Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Март 2015

Али-Сәуд сүлаләси Хејбәр јәһудиләриндәндир

Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) вәһабиләрлә бағлы узагҝөрәнлији...
Инҝилисләр онлара дејирдиләр ки, сиз Әнәзә гәбиләсиндәнсиниз вә биз сизи севирик!

Һәзрәт Вәлиәср арашдырма мәркәзинин мүтәхәсси дејир: Али-Сәуд Әнәзә гәбиләси, башга сөзлә Хејбәр јәһудиләриндәндир. Мараглыдыр ки, инҝилисләр онлара дејирдиләр ки, сиз Әнәзә гәбиләсиндәнсиниз вә биз сизи севирик!

Фарс Информасија Аҝентлијинин вердији хәбәрә ҝөрә, Суријада пејғәмбәр сәһабәсинин гәбринин дағыдылмасы, һәтта Ирагда илаһи пејғәмбәрин гәбринин тәһгир олунмасы, бу өлкәдә ИШИД-ин ҹинајәтләринин давамы, Сәудија Әрәбистанынын бу ҹинајәтләри һимајә етмәси, бу тәкфирчи групдан олан мүфтиләрин һимајәләри сәбәб олду ки, Бәги Имамларынын (ә) мәзарларынын дағыдылмасы ил дөнүмү мүнасибәти илә Һөҹҹәтүлислам Сејид Мәһәммәд Јәздани илә бу барәдә сөһбәт апарылсын. Мүсаһибәдә вәһабилијин көкләри, Пејғәмбәрин (с) бу барәдә әввәлҹәдән хәбәр вермәси, дүнја империализминин вәһабилијин формалашмасындакы ролу, сүннә әһлинин вәһабилијин ҝизли јөнләринә мүнасибәти мөвзулары нәзәрдән кечирилиб. Сөһбәт заманы Һөҹҹәтүлислам Сејид Мәһәммәд Јәздани дејир:

Али-Сәуд сүлаләсинин көкүндә ики мараглы нөгтә вар: Онлар Хејбәр јәһудиләриндән Әнәзә гәбиләсиндәндирләр; онларын нәсили Рәбиә ибн Манеә ҝедиб чатыр.

Биринҹи нөгтәдән ајдын олур ки, Али-Сәуд елә һәмин Али-Јәһуддур. Икинҹи нөгтә сүбут едир ки, онлар Пејғәмбәрин (с) өнҹәдән һаггында данышдығы ики шахәдән биридирләр.

Онларын нәсли Хејбәрдә мәскунлашмыш јәһудиләрә ҝедиб чыхыр. Онлар Пејғәмбәрә (с) гаршы мүһарибәләрдә чох сәрт мөвгедә дајанырдылар. Нәһајәт Хејбәр галасы Һәзрәт Әли (ә) тәрәфиндән фәтһ олунду. Онларын һәзрәт Әли (ә) илә дүшмәнчилијинин сәбәби Хејбәр галасынын онун тәрәфиндән фәтһ едилмәсидир. Онлар нараһатдырлар, гәлбләриндә кин-күдурәт вар. Бу ҝүн јәһудиләр вә Али-Сәуд бир ҹәбһәдәдирсә бунун сәбәби Али-Сәудун Хејбәр јәһудиләриндән олмасыдыр.

Диҝәр бир тәрәфдән, онларын бабасы Вәһиб олуб. Бу аилә Әлвәһәбә ады илә таныныб. Вәһабиләрин ады Мәһәммәд ибн Әбдүл-Вәһһабын адындан јох, Вәһәбә аиләсинин адындан ҝөтүрүлүб.

“Сәһиһи-Бухари”дә һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) бир рәвајәт вар. Рәвајәтдә нәгл олунур ки, шејтанын бујнузу Рәбиә вә Музәр адлы ики тајфанын иттифагындан јараныб. (“Сәһиһи-Бухари”, рәвајәт, 3302) Рәвајәтдә дејилир ки, иман Јәмәндәдир. (Нәзәрдә Үвејс Гәрән ја да Сејјид Јәмани тутула биләр). Дашгәлблилик Рәбиә вә Музәр тајфаларындадыр. Шејтанын бујнузу бу ики гәбиләдән јараныб.

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур ки, әҝәр мән онлары ҝөрә билсәм гәтлә јетирәрәм. Неҹә ки, Аллаһ-Таала Ад гөвмүнү мәһв етди. Пејғәмбәрин (с) өнҹәдән хәбәр вердији һадисәләрдән бири вәһабиләрин сәһнәјә чыхмасыдыр. Ахирүз-заманда хүруҹ едәнләрин хүсусијјәтләриндән бири будур ки, башлары гырхылмыш, саггаллары узун, бығлары гыса, либаслары ҝөдәк олар.

Әрәбистан һөкумәт башчысы Әбдүл-Әзиз ибн Сәуд Сер Перси Коксун ајағына дүшдү вә деди ки, Сер Перси Кокс да мәним атамдыр. Мәни о јарадыб, о бу мәгама чатдырыб. Әҝәр мәндән әрәбистанын јарысыны јох, һамысны истәсә она верәрәм.

Бәсә ила Нәҹд китабында мараглы бир мәлумат верилир. Уилјам Шекспир адлы бир ҹасус (бу мәһшур Инҝилис јазычысы Шекспир дејил) һәрби биз забит олуб. О, Ҹәвасисул-Әрәб китабында јазыр ки, Уилјам Һенве Ерфијан Шекспир ады Мәлик Әбдүл-Әзиз һакимијјәтинә даһа јахындыр. Бу шәхс Мәлик Әбдүл-Әзизин топханасына рәһбәрлик едиб. Бу шәхс Али-Рәшид гүввәләри тәрәфиндән милади 1915-ҹи, јанварын 24-дә өлдүрүлүб.

Һазырда Кәбә әтрафында 300-ә јахын илаһи пејғәмбәр дәфн олунуб. Һәләби бу барәдә дејир: Рүкнлә мәгам вә Зәм-зәм арасында 99 пејғәмбәр гәбри вар. Кәбә әтрафында 300 пејғәмбәр дәфн олунуб. Бүтүн вәһһабиләр һәмин јердә намаз гылырлар. Әҝәр гәбир үзәриндә намаз гылмаг олмазса онда вәһабиләрин да намазында проблем вар. Һәзрәт Һуд (с), һәзрәт Салеһ (с), һәзрәт Шүејб (с), һәзрәт Исмајыл (с) вә башга пејғәмбәрләрин мәзары орададыр.

Вилајет.нур-аз
5840 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...