Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Јанвар 2022

Мүгавимәт груплары АБШ террорчуларыны Ирагдан чыхармаг үчүн мејдана дахил олур

“Әл-Мәлумәһ” хәбәр аҝентлијинин билдирдијинә ҝөрә, ираглы сијаси експерт Мәһәммәд Кәрим Саиди АБШ гошунларыны мүмкүн гәдәр тез тәрк етмәјә чағырыб.
Мәлумата ҝөрә, експерт дејиб: “Америкалылар 2000-дән чох әсҝәринин Ирагда галаҹағыны ачыглајыб, һалбуки, Бағдад бундан әввәл белә бир шеј демәмишдир.”
Саиди вурғулајыб: “Јахын ҝүнләрдә мүгавимәт груплары америкалылары өз өлкәләриндән говмаг үчүн ҝүҹ тәтбиг едә биләр. Хүсусилә инди АБШ гошунларынын Ирагдан чыхарылмасы илә бағлы һәр шеј гаранлыгдыр.”
Бундан әввәл Ираг Силаһлы Гүввәләринин баш команданынын сөзчүсү Јәһја Рәсул һазырда Ирагда бејнәлхалг коалисијаја аид һеч бир гүввәнин олмадығыны вә бу өлкәдә галмыш хариҹи гүввәләрин миссијасынын јалныз һәрби мәсләһәт вермәк олдуғуну билдирмишди.
1387 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP