Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Нојабр 2021

Әрдоған “өлдү” јазанлара ҹинајәт иши ачылыб - Видео

Әрдоған барәдә јајылан сон видеодан сонра вәзијјәтинин ағыр олдуғуну ҝөрәнләр арасында онун өлмәси илә бағлы шајиәләр јајылыб. АКП рәсмиләри тәрәфиндән сызылмасы дејилән бу хәбәрин иҹтимаијјәт арасында јајылмасындан сонра Тwиттердә Әрдоғанын барәсиндә “өлдү” һәштәги јајылыб вә өлкәдә туфан гопарыб. Түркијәнин Тәһлүкәсизлик Баш Идарәси бунунла бағлы 30 нәфәр сосиал шәбәкә истифадәчисини мүәјјән едәрәк онларын барәсиндә ҹинајәт иши ачыб вә онлары һәбс ҹәзасы ҝөзләдији билдирилир.

Берлиндә јашајан түркијәли журналист Арк Аҹарер 2 нојабрда Әрдоғанын Глазго иҹласында иштирак етмәмәсинин сәбәбини изаһ едәрәк јазыб: “Бу хәбәрин Инҝилтәрә һөкумәтинин Әрдоғанын мәрасим протоколларыны гәбул етмәмәси илә һеч бир әлагәси јохдур вә Әрдоған сәһһәтиндәки ҹидди проблемләрә ҝөрә Түркијәјә гајыдыб.”

Һәмчинин 3 нојабр АКП-нин һакимијјәтә ҝәлмәсинин илдөнүмү ҝүнү олдуғундан Әрдоған вә онун партијасы үчүн чох өнәмли иди вә нормал вәзијјәтдә Әрдоған партија үзвләри илә ҝөрүшдә иштирак етмәли иди, лакин АКП Мәркәзи Гәрар Шурасынын бу һәфтәки топлантысы да ләғв олунду. Әрдоған 19 илдир ки, һәр ил бу ҝүнү гејд едир. Бәзи гејри-рәсми хәбәрләрдә мүхтәлиф әјаләтләрдән партија лидерләринин дәрһал Анкараја чағырылдығы иддиа едилир.

Халг Ҹүмһуријјәт Партијасынын (ҸҺП) тәмсилчиси Ајкот Әрдоғду да бу һагда јазыб: “Әрдоғанын сәһһәтинин писләшмәси хәбәри WһатсАпп групларында бөјүк сәс-күјә сәбәб олуб. Бүтүн сијаси һәјатым Әрдоғанла мүбаризә апармагла кечиб.
Əрдоған тәрәфиндән ачыылан досјеләрдә онларла дәфә һагсызлығын гурбаны олмушам. Тәк арзум будур ки, Әрдоған нөвбәти сечкиләрдә сағ-саламат иштирак едиб удузсун, ҝүнаһларына ҝөрә иҹтимаијјәт гаршысында ҹаваб версин.”

Гејд едәк ки, һал-һазырда Әрдоған барәдә “өлдү” һәштәги биринҹи јердәдир вә онун бәзи тәнгидчиләри бу мүнасибәтлә ширнијјат пајлајараг севинҹләрини ифадә едирләр.
Түркијә президентинин мүшавири Исмајыл Ҹәсур Тwиттер һесабында бу хәбәрә реаксија верәрәк јазыб: “Бу ҹәмијјәтдән бир групу өзләриндән хәбәр дүзәлдәрәк, она севинирләр.”
Әрдоғанын сәһһәти илә бағлы 29 октјабрда јајылмыш јени видео онун јол јеримәсини ҝөстәрир. Белә ки, Әрдоған Республика Ҝүнү мүнасибәтилә гонагларыын тәбрикини гәбул етдикдән сонра президент сарајында Түркијә бајраглары гаршысында ҝөрүнүр. Мәрасимин сона чатдығы елан едилдикдән сонра Әрдоған салондан чыхмаг үчүн дөнүр вә чох чәтинликлә аддымлајыр вә әлләри һәрәкәтсиз галыр. Буну ҝөрән көмәкчиләр тәләсик онун гаршысындакы манеәләри ҝөтүрүр ки, јол ачылсын.
Сосиал шәбәкә истифадәчиләриндән бәзиләри гејд едибләр ки, Әрдоған таразлығы горумаға көмәк едән хүсуси дизајнлы ајаггабылар ҝејинир вә адәтән, јашлылар бу ајаггабылардан истифадә едир. Бу ајаггабыларын гијмәти тәхминән 9000 авродур.Бир мүддәт әввәл “Фореиҝн Полиҹј” журналы да Әрдоғанын вәзијјәтинин ағыр олдуғуну билдирәрәк јазмышды: “Сон ајларда јајымланан ҝөрүнтүләрдә Түркијә президентинин сағламлыг вәзијјәтинин јахшы олмадығы ҝөрүнүр. Ҝөрүнтүләрин һамысы ајдын олмаса да, үмуми шәкилдә ҝөтүрдүкдә Әрдоғанын сағламлығы барәдә суаллар ортаја чыхыр. Мәслән бәзи видеоларда пилләканы чыхмаг үчүн ханымынын јахуд көмәкчисинин јардымына еһтијаҹы олдуғу ҝөрүнүр. Бир башга видеода јол ҝедәркән анытгәбирдә Түркијәнин тәсисчиси Мустафа Камал Ататүркүн гәбринин јанында јол ҝедәркән өзүнү чәкмәси вә јол ҝетмәкдә проблемлә үзләшмәси диггәти чәкир. Ијул ајы чохларынын диггәтини чәкмиш ајры бир ҝөрүнтүдә исә АКП үзвләрини телевизија васитәсилә тәбрик едәркән Әрдоғанын һалсыз олдуғу вә гырыг-гырыг данышдығы һисс олунур.”

Бу ҝөрүнтү онун барәсиндә алтсһејмер хәстәлијинә (деменсијанын ҝениш јајылмыш мүалиҹәси мүмкүн олмајан нејродеҝенератив хәстәлик), тәнәффүс чатышмамазлығы вә гусма проблеминә дүчар олмасы вә гәлбин дөјүнмәсини тәнзимләјән апарата еһтијаҹ олмасы кими шајиәләрин јајылмасына сәбәб олмудшур.
Түркијә президенти һәкимә мүраҹәт етмәји артырмыш, мәтбуат конфрансларыны исә азалтмышдыр.
2496 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP