Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Јанвар 2022

Путин: Иран вә Русијанын Суријаја дәстәји террор тәһдидләринин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк етди

Русија президенти Владимир Путин чәршәнбә ҝүнү Иран президенти Ајәтуллаһ Сејид Ибраһим Рәиси илә ҝөрүшү заманы дејиб: “Иран вә Русијанын дәстәји Суријада террор тәһлүкәләринин гаршысыны алмаға көмәк етди.”
Ҝөрүш заманы Путин иранлы һәмкарына мүраҹиәт едәрәк дејиб: “Инаугурасијаныздан бәри биз даим әлагә сахлајырыг, лакин истәнилән һалда видеоконфранс вә ја телефон данышыглары үзбәүз ҝөрүшүн јерини верә билмәз. Пандемијанын чәтин шәртләринә бахмајараг, ики өлкә арасында тиҹарәт кечән ил 6% мүсбәт тенденсија нүмајиш етдириб.
Нәһәнҝ икитәрәфли лајиһәләр һәјата кечирилир вә биз мүхтәлиф саһәләрдә әмәкдашлыг едирик. Биз бејнәлхалг аренада сых әмәкдашлыг едирик. Һәр ики өлкәнин сәјләри илә биз Суријаја бејнәлхалг терроризмлә мүбаризәдә көмәк едә билдик.”

Русија президенти Әфганыстан мәсәләләри илә бағлы Иран президентинин фикирләрини билмәк истәдијини вурғулајараг дејиб: “Әфганыстандакы вәзијјәт һәр ики тәрәф үчүн хүсуси әһәмијјәт кәсб едирди вә мән бу мүһүм мәсәләләри мүзакирә етмәк вә Зати-алиләринин фикрини билмәк истәјирәм.”
В. Путин даһа сонра дејиб: “Иранла Аврасија Игтисади Иттифагы арасында әлагәләр мүвәггәти сазиш чәрчивәсиндә ҝенишләндирилир вә фәал шәкилдә Иранла Аврасија Иттифагы арасында азад тиҹарәт зонасы шәклиндә даими база јаратмаға чалышырыг. Иран Шанхај Тәшкилатынын фәал иштиракчысы кими чыхыш едир вә сөзсүз ки, нүвә сазиши һаггында Сизин фикринизи сорушмаг истәјирәм.”

Русија президенти даһа сонра дејиб: “Гаршыда ҝениш әмәкдашлыгларымызын олдуғуну дејә биләрик. Сизинлә ҝөрүшдән чох шадам.

Сөһбәтимин әввәлиндә Сиздән хаһиш етмәк истәјирәм ки, ән хош сағламлыг арзуларыны Иранын Али Мәгамлы Рәһбәри ҹәнаб (Ајәтуллаһ Сејид Әли) Хаменеинин хидмәтинә чатдырын.”
Путин Ајәтуллаһ Рәиси илә ҝөрүшүнүн диҝәр һиссәсиндә дејиб: “Билирәм ки, сизин Русијаја сәфәриниз бөјүк програмдыр вә чохлу ҝөрүшләриниз, чыхышларыныз вардыр. Хошбәхтликдән тәләсмирик вә раһат отуруб бүтүн мәсәләләри әтрафлы даныша биләрик.”
1395 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP