Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Ијун 2022

СЕПАҺ-ын баш команданы: Сионист режим өзүнү горумаға гадир дејил

Пакистан Ордусунун Гәрарҝаһ Рәисләринин Бирҝә Комитәсинин сәдри ҝенерал Нәдим Рза СЕПАҺ команданы ҝенерал-мајор Һүсејн Сәлами илә ҝөрүшүб.

Ҝенерал Салами Пакистан нүмајәндә һејәтини саламлајыб, Иран вә Пакистан халглары, дөвләтләри вә һәрби гүввәләри арасында сых вә көклү дини, мәдәни вә тарихи әлагәләри вурғулајараг дејиб: "Ики халг олараг бизи бир Аллаһ, бөјүк Пејғәмбәр вә Гуран бирләшдирир. Бундан әлавә, ики халгы бирләшдирән зәнҝин ортаг мәдәнијјәт дә бу гардашлыг һиссинин даһа да артыран диҝәр амилидир. Бунларын јанында Гуранда вә Рәсули-әкрәмин (ә) тәлимләриндә уҹа јер тутан гоншулуг әлагәләримиз дә мөвҹуддур."

СЕПАҺ командири сионист режими Ислам дүнјасынын вә бәшәријјәтин дүшмәни кими характеризә едиб, сионистләрин әсас дајағы олан америкалыларын да Ислам һөкумәти илә әсаслы дүшмәнчилик етдијини билдирәрәк, ушаг гатили олан сионист режимлә мүнасибәт гурмағын аҹы нәтиҹәләр верәҹәјини чатдырараг дејиб: "Сионист режими өзүнү мүдафиә едә билмәјән вә тамамилә сијасәтсиз бир режимдир. Әсас суал будур ки, бәзи Ислам өлкәләри тәһлүкәсизлик вә ја игтисадијјата саһиб олмаг үчүн белә бир режимә неҹә ҝүвәнир? Бунун һеч бир мәнасы јохдур."

Һүсејн Сәлами гејд едиб ки, америкалыларын Ислам дүнјасында мөвҹудлуғунун төһфәси бөјүк парчаланмалар вә тәфригәләр, узун сүрән вәтәндаш мүһарибәләри, евләрин дағыдылмасы, еләҹә дә инсанларын дидәрҝин дүшмәси, мүсәлман халгларын өз сәрвәтләриндән мәһрум олмасы, иғтишаш, јохсуллуг вә ҝерилик олмушдур.

О, Әфганыстан вә Пакистан халгларынын да америкалыларын дағыдыҹы мүдахиләләриндән әзијјәт чәкдијини вурғулајыб.

Ислам Ингилабы Кешикчиләри Гвардијасынын команданы даһа сонра дејиб: "Аллаһын көмәји илә дүшмәнләримиз ҝери чәкилир. Үмид едирик ки, бу өлкәләр инам вә һәмрәјликлә өз мүстәгилликләрини бәрпа едәҹәкләр."

Пакистан Ордусунун Гәрарҝаһ Рәисләринин Бирҝә Комитәсинин сәдри ҝенерал Нәдим Рза бу ҝөрүшдә Иран вә Пакистан халглары вә өлкәләри арасында дәрин ортаглыглара тохунараг дејиб: "Ислам дүнјасындакы ихтилаф вә тәфригә АБШ вә Гәрб планларынын нәтиҹәсидир. Америкалылар 20 илдән сонра һеч бир тәһлүкәсизлик јаратмадан Әфганыстаны тәрк етдиләр вә онларын мөвҹудлуғунун һеч бир фајдасы олмады."

Ҝөрүшдә ики өлкә арасында тәһлүкәсизлик, террорла мүбаризә кими бир сыра саһәләрдә әмәкдашлығын артырылмасы вурғуланыб.
1768 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP