Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Ијун 2022

Шотландија мүстәгил өлкә олмаг истәјир – “Инҝилисләрин әсири олмајаҹағыг”

Шотландија Баш назири Никола Стердсен 2023-ҹү ил октјабрын 19-да мүстәгиллик референдуму кечирмәк истәдикләрини, бу планын ганунилијини тәјин етмәк үчүн Али Мәһкәмәјә мүраҹиәт едәҹәкләрини вә мәркәзи һөкумәтлә дә данышыглара вә ҝөрүшә һазыр олдугларыны ачыглајыб.

Баш назир Инҝилтәрәнин һаким Мүһафизәкарлар Партијасынын Шотландијаны онун ирадәсинин әксинә ҝедәрәк Авропа Бирлијиндән ајырдығыны дејиб.

Стердсен референдумла бағлы мәсәләнин Инҝилтәрә һөкумәти илә демократик шәкилдә һәлл едилмәли олдуғуну билдириб. О, бу планын рәсми тәсдиги үчүн Инҝилтәрә Баш назири Борис Ҹонсона мәктуб јазаҹағыны да сөјләјиб.

“Һеч вахт етмәјәҹәјим шеј Шотландија демократијасынын Борис Ҹонсон вә ја һәр һансыса бир инҝилис баш назиринин әсири олмасына иҹазә вермәкдир”, - Шотландија рәһбәри гејд едиб.

Онун сөзләринә ҝөрә, һәр ики тәрәф бир араја ҝәләрәк референдумун һүгуги әсасыны һеч бир шүбһә доғурмадан ортаја гојмалыдыр.

Әтрафлы
Ад - 00:08
Стердсен 2023-ҹү ил октјабрын 19-да мәшвәрәт характерли референдум кечирәҹәкләрини, бунунла бағлы ганун лајиһәсинин парламентә тәгдим едилдијини вә сәсвермәдә “Шотландија мүстәгил өлкә олмалыдырмы?” сорушулаҹағыны дејиб.

Стердсен сөјләјиб ки, әҝәр Али Мәһкәмә Шотландија парламентинин референдум кечирмәк сәлаһијјәтинә малик олмадығына гәрар верәрсә, нөвбәти сәсвермә “де-факто референдум” олаҹаг.
2076 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP