Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Март 2014

Sual.nur-az.com-да ҝүнүн суалы

Үмуми

Суал: Салам алекум; Ҝунаһдан чәкинмәк истәјән инсан нә етмәлидир?

Ҹаваб:
Аллаһын ады илә.
Əлејкумус-салам.
Хәстәхана, идман залы, һәбсхана нә үчүндүр? Һеч шүбһәсиз ки, инсанын мәнәви вә физики тәрбијәләндирилмәси үчүн! Амма өтәри бир хәстәликлә әлагәдар һәкимә мүраҹиәт едән шәхс дүзҝүн мүалиҹә олмазса, ағыр хәстәлијә дүчар ола биләр. Аз олмајыб ки, ҝөзләри зәиф ҝөрән инсан ҝөз ҹәрраһијјә әмәлијјатындан сонра кор олуб. Амма һәмин адамлар үмидини үзмәјиб, башга һәкимә мүраҹиәт едибләр.
Ҹәлд вә ҝүҹлү олмаг һәвәси илә мүәјјән бир идман нөвү илә мәшғул олуб, еһтијатсызлыг үзүндән шикәст оланлар да вар. Амма бу сајаг уғурсузлуглара бахмајараг, инсанлар идмандан үз дөндәрмир.
Һансыса кичик бир сәһвә ҝөрә һәбсханаја дүшүб, орадан наркоман кими чыханлар да аз дејил. Амма һәбсханалар мөвҹуддур вә ҝәләҹәкдә дә мөвҹуд олаҹаг.
Гурани-кәримдә бујурулур: «Намаз инсаны чиркин ишләрдән чәкиндирир».
Бәли, мүттәгиләрә доғру јол ҝөстәрән Гуран, ҝүнаһдан чәкинмәк истәјәнләри намаза чағырыр. «Филан намаз гылан нә үчүн чиркин ишләрдән чәкинмәјиб» суалына јухарыдакы мисаллар ҹаваб верир. Ајәдә һәгиги намаз нәзәрдә тутулур. Әсл һәким шәфабәхш, әсл идман фајдалы, әсл һәбсхана тәрбијәвериҹи олдуғу кими, әсл намаз да истиснасыз олараг, инсаны ҝүнаһдан узаглашдырыр. Һәгиги намазын шәртләри вардыр. Намазда халис нијјәт, Аллаһын әзәмәтини, өзүнүн кичиклијини анламаг әсас шәртләрдәндир. Имам Садиг (ә) бујурур: «Намазын гәбул олунмасынын әламәти, онун инсаны чиркинликдән узаглашдырмасыдыр».
Аллаһ сизә јар олсун.

4186 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP