Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Август 2023

Јәмәнли командир: АБШ-ын өлкәмизин әрази суларына јахынлашмасына иҹазә вермәјәҹәјик

Јәмәнин Саһил Мүдафиә Гүввәләринин команданы Мәһәммәд әл-Гадири бу ҝүн (чәршәнбә ҝүнү) “Әл-Мәсирә” телеканалына ачыгламасында Америкаја сәрт хәбәрдарлыг едиб.

Әл-Гадири дејиб: “Јәмәнин саһил мүдафиәси Америка гүввәләри Сүвејш каналына дахил олдугдан сонра онлары изләјир вә онларын өлкәнин әрази суларына јахынлашмасына имкан вермир.”
О әлавә едиб: “Америка вә сионист режим гүввәләринин Гырмызы дәниздә вә Баб әл-Мәндәбдә мөвҹудлуғу тәхрибат характерлидир. Јәмән Һәрби Дәниз Гүввәләри дүшмәнин дахил олмасынын гаршысыны алан имканлара вә сүрпризләрә маликдир.

Јәмән Һәрби Дәниз Гүввәләри атәшкәс дөврүндә вә ҝәрҝинлијин азалдылмасы дөврүндә өз имканларыны гурмаг вә инкишаф етдирмәк үчүн мисли ҝөрүнмәмиш аддымлар атыб вә дүшмән үчүн сүрпризләри вар.”
Саһил Мүдафиә Гүввәләринин команданы вурғулајыб ки, Јәмән саһилләриндә јерләшдирилән гүввәләр истәнилән мүмкүн тәҹавүзә ҹаваб вермәјә там һазырдыр вә һеч кимә Јәмәнин әрази суларыны позмаға иҹазә вермәјәҹәк.

Бундан әввәл Јәмән Милли Гуртулуш Һөкумәтинин хариҹи ишләр назиринин мүавини Һүсејн әл-Иззи дә Тwиттер сәһифәсиндә Америка гүввәләринә Јәмәнин әрази суларына јахынлашмасы илә бағлы ҹидди хәбәрдарлыг едәрәк јазмышды ки, бејнәлхалг сүлһү вә тәһлүкәсизлији, һабелә Гырмызы дәниздә навигасија тәһлүкәсизлијини горумаг үчүн Америка гүввәләри бизим реҝионал суларымыздан узаг дурмалыдыр. Чүнки истәнилән јахынлашма (мәһз јахынлашма) бәшәр тарихиндә ән узун вә ән чох хәрҹ тәләб едән дөјүшүн башланғыҹы мәнасынадыр.

Гејд едәк ки, августун 7-дә Америка Һәрби Дәниз Гүввәләринин Бешинҹи Донанмасы Гәрби Асијаја, хүсусилә Гырмызы дәнизә (Гәрби Јәмәнә) 3000-дән чох Америка дәнизчиси вә әсҝәринин ҝәлдијини елан едиб.
1600 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP