Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Ијул 2022

Мәһәррәм онҝүнлүјүндә Имам Һүсејнлә (ә) һәмдәрд олмаг

Вилајәт вә вәфадарлыг һөкмүнә, Уҹа Аллаһа, Рәсули-әкрәмә (ә) имана әсасән, јахшы олар ки, Мәһәррәм ајында Аллаһ рәсулунун (с) Әһли-бејтини (ә) севәнләрин әһвалы дәјишсин, бу ајда Пејғәмбәрин (с) аиләсинә үз верән ағыр мүсибәтләрә ҝөрә, онун һәм гәлбиндә, һәм дә үзүндә һүзн вә гәм әсәри ҝөрүнсүн.

Әһли-бејти (ә) севәнләр Мәһәррәм ајында өз ләззәтләриндән –истәр јемәк-ичмәк олсун, истәр јатмаг вә данышмаг– бир гәдәр азалтмалыдыр, ата-анасыны, јахуд өвладыны итирмиш шәхс кими давранмалыдыр, Уҹа Аллаһын намусунун һөрмәтини, Пејғәмбәрин (с) вә Имамын (ә) аиләсинин һөрмәтини өз ҹанындан вә аиләсиндән үстүн билмәлидир, онлары өз ҹанындан, өвладларындан вә аиләсиндән чох истәмәлидир.

Әҝәр бир кәс Мәһәррәм ајынын биринҹи онҝүнлүјүндә белә даврана билмәсә, ҝәрәк 9-ҹу ҝүн (Тасуа ҝүнү), онунҹу ҝүн (Ашура ҝүнү) вә он биринҹи ҝеҹә һәр һансы ләззәтдән узаг дурсун.

Мәһәррәм ајынын биринҹи онҝүнлүјүндә һәр ҝүн Ашура зијарәтини охусун вә Ашура ҝүнү ахшамүстүнә кими јемәк-ичмәк, гејри-зәрури данышыг, достлары илә ҝөрүшмәк кими ишләрдән узаг олсун. Һәмин ҝүнү ағламаг вә аһү-зарла кечирсин.Имам Һүсејнин (ә) мүсибәтләри

Бу мәтләбдән гафил олмаг олмаз ки, заһирдә дә олса, Имам Һүсејнә (ә) елә мүсибәтләр үз верди ки, һеч бир пејғәмбәрә вә онларын ҹанишинләринә, һәтта дүнја әһлиндән һеч кимә елә мүсибәт үз вермәјиб. Хүсусилә дә Имам Һүсејнин (ә) сусузлуг мәсәләси. Гүдси вә гејри-гүдси һәдисләрдә бу мүсибәтләр барәдә дејиләнләр зеһнә сығмыр, тәсәввүр етмәк мүмкүн дејил вә ағлын она дөзмәјә тагәти јохдур.

О һәзрәтин мүсибәтләринин бир һиссәси онун јахын гоһумларынын шәһид олмасы, һөрмәтли аиләсинә гаршы һөрмәтсизлик олунмасындан ибарәт иди. Санки Имам Һүсејн (ә) өз Аллаһы илә әһд-пејман бағламышды ки, Онун разылығыны газанмаг үчүн баш вә боғазын кәсилмәси, тәрәфдашларынын әзаб-әзијјәтлә өлдүрүлмәси, аҹлыг, сусузлуг вә с. кими мүсибәтләри ҹани-дилдән гәбул етсин. Бүтүн бу мүсибәтләри Имам Һүсејнә (ә) асан вә ләззәтли едән илаһи нурларын тәҹәллиси, Аллаһын ҹәлал вә әзәмәтинин кәшфи, Аллаһын ҝөрүшүнә вә Һаггын вүсалына шөвг иди вә бунлар һәр ан о һәзрәтин мүгәддәс руһуна јетиширди. Имам Һүсејнин (ә) сәһабәләриндән бири о һәзрәтин Ашура ҝүнү әһвал-руһијјәсини вәсф едәрәк дејиб: "Ашура ҝүнү мејдан Һүсејнә (ә) даралдыгҹа вә иш чәтинләшдикҹә, о һәзрәтин рәнҝи парлајырды вә севинҹ онун мүбарәк симасында даһа ашкар олурду."

Амма бүтүн бунларла јанашы биз шиәләрин гәм-гүссәсинә сәбәб олан мәсәлә Сејјидүш-шүһәданын (ә) бәдәнинә вә аиләсинин һүзнлү гәлбинә дәјмиш јаралардыр. Ибн Сәд ордусунун Ашура ҝүнү Кәрбәлада Имам Һүсејнә (ә) гаршы етдији һөрмәтсизликләр бизим гәлбимиздә гәм вә кәдәри аловландырыр.

Инди өзүнү Имам Һүсејнин (ә) досту билән вә она севҝи бәсләдијини һесаб едән һәр кәс өз гәм вә кәдәрини ашкар етмәлидир. Онун Имам Һүсејнлә (ә) һәмдәрдлик мәгсәдилә етдији әзадарлыг һәмин бөјүк мүсибәтә ујғун олмалыдыр, санки бу мүсибәт онун өзүнә, јахуд әзизләринә, өвладларына вә аиләсинә үз вермишдир. Чүнки Аллаһын рәсулунун (с) бујурдуғуна ҝөрә, Һүсејн (ә), һәр кәсә онун өзүндән даһа јахындыр.

"Әл-Мурагибат" китабындан
1188 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP