Размер шрифта:
A+
A
A-
25 Май 2015

Gözdəyməyə qarşı nə edim? (17)

İnsan fitrəti ilahi nurla çulğaşıb. İnsanlar zatən Allaha məhəbbətlidir
Son söz
Qurani-Kərimdə buyrulur ki, təqvalılar qeybə inanan kəslərdir. (Əlləzinə yuminunə bil-ğəyb) Möminin xüsusiyyətlərindən biri budur ki, maddi dünya divarlarını aşıb qeyb dünyasına baxa bilsin. Mömin insan bu addımı ilə dünyanın kiçikliyini, axirətin genişliyini dərk edir.
Qeyd etdiyimiz ayədə Allahın pak zatına, vəhyə, qiyamət gününə, mələklərə imanla yanaşı qeybə iman zikr olunur. Mömin qeybə inanmalıdır. (Təfsiri-Nümunə, c.1, s.72)
Elmlərin ciddisi, düşüncəmizin əsaslısı təcrübi elmlərdir. Amma bu elmlər də nöqsanlardan amanda deyil. Əgər təcrübi elmlərdə nöqsan varsa, qeyri-təcrübi elmlərdə də bu halla rastlaşa bilərik. (“Təfsirul-Mizan”, c. 1, s. 60)
İnsan fitrəti ilahi nurla çulğaşıb. İnsanlar zatən Allaha məhəbbətlidir. İlahi varlığa inam insanın fitrətində var. Təəssüf ki, bu etiqad bəzən təhrifə məruz qalır, insan həqiqi məbudu tapa bilməyib günəş və ya aya sitayiş edir. Bəzən də özü üçün bütlər yaradır.
Qeyblə bağlı hadisələr heç zaman xurafatdan amanda qalmayıb. Gözdəymə qeyblə bağlı hadisə olduğundan bu hadisəyə də xurafi fikirlər qatılıb. Amma gözdəymə mövzusunda xurafatın yer alması bu hadisənin həqiqətini rədd etmir.
Nəticə budur ki, Əhli-beyt (ə) məktəbində ən böyük dərmanlardan biri Allah zikridir. Kim əzəmətli və hikmət sahibi olan Allahı yada salsa, “fəzkuruni uzkurkum” ayəsi əsasında Allah da onu yada salar. (“Bəqərə”, 152) İnsan Allahı zikr etməklə güc tapır. O bu güclə həyatdakı mənfi dalğalara qalib gəlir. Digər tərəfdən Allahı zikr edən insan Allaha təvəkkül edib, işlərini ona tapşırır. Zikr edən insan özünü Allahın rəhmət ağuşuna atır, Allahı yada salmaqla qaranlıqları yarıb keçir, zəhərli baxışları arxada qoyur. Xoşbəxtlikdən bu zəhərli oxlar çox vaxt bilmədən yaydan çıxır. Hələki şeytanlar bu təhlükəli dalğaları gücləndirə bilməyiblər.
Etiqadlı insanların vəzifəsi budur ki, qeyblə bağlı bəsirətlərini gücləndirsinlər, təbiətüstü dünya ilə əlaqələrini qırmasınlar. İnsan qeyb aləminə inananda güclənir. Hazırda bu sahədə araşdırma mərkəzləri fəaliyyət göstərir və belə mərkəzlər genişlənir. Çünki, qeybə iman zəruri olduğu kimi, gizli qüvvələrə müdriyyət də zəruridir. Bu mərkəzlərdə insan malik olduğu enerjiyə müdriyyətə yiyələnir.
Pərvərdigara! İşimizi xoşbəxtliklə tamamla. Bizə mərifət və Allahpərəstlik yolunu göstər. Qəlbimizdə şeytanın nüfuzuna yol vermə. Öz məhəbbət alovunu qəlbimizdə şölələndir. Xüdpəsəndlik bəlasını eşq alovunda yandır. Səndən başqasını görməyək, Səndən başqasını istəməyək, səndən başqasına könül verməyək.
Ey Rəbbimiz! Əgər öz qeyb əlinlə aradakı qalın pərdələri götürməsən Səndən uzağıq. Bu pərdələri qaldır ki, ömrümüzün qalan günlərini faydalana bilək.
Əsərin məqbul sayılacağına ümüd edirik. Onun qüsurlarını etiraf edirik. Xüsusi ilə metafizika mövzusunda söhbətlərdə nöqsanlar olması mümkündür. Bu mövzuda ayrıca kitab olmaması, qələmin nöqsanları özünü göstərdi. Bu sahədə nəzər sahiblərindən xahişim budur ki, böyüklük göstərib bizi öz tövsiyələrindən bəhrələndirsinlər. Kitabla bağlı fikirlər və təkliflər bizə göndərilərsə minnətdar olarıq.
Əssəlamu ələyna və əla ibadillahis-salehin.
7251 dəfə baxılıb
ожидание...