Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Март 2014

Sual.nur-az.com-да ҝүнүн суалы

Фигһи

Суал: Салам олсун мөмин гардашларымыза Аллаһ көмәјиниз олсун. Сиздән хаһиш едирәм ки ашағыда јазаҹағым ики суалыма ҹаваб бујурасыныз. вә зәһмәт олмаса суалларымы Ајәтуллаһ Мәкаримин Аллаһ ону горусун-фәтвасына ујғун ҹавабландырын. 1. Хәстә вә ја әлил ата – ананы сахламаг, онларын гајғысына галмаг онларын һәм оғланларынын вә һәм дә гызларынын өһдәсиндәдир, јохса гызларынын бу барәдә һеч бир мәсулијјәти јохдур? 2. Оғлу олмајан ата-анаја бахмаг вә онларын гајғыларына галмаг онларын гызларынын өһдәсиндәдирми?
Ад: Умму Һабиба, Өлкә: Азәрбајҹан, Мүҹтәһид: Ајәтуллаһ Мәкарим

Ҹаваб:
Бисмиллаһир-рәһманыр-рәһим
1. Һәр икисинин мәсулијјәти вардыр.
2. Бәли, ҝүҹләри, имканлары чатан гәдәр гызларын өһдәсиндәдир. 
4219 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP