Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Март 2014

Sual.nur-az.com-да ҝүнүн суалы

Фигһи

Суал: Саламун Алејкум, Јәһуди гадын Мүсәлман кишијә әрә ҝедәндә гадын артыг мүсәлман олмуш олур ? Гадын аилә гураркән кәбини охунмајыб , артыг 5 илдән чохдур ки һәјат јолдашындан ајрылыб ајры јашајыр. Инди башга кишијә әрә ҝетмәси үчүн ҝери талаг охумаг лазымдырмы. Дөвләт кәбини исә һәләдә өз гүввәсиндәдир.
Ад:  Өлкә: Азәрбајҹан, Мүҹтәһид: Ајәтуллаһ Систани

Ҹаваб:
Бисмиллаһир-рәһманыр-рәһим
1. Хејир, бунунла мүсәлман олмур. Мүсәлман олмағын шәрти будур ки, шәхс шәһадәтејни десин: Әшһәду әлла илаһә илләллаһ. Әшһәду әннә Муһәммәдән рәсулуллаһ.
2. Әҝәр онларын арасында шәри бахымдан дүзҝүн әгд охунмајыбса, талаг да лазым дејил вә башга кишијә әрә ҝедә биләр.
4285 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP