Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Март 2014

Sual.nur-az.com-да ҝүнүн суалы

Üмуми

Суал: Салам Алејкум ве реһметуллаһ ве берекатуһу. Тевессул бареде гиса мелумат истејирем. Асһаҝидакилардан һанси һегиги ве доҝру тевессул һесаб олунур? 1) Ја Аллаһ биһегги Һусејн Медед 2) Ја Һусејн Медед Еввелҹеден теwеккурлер

Ҹаваб:
Аллаһын ады илә.
Əлејкумус-салам.
Тәвәссүл үчүн һәм әгли һәм дә нәгли дәлил вардыр. Тәвәссүл бир нөв шәфаәтә охшардыр. Мүхтәлиф мадди вә мәнәви чәтинликләрлә үзләшән инсанлар, “Аллаһын достларына-севдији бәндәләрә” (Пејғәмбәр вә имамлара) мүраҹиәт едәрәк, онларын васитәсилә Аллаһдан өз һаҹәтләрини алмаға чалышырлар. Онлар бир тәрәфдән Аллаһа үз ҝәтирәрәк, диҝәр тәрәфдән Аллаһ јанында һөрмәтли шәхсләри Онун үчүн васитә гәрар верирләр. Бу иш−јәни тәвәссүл, Ислам дини тәрәфиндән гәбул олунмуш бир васитәдир. Гурани-кәрим бујурур: “Онлар өзләринә зүлм едән вахт (ҝүнаһ едәндән сонра) сәнин јанына ҝәлсәјдиләр вә (сәнин васитән илә) Аллаһдан бағышланмаларыны диләсәјдиләр, Аллаһын Рәсулу да, онлар үчүн бағышлама диләсәјди, Аллаһы төвбәләри гәбул едән вә меһрибан ҝөрәрдиләр.” (Јусиф, 97-98).
Һәмчинин, Јусиф Пејғәмбәрин (ә) гардашларынын әһвалатында охујуруг ки, ҝүнаһкар гардашлар өз аталарына тәвәссүл едәрәк дедиләр: “Еј ата, бизим үчүн Аллаһдан бағышланмағымызы истә ки, ҝүнаһкар идик.” (Јусиф, 97) Јәгуб (ә) да, онларын бу тәвәссүлүнү гәбул едәрәк, сөјләди: “Тезликлә мән Аллаһдан сизин бағышланмағынызы истәјәҹәјәм. О, меһрибан вә бағышлајандыр.” (Јусиф, 98) Бүтүн бу ајәләр, тәвәссүлүн гәдим үммәтләр үчүн дә, олдуғуну тәсдигләјир.
Әзиз охуҹу, јадда сахламаг лазымдыр ки, Өвлијааллаһ (Аллаһын достлары-Пејғәмбәрләр вә имамлар) јалныз Аллаһын изни вә разылығы илә ҝүнаһлары бағышлатмаг, һаҹәти рәва етмәк габилијјәтинә маликдирләр. Һәр кәс онлары Аллаһын иҹазәси олмадан вә мүстәгил сурәтдә ҝүнаһлары бағышладығына, һаҹәт вердијинә етигадлы олса бир нөв ширкә вә күфрә дүчар олмушдур. Бундан әлавә, Аллаһын достларына ибадәт етмәк гәсдилә әнҹам верилән тәвәссүл дә ширк вә күфрдүр. Чүнки һәгигәтдә, Аллаһын достлары, Онун иҹазәси олмадан һеч нәјә малик вә саһиб дејилдирләр. Гурани-кәрим бујурур: “Де ки; Аллаһын истәдији (вердији-әта етдијиндән) башга, мән һәтта өз мәнфәәт вә зәрәримин дә, малики дејиләм.” (Әраф, 188) Бунунла белә Исламын мүхтәлиф фиргәләри арасында тәвәссүл бәһсинә аид чохлу ифрат вә тәфритләр олур ки, онлар һидајәт олунмалы вә өз һәллини тапмалыдыр.
Биринҹи ҹүмлә доғрудур. Икинҹи исә бу шәртлә дүзҝүн олар ки, биз Имамы мүстәгил гүтрәт саһиби билмәјәк вә өвлијалары Аллаһла инсан арасында васитә биләк вә онларда олан гүдрәти Аллаһдан вә Онун изни илә олдуғуна инанаг.
Аллаһ сизә јар олсун.

4114 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP