Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Нојабр 2021

Путинин бу ачыгламасы АБШ-ы тәшвишә салды

Русија Президенти Владимир Путинин сүни интеллект технолоҝијаларындан истифадә едәрәк актив шәкилдә силаһ һазырламағы планлашдырдығына даир ачыгламалары Пентагону тәшвишә салыб.

Бу барәдә Петер Сучиунун "Нәшнл Интерест"дә дәрҹ олунан мәгаләсиндә билдирилиб.

Мүәллиф гејд едиб ки, Русијанын јүксәк дәгигликли силаһлары, пилотсуз учуш апаратлары, еләҹә дә һәрби әмәлијјатларын әлагәләндирилмәси, стратежи гәрарларын гәбулу вә дүшмән рабитәсинә тәзјиг системләри саһәсиндә ирәлиләјишләри АБШ-ын марагларына бөјүк зәрбә вура биләр:

"Дәниз Анализи Мәркәзи тәрәфиндән бу илин әввәлиндә дәрҹ едилмиш "Русијада Сүни Интеллект вә Мухтаријјәт" һаггында һесабата әсасән, бу ҝүн мүхтәлиф инкишаф мәрһәләләриндә сүни интеллектлә ишләјән 150-дән чох һәрби систем мөвҹуддур".

Експерт вурғулајыб ки, Русија вә Чин арасында јүксәк технолоҝијалар саһәсиндә ҝетдикҹә сых әмәкдашлыг Америка үчүн хүсуси тәһлүкә јарадыр:

"АБШ үчүн даһа горхулу олан одур ки, Русијанын сәјләри һәм дә Чинлә јүксәк технолоҝијалы әмәкдашлыға әсасланыр. Чин үмумијјәтлә јүксәк технолоҝијалар вә хүсусән дә сүни интеллект саһәсиндә Русија үчүн әсас тәрәфдашдыр".
1490 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP