Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Ијун 2022

Имран Хандан сенсасион ачыгламалар: Бу өлкә истефам үчүн 1 милјон өдәјиб

АБШ Пакистан парламентиндәки мүхалифәт депутатларына рүшвәт вериб.

“Даилј Маил” хәбәр верир ки, буну Пакистанын кечмиш Баш назири Имран Хан дејиб.

Онун сөзләринә ҝөрә, Вашингтон сијасәтчиләрә етимадсызлыг сәсвермәсиндән кечмәк вә бунунла да ону һакимијјәтдән узаглашдырмаг үчүн 1 милјон доллар өдәјиб.

Ханын нөгтеји-нәзәриндән АБШ бу аддымы онун Русија Президенти Владимир Путинлә февралын 24-дә Украјнада мүһарибәнин башладығы ҝүн баш тутан ҝөрүшүнә ҝөрә атыб. Сијасәтчи гејд едиб ки, о, Москванын планлары барәдә һеч нә билмирди вә сәфәрин өзү дә дөвләтин милли мараглары бахымындан зәрури иди.

“Путинин өз гошунларыны ҝөндәрәҹәјиндән хәбәрим јох иди, буну орада оланда билдик. Биз Русија илә мүнасибәтләри јахшылашдырмаға чалышдыг, илләрдир орада бир дәнә дә олсун Пакистан дөвләт башчысы олмајыб. Ҝедиб, сәфәри јарымчыг гојуб евә гајытмалы идик? Бунун үчүн мүәјјән хал газана биләрдим. Амма бизим Русија илә онсуз да донмуш мүнасибәтләримиз битәҹәкди. Сонда биз өз өлкәмизи вә һәссас вәтәндашларымыз үчүн нәјә еһтијаҹымыз олдуғуну дүшүндүк”, – Хан билдириб.

Екс-баш назир вурғулајыб ки, һакимијјәтдән узаглашдырылмасына бахмајараг, Пакистан халгы арасында она кифајәт гәдәр дәстәк вар, буна ҝөрә дә о, јенидән һөкумәт башчысы постуну тутаҹағыны ҝөзләјир.

“Бу баш тутаҹаг, шүбһәм јохдур. Һеч бир башга партија бу гәдәр иҹтимаи дәстәк ҝөрмәјиб. Буну дајандыра билмәјәҹәкләр”, – дејә Хан фикрини јекунлашдырыб.
1257 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP