Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Еким 2013

Јәһуди гадынын дөл косметикасы

Аборт олунмуш дөлләрдән косметик васитәләр һазырланыр

Аборт мәсәләси әсрләрин мүбаһисә, гынаг објектинә чеврилиб вә бу, дөврүмүзүн реаллығы кими мөвҹудлуғуну горујур. Доғрудан да, нә гәдәр гадын һаглы (тәҹавүзә уғрамыш гадын һамиләлијини давам едә билмәз, арзуолунмаз һамиләликләр дә белә) олса да, нәтиҹәдә аборт әмәлијјаты вәһшилик, гәсдән инсанын мәһвидир. Дүнјада һәр ил минләрлә көрпә абортун нәтиҹәсиндә дүнјаја ҝәлмир. Елә бизим өзүмүздә гыз, оғлан ушағы севдасына дүшәнләр бир ултрасәс мүајинәсијлә (һәкимин бәлкә дә јалныш олараг гыз, ја да оғлан демәси илә) һамиләлијини сүни шәкилдә позмаг гәрарыны алыр.

Бу дәфә сизә тәкҹә аборт јох, аборт заманы әлдә олунан голу-ганады гырылмыш бәдбәхт “көрпә”ләрин талеји барәдә мараглы арашдырма һазырламышам. “Гафгазинфо” бу түкүрпәдиҹи мәлуматлары нәзәринизә чатдырыр.

Бир һәким 60.000 аборту неҹә едә биләр?

Бу ҝүн пешәкар аборт едән, гадыны “тәмизләјән” һәким-ҹәрраһлар јахшыҹа пул газанмағындадырлар. Чоху кими мән дә аборту “дөл террору” кими гијмәтләндирирәм. Нәтиҹәдә һәмин дөл бир аз да галса биздән бири ола биләр. Аборт бүтүн динләрдә ҝүнаһ сајылыр.Бу иши ҝөрән һәким, һәм дә гадын ҹинајәтин шәрикли тәрәфләридирләр. Тәкҹә Азәрбајҹанда статистикаја ҝөрә һәр 100 гадындан 60-70-и аборт етдирир. Өзү дә бир дәфә јох. Бир чох өлкәдә олдуғу кими биздә дә 10 һәфтәлик(2,5 ај) һамиләлијин сүни позулмасы гануни сајылыр, амма бәзән бу мүддәтин чох олмасы һәким вә гадын гаршысында мәсуллијәтләр гојур. Тәәссүф ки, бу ҝүн биздә абортла бағлы вәзијјәтә һеч нәзарәт олунмур.

Мараглы бир факты хатырламаг истәјирәм. Вахтијлә америкалы һәким-ҝинеколог Бернард Натансон(1926-2011) заманын ән нүфузлу аборт каралы олуб. О, 1984-ҹү илә гәдәр АБШ-да 60.000-ә гәдәр аборт әмәлијјаты кечириб. 1984-чү или она ҝөрә вурғуладым ки, профессор һәмин илдән етибарән аборт едәнләри писләјәнләр сырасына кечиб. Һәм дә о буну абортла бағлы өзүнүн чәкдији “Сәссиз бағырты”(Тһе силент сҹреам”) сәнәдли филминдә ифадә едиб. Тәҹрүбәли һәким илк дәфә олараг ултрасәс мүајинәси јолу илә ана бәтниндәки дөлүн вәзијјәтини лентә чәкиб. Бу филмә баханда һеч бир гадын јәгин ки, аборта ҝетмәз. Чүнки һәким филмдә аборт заманы горхан дөлүн һәрәкәтләрини дә нүмајиш етдирмәјә наил олуб. Инди бу гәбилдән аборту писләјән чох филмләр истеһсал олунур, амма тәблиғат јенә дә зәифдир.

Гәтлә јетирилмиш “ушаг” бизи гоҹалыгдан хилас едир?

Бу јахында вахтијлә Түркијәдә тәһсил алмыш вә тәҹрүбә газанмыш азәрбајҹанлы һәким-ҝинекологун мараглы фикри илә растлашдым. Адыны вермәјән ҝинеколог аборт олунмуш дөл, ембрионлардан костметика сәнајесиндә истифадә едилдијини билдирди. Дәфәләрлә буна инанмадығымы дилә ҝәтирсәм дә, о һәмин аборт “мәһсулунун” јахшы гијмәтә сатылдығынын шаһиди олдуғуну деди. Вә бу мәгам мәни мәсәләни бир аз да арашдырмаға вадар етди. Мәлум олду ки, дүнјада инсан дөл вә ембриону алвери дејилән тиҹарәт мөвҹуд имиш. Һәтта бу сатышы һәјата кечирәнләр мин долларла пул газанырлар. Бир нечә ил әввәл Авропанын бир нечә өлкәсиндә, АБШ-да ашкар олунан дөл контејнрләри дә бу мәсәләјә ајдынлыг ҝәтириб. Мәсәләнин дәринлијинә варсаг, аборт олунмуш инсан емрионларындан косметик васитәләрин истеһсалында истифадә олунмасы јәһуди әсилли Һелена Рубинстен (1870-1965) тәрәфиндән ирәли сүрүлүб. Бу гадын истеһсал етдији косметик васитәләринин тәркибиндә инсан һүҹејрәләринин мөвҹудлуғуну дилә ҝәтирибмиш. Онун бир әсрә јахын јашамасы да буна сүбут ола биләр. Крем, лосјон, сабунлар мәһз һәмин коллоҝен дејилән маддә һесабына гадынларын дәрисинин гоҹалмасынын гаршысыны алыб.Белә ки, организмдә мәһз коллоҝен маддәсинин чатышмазлығы сәбәбиндән дәри гырышыглығы еркән башлајыр. Коллоҝен- хүсусән сүмүк, гығырдаг кими һиссәләрдә бирләшдириҹи тохума кими мөвҹуд олан, протеин вә желәјәбәнзәр маддәдир. Дејиләнә ҝөрә, 14-25 һәфтәлик дөлүн һүҹејрәләри даһа гијмәтли һесаб олунур. Дәфәләрлә Русијанын елм адамлары бу мәсәләјлә бағлы сәсини чыхарыб. Бу барәдә мараглы бир мәгаләдә дејилир: “Һәр ил Русијада 3 милјондан чох гадын аборта ҝедир. Һәтта профессор Ҝеннади Сухихин рәһбәрлик етдији Москва бејнәлхалг ҝинеколоҝија инстутунда аборт олунмуш дөлләрдән “ҹаванлыг елиексири” һазырланыр. Инсан ембрионундан ҝөтүрүлмүш хүсуси һиссәҹикдән һазырланмыш белә ијнәнин бир ампуласы 2 милјон доллардыр. Гәтлә јетирилмиш “көрпә” киминсә фетал терапијасы үчүн “дәрман” олаҹаг вә ја киминсә дәрисини ҹаванлашдыраҹаг, селлолитини арадан ҝөтүрәҹәк. “Ҹанлы косметика”дан истифадә едән гадынлар һеч өзләри дә билмир ки, “көрпә” ганыны, ҹаныны бәдәнләринә чәкирләр. Вахтијлә Чөрчил, Рејган кими дөвләт адамлары да фетал терапијадан истифадә едибләр.”

Мараг үчүн бир нечә нүфузлу косметика фирмасыјла әлагә сахладым бунун фәрзијјә олдуғуну билдирдиләр. Һәтта бу барәдә биринҹи дәфә ешидән дә олду. Амма һејванларын ембрионундан истифадә олунмасы парфумерија сәнајесиндә мүмкүн вә нормал сајылан мәсәлә һесаб едилир.

Әҝәр косметик васитәләрин үзәриндә “фетал” вә ја “һуман” сөзү ашкарҹасына гејд олунубса, демәли орада инсан ембрион һүчејрәсиндән истифадә олунуб. “Фетал” сөзү, тәрҹүмәдә “дөл”, “һуман” исә “инсан” демәкдир. Вә инсан башга бир инсанын һүчејрәсини үзүнә, дәрисинә чәкирсә онда бу вәзијјәти нә адландыраг, бу гәлиз мәсәләдир.

Ону да дејим ки, һәгигәтән инсан дөлүнүн һүҹејрәләринин дәри гырышыглығыны арадан галдырдығы сүбут олунуб. Дүнјанын мәшһур адамлары, һәтта дөвләт адамлары белә дәрисинин ҹаванлашдырылмасына наил олублар. Түркијәнин “дива”сы( доғрудан да дивдир елә) Бүлент Әрсојун да 2007-ҹи илдә үз дәрисинә инсан ембрион һүҹерләринин көчүрүлдүјү дејилир. Мүғәнни һәм макијаж, һәм дә бу үсула ҝөрә адам ичинә раһатлыгла чыха билир.

Пејвәндин һазырланмасында инсан ембрионундан истифадә олунур

Аборт мәһсулу “хамаал” кими тәкҹә косметика истеһсалында дејил, һәм дә пејвәндләрин һазырланмасында истифадә олунур. Гудузлуға гаршы, су чичәји вә диҝәр хәстәликләрә гаршы истифадә олунан пејвәнд(ваксина)препаратларынын тәркибиндә инсан емприонундан әлдә едилән һиссәсикләр вар. Мәлуматлара ҝөрә, АБШ, Авропа өлкәләри һәр ил 300 минә гәдәр ембриону фармаколожи ширкәтләрә сатыр. Башга сөзлә, аборт галыглары јандырылмагдан, зибиллијә атылмагданса, гијмәтләндирилир, пула чеврилир.

Јапонија исә аборт олунмуш “көрпә”ни јемәји үстүн тутур

Јапонијанын мараглы мәтбәхиндә “дөл” дән һазырланмыш шорба вә ја сојутма деликатес һесаб олунур. Аборт бир ҹинајәтдирсә, аборт “мәһсулунун” јејилмәси гат-гат вәһшиликдир. Амма бизә ҝөрә. Јапонлар буну витаминли, гоҹалманы ләнҝидән “гида” кими дәјәрләндирирләр. Һәтта бу “мәһсул” даһа чох Чиндән ҝәлир. Чүнки әһали сыхлығына ҝөрә дүнјада өндә ҝедән Чиндә бир ушагдан артыг өвлад дүнјаја ҝәтирмәк гадағандыр. Бу сәбәбдән бурада аборт да ади һала чеврилир, јахуд она бәраәт газандырылыр.

Аилем.аз
5864 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...