Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Август 2023

Ҝенерал Һаҹызадә: Суперҝүҹләр Ирандан мүдафиә аваданлығы алмаг үчүн хаһиш едирләр

Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун (СЕПАҺ) Һава вә Космик Гүввәләринин команданы Әмир Әли Һаҹызадә СЕПАҺ Командирләринин 24-ҹү Али Мәҹлисиндә бу гүввәләрин ракет вә дрон ҝүҹүнә тохунараг, СЕПАҺ-да ҝүҹ истеһсалыны Уҹа Аллаһын лүтфү кими гијмәтләндирәрәк дејиб: “Ракет вә дрон ҝүҹүмүзү мүмкүн гәдәр артырмаға чалышырыг.”

СЕПАҺ Һава Гүввәләринин команданы Ислами Иранын тәтбиг едилән мүһарибә заманы мүдафиә ҝүҹүнү индики мәрһәлә илә мүгајисә едәрәк дејиб: “Бир ҝүн дүшмән һүҹум мөвгејиндә иди вә биз мүдафиә бахымындан нараһат идик. Бу ҝүн исә биз һүҹум мөвгејиндәјик вә дүшмәнләримиз өзүнүн мүдафиә шәбәкәсини тәкмилләшдирмәјә ҹәһд едир.”

Ҝенерал Һаҹызадә вурғулајыб: “Бир вахтлар һәтта бир нечә васитәчи илә онларла даныша билмәдијимиз фөвгәлдөвләтләр, бу ҝүн биздән габагҹыл вә мүдафиә техникасы алмаг үчүн хаһиш едирләр.”
2421 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP