран суларына дахил олмаг игтидарында дејил!


2420 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP