Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Ијун 2022

Сионист һәрбчиләр азјашлы фәләстинли ушағы һәбс едиб - Фото

Ишғалчы сионист гүввәләр базар ертәси ҝүнү бир азјашлы фәләстинли ушағы вәһшиҹәсинә һәбс едибләр.

Ишғалчы сионист гүввәләр Һамуди Мустафа Амаш адлы азјашлы ушағы Ҹенин јахынлығындакы нәзарәт мәнтәгәсиндә нәзарәт-бурахылыш мәнтәгәсиндә әсҝәрләри тәһгир етмәси бәһанәси илә һәбс едибләр.

"Сһаһаб" хәбәр аҝентлијинин билдирдијинә ҝөрә, сионистләр бу азјашлы ушағы диндирмәк үчүн тәк апарыблар.

Бундан әввәл Әл-Хадир гәсәбәсиндә 12 јашлы фәләстинли ушағын һәбс едилмәси медиада ишыгландырылмышды. Ушағын һәбси илә бағлы јајылан видеода сионист забит ушағын синәсинә отурараг ону сахламаға чалышыр.

بازداشت کودک خردسال فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل +عکس

Фәләстинли Әсирләр Гурумунун мәлуматлары ҝөстәрир ки, сионист режимин ишғал олунмуш зинданларындакы фәләстинли әсир вә мәһбусларын сајы 2022-ҹи илин феврал ајынын сонуна гәдәр тәгрибән 4400 мәһбуса чатыб. Онлардан 160-ы ушаг мәһбус олуб. Бу инсанлар һәлә дә һәбсдә олдуглары үчүн һәбс олунаркән зоракылыға мәруз галмагла јанашы, ушаглыгдан, о ҹүмләдән тәһсилләрини давам етдирмәкдән мәһрум едилирләр.

Бејнәлхалг Фәләстинли Ушаглары Мүдафиә Тәшкилатынын тәгдим етдији статистикаја ҝөрә, кечән ил 18 јашындан кичик 78 фәләстинли ушаг шәһид олуб. Һәмчинин Иордан чајынын гәрб саһилиндә 17, Гәззә золағында исә 61 ушаг шәһид олуб. Онлардан 26-сы 8 јаша гәдәр, 17-си 9-12 јаш арасы ушаг олуб.
1128 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP