Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Нојабр 2021

Авропалы тәмсилчи: Иран әфган гачгынлара евсаһиблији етмәк үчүн Түркијә кими милјардлар алмајыб

Ирландијанын Авропа Парламентиндәки нүмајәндәси Мик Уоллес Твиттер һесабында Авропа Иттифагынын Ирандакы әфганыстанлы гачгынларына гаршы ајры-сечкилијини тәнгид едиб.
О, твиттер һесабында јазыб: “Иран тәхминән 3,6 милјон әфган гачгына ев саһиблији едир вә Түркијәдән фәргли олараг, онларын гајғысына галмаг үчүн иттифагдан милјардлар (авро) алмыр.”
Авропа рәсмиси әлавә едиб: “Талибан Әфганыстанда нәзарәти әлә кечирдикдән сонра даһа 300 мин әфган Ирана дахил олуб вә бу өлкәјә дәстәк вермәк әвәзинә Ирана санксија тәтбиг едилиб. Авропа Иттифагы әфган гачгынларына әһәмијјәт вермирми?”
М. Уоллес Иранын Авропа Иттифагындакы нүмајәндә һејәтинин гыш фәсли јахынлашдыгҹа әфган гачгын бөһранынын ҝүҹләндији барәдә хәбәрдарлыг месажына да тохунуб.
Иранын Авропа Иттифагындакы нүмајәндә һејәти Әфганыстанда вә бу өлкәнин гачгынлары арасында һуманитар фәлакәтин гаршысынын алынмасынын глобал мәсулијјәт олдуғуну вә Иранын бејнәлхалг иҹтимаијјәтин ҝүҹлү дәстәјинә еһтијаҹы олдуғуну вурғулајыб.
Норвеч Гачгынлар Шурасы бу јахынларда вердији һесабатында һәр ҝүн 4000-5000 әфганын өлкәдән Ирана гачдығыны билдирәрәк, даһа чох малијјә ајрылмасына вә вәзифәләрин бөлүнмәсинә чағырыб.
Норвеч Гачгынлар Шурасынын баш катиби Јан Егланд әфганыстанлы гачгынлары гәбул етдијинә ҝөрә Ирана тәшәккүр едәрәк дејиб: “Биз Ираны сон 40 ил әрзиндә милјонларла әфган гачгыны гәбул етдијинә ҝөрә алгышлајырыг.”
Талибанын Әфганыстанда һакимијјәтә ҝәлмәсиндән сонра ән азы 300 мин әфганын Ирана дахил олдуғу тәхмин едилир. Гышда һәлә дә јүз минләрлә инсанын Ирана кечәҹәјини ҝөзләмәк олар.
Тәхминән 5 милјон әфган өлкәдән гачыб, онларын 90 фаизи Иран вә Пакистандадыр. Иранда тәхминән 3,6 милјон әфган јашајыр.
İран әфган гачгынлары, о ҹүмләдән сертификаты олмајанлары коронавируса гаршы пејвәнд едир.
1671 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP