Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Оҹак 2014

Рәһбәр дүшмәни танытдырыр

Иран Ислам Ингилабынын гәләбәси 20-ҹи әсрин бөјүк һадисәләриндән сајылыр. Имам Хомејнинин рәһбәрлик етдији бу ингилаб бүтүн дүнја боју мүхтәлиф јөнләрдән тәбәддүлатлара сәбәб олду. Мүсәлманларын мәгамыны уҹалтмагла јанашы Ислам Ингилабы биҝанәләрин Иранын сәрвәтләринә јөнәли тамаһы гаршысында сәдд чәкди.

Шүбһәсиз, бу ингилабын империализмә зәрбәләриндән бири онларын милли мәнафеләрдән суи-истифадәсинин гаршысыны алмасы иди. Дүшмән башга халгларын әрази, шәхсијјәт, мәдәнијјәт вә милли мәнафеләринә гаршы јени планлар ҹызды. Белә бир мәгамда рәһбәрин дүшмәни танытдырмасы Ингилабын әсас гәләбә амилләриндән сајылыр. Бу ҝүн дә рәһбәрин бахышлары вә ҝөстәришләри дүшмәнин јени планларынын тәсирсизләшдирилмәсиндә әсас амилдир.

Дүшмән гаршысында гәрар чыхарыб ону һәјата кечирмәк үчүн әввәлҹә дүшмәни танымаг лазымдыр. Дүшмәнин һәдәфләри, үсуллары, имканлары арашдырылмалыдыр. Үмуми һалда бу ишә дүшмәни танымаг дејилир. Әҝәр бу иш лазыми шәкилдә һәјата кечмәсә мәлуматсызлығын аҹы нәтиҹәләрини дадасыјыг.

Бөјүк Рәһбәр Ајәтуллаһ Хаменеи дүшмәншүнаслығы һәмишәлик вәзифә олараг белә танытдырыр: "Дүшмән өз фитнәкарлыгларыны мүрәккәбләшдирдији кими Иран халгы өз аҝаһлыг вә ојаглығыны артырмалыдыр. Мәнәви вә сијаси бахымдан, дүшүнҹә вә вәһдәт бахымындан дүшмән истәнилән бир либасда танынмалыдыр."

Ајдын мәсәләдир ки, мүдафиә сијасәтини програмлашдырмаг үчүн дүшмәни танымаг, онун һәдәфләрини өјрәнмәк ваҹиб ишдир. Бүтүн бунлар бизим милли вә дини варлығымызы һәдәләјир. Үмуми шәкилдә дүшмәнлә бағлы ики нәзәријјә вар: Фитнә нәзәријјәси вә фитнә горхусу нәзәријјәси.

Бәзиләри бу фикирдәдиләр ки, ҹәмијјәтдә баш верән бүтүн һадисәләр ҝүҹлү гүввәләрин програмлары әсасында баш верир. Онларын фикринҹә, бүтүн фитнәкарлыгларын архасында АБШ, сионизм бөјүк синдикатлар, капиталистләр дајаныр. Дүнјанын супер ҝүҹләринин, башда Американын дүнја вә Ислам аләминә гаршы тәҹавүзкар аддымлары түкәнән дејил.

Башга бир груп бу фикирдәдир ки, һәр ишдә дүшмәнин әлини ҝөрмәк, белә бир тәхәјјүлүн формалашмасы милләти фәалијјәтдән сахлајыр, о өз һәјат гуруҹулуғунда һәвәслә чалышмыр. Исраил вә Американын фитнәкарлығы мөвзусуну мисал ҝөстәрирләр. Онлар билдирирләр ки, фитнәкарлыглар иддиа олунан сәвијјәдә дејил. Фитнә тәхәјјүлүнә јолухмуш инсан бүтүн һадисәләрин архасында киминсә әлини ҝөрүр. Онун нәзәринҹә сијасәт, игтисадијјат, диндә баш верәнләр мәһз һансыса гүввәнин ишидир. Бүтүн мүһарибәләри, гијамлары, ҝериликләри, асылылыглары, һәтта инфилјасијаны биҝанәләрин фитнәси кими дәјәрләндирирләр.

Фитнә тәхәјјүлү нәзәријјәси Рәһбәр тәрәфиндән мәгбул сајылмыр. Чүнки Бөјүк Рәһбәр даим хәбәрдарлыг едир ки, һәр бир фитнәкарлығын архасында дүшмәнин әли вар. Тарих вә Ислам Ингилабынын дөвләтчилик тәҹрүбәсини нәзәрдән кечирдикдә ајдын олур ки, доғрудан да фитнәкарлыгларда дүшмәнин ролу олур. Әҝәр садәлөвһлүк ҝстәриб фитнә тәхәјјүлү ады алтында дүшмәнин ролуну инкар етсәк онлар һәтта дөвләт структурларына нүфуз едәр.

Ҹәнаб Рәһбәр бујурур: "Дүшмән информасија васитәләри, АБШ вә Британија, еләҹә дә сионист режимин тәблиғат машыны парламентдә һансыса лајиһә үзәриндә јаха ҹырырса, психоложи мүһарибә апарырса, бир мәһбус вә ја мәсула анадан меһрибан дајә кими ҹан јандырырса инсанын шүбһәләнмәјә һаггы вар. Дүшмән бизим садәлөвһлүјүмүзә үмид едир. Бу јолла өлкәнин сијаси мејданына ајаг ачырлар... Бу ҝүн һәссас ҝүндүр. Дөврүмүз һәссас дөврдүр."

Бу дәлилләрә әсасән ҹәнаб Рәһбәр фитнә тәхәјјүлү нәзәријјәсини рәдд едир. Әҝәр фәрз етсәк ки, дүшмән бүтүн јолларда дајаныб, онун ҝөзә ҝөрүнмәмәси олмамасы дејил бизә гаршы фитнәкарлыглары ҝөзләниләндир. Бәзиләри дејир ки, бу тәхәјјүлдүр. Ҝуја һеч бир фитнәкарлыг јохдур. Мән ингилабын әввәлиндән бу ҝүнүнә гәдәр фитнәкарлыгларын сијаһысыны ораја гојарам. Неҹә јәни фитнәкарлыг јохдур?! Ингилабын әввәлиндә ачыг вурушурдулар вә бу ҝүн дә өз ишләриндәдирләр. Бу ҝүн сөзүн һәгиги мәнасында дүнјада дүшмәнимиз вар."

Ҹәнаб Рәһбәр диҝәр бир бәјанатында бујурур: "Бәзиләри дејирләр ки, һеч бир дүшмән јохдур вә дүшмән горхусуну өзүмүз јарадырыг. Әҝәр бири ҝөзүнү јумуб, "иншааллаһ пишикдир" демәк истәјирсә, бу башга мәсәлә. Амма мәним вә сизин јатмағымыз дүшмәнин варлығыны ортадан галдырмыр. Бизим билмәмәјимиз вә ја өзүмүзү билмәзлијә вурмағымызла дүшмән биздән әл чәкмәјәҹәк. Бәзиләри сүбут етмәјә чалышыр ки, Иран халгынын дүшмәни јохдур, јериниздә отуруб ишинизлә мәшғул олун. Ҝуја һәр јердә әмин-аманлыгдыр. Хејр, бу сөзләрин һәгигәти јохдур!"

Рәһбәрин бахышларына әсасән дүшмәни үмуми шәкилдә ики гисмә бөлә биләрик: Дахили дүшмәнләр вә хариҹи дүшмәнләр. Ҹәнаб Р әһбәр империализмин дүшмәнчилик сәбәбләрини белә ҝөрүр:

1.Ислам дүнјада ҝенишләнир вә империализмин мәнафеләри үчүн тәһлүкә јараныр.

Рәһбәрин нәзәринҹә, империализмин әсас дүшмәнчилик сәбәби Исламын дүнја боју јајылмасыдыр. Онлар әминдирләр ки, Ислам һөкмләри һансы өлкәдә гүввәјә минсә онларын мәнафеләри зәрбә алтында галаҹаг. Буна ҝөрә дә Ислама ҝөрә нараһатдырлар, Ислам гаршысында мөвге тутублар.

2.Сијаси, игтисади, һәрби вә мәдәнијјәт бахымындан дүшмәнә дәјән зәрбә.

Имам вә халгын иштиракы илә гәләбә газанан Ислам Ингилабы бөјүк уғурлар әлдә етди. Бунлардан бири дә биҝанәләрин һакимијјәтинә сон гојулмасы олду. Милли сәрвәти дағыданлар, халгын вар-дөвләтини чалыб-чапанлар бунунла неҹә барышсын?! Буна ҝөрә дә дүшмән Ислам Ингилабындан сонра итирдији мәнафеләи ҝери гајтармаг үчүн фәалијјәтә башлады.

Рәһбәрин нәзәринҹә дүшмән Ингилаба гаршы бир нечә истигамәтдә фәалијјәт ҝөстәрир:

1.Дини етигадын зәифләдилмәси вә арадан галдырылмасы.

Дини вә милли кимлијин һифзи мүстәгиллик вә ләјагәт ҝөстәриҹисидир. Бу ики дәјәрин зәифләмәси асылылыг вә әсарәт демәкдир. Бу дәјәрләрин һифзи үчүн ҝәнҹ Ислам Республикасы бөјүк ишләр ҝөрдү. Дүшмәнин һүҹумлары гаршысында мүгавимәт ҝөстәрилди. Әҝәр дүшмән бу инанҹы халгын дүшүнҹәсиндән силә билсә мүгавимәт, исар вә фәдакарлыглар да пуч оласыдыр. Белә олса мәмләкәт јенидән әсарәт алтына дүшәр. Ајәтуллаһ Хаменеи бу барәдә бујурур: "Онлар дин вә демократија бајрағынын бир јердә далғаланмасына баха билмирләр. Чалышырлар ки, демократија илә дин арасында ихтилаф јаратсынлар." Бу фикирлә чалышырлар ки, халгын Ислам Дөвләтинә севҝисини сүстләшдирсинләр, халгын иманыны пуч етсинләр.

2.Ислам Дөвләтинин зәифләдилмәси

Ислам Ингилабынын гәләбәсиндән сонра бир чох ингилаби груплар фәалијјәтә башладылар. Онлар Рәһбәрин ҝөстәришләри илә ингилаби фәалијјәтләрини давам етдирирдиләр. Дүшмәнин Ислам Дөвләтини сүгута уғратмаг јолунда ишәриндән бири бу сүтунлары сарсытмаг иди. Вилајәти-фәгиһ принсипини сәһнәдән чыхармаг вәзифә олараг гаршыја гојулмушдур. Вилајәти-фәгиһ Ислам Республикасынын әсас сүтуну сајылыр. Бу принсип дини үсул-идарәнин тәминатчысыдыр вә бу республикалары башгаларындан үстүн едир. Она ҝөрә дә мәһз ону һәдәфә алдылар. Әлбәттә ки, дахилдә дә онларын ишинә јарыјанлар тапылды. Рәһбәр бујурур: "Дүнја империализми үмид етди ки, можоритар үсулу ингилаба гаршы сынагдан чыхара биләр. Узун арашдырмадан сонра бу гәнаәтә ҝәлдиләр ки, ингилаб рәһбәрини һәдәфә алсынлар. Чүнки игтидарлы бир рәһбәрин нәзарәти онларын бүтүн фитнәкарлыгларыны пуча чыхарыр."

Рәһбәр бујурур ки, дөвләтин ҝүҹү чатмајан проблемләрин рәһбәрлик тәрәфиндән һәлл олунур. Бәли, рәһбәр һәгигәти халга чатдырыр, дүшмәнин јалан вә һијләләрини ифша едир, халга үмид верир. О бејнәлхалг сијаси фитнәкарлыглара гаршы дајаныр, ингилабын ҝүҹүнү ортаја гојур, дүшмәни ҝери чәкилмәјә вадар едир. Рәһбәр тәфригәләрин гаршысында дајаныб халгы бирләшдирән шәхсдир.

3.Руһанијјәтин зәифләдилмәси

Аҝаһ вә мәсулијјәтли руһаниләрин сәһнәдә олмасы ингилабын гәләбәсиндә бөјүк рол ојнады. Мејдана чыханлар Аллаһ сөзүнүн уҹалмасы, әсл И сламын дирчәлиши јолунда ҹанларындан кечдиләр. Буна ҝөрә дә дүшмәнин һәдәфинә чеврилдиләр. Рәһбәр бујурур: "Ислам дүшмәнләри онларын ганунсуз мәнафеләрини әлләриндән аланлардан әл чәкмәјәҹәк, бу вәзијјәтлә барышмајаҹаг. Онларын мәғлубијјәтә уғрамыш тәҹрүбәләри сәбәб олду ки, даһа мүрәккәб јол сечсинләр. Белә бир гәнаәтә ҝәлибләр ки, ингилабы сарсытмаг үчүн елм һөвзәләри, университетләр вә руһанијјәти сарсытмалыдырлар. Бу јолла мәгсәдә чатаҹагларына үмид едирләр. Амма фитнәкарлар һөвзәнин, университетин, бөјүк шәхсијјәтләрин ојаглығындан хәбәрсиздирләр."

4.Динин сәмәрәсиз олмасынын тәлгини

Тәлгин едирләр ки, дин ҹәмијјәтин проблемләрини һәлл едә билмәз. Бу истигамәтдә чалышырлар. Дини һөкмләр, мәһдәвијјәт мөвзусунда шүбһәләр јајырлар. Онлардан бәзиләрини нәзәрдән кечирәк:

-Ислам 1400 ил бундан өнҹә бу ҝүнүн иҹтимаи проблемләриндән данышмајыб. Әҝәр бу барәдә бир сөз варса, онун фәргли шәрһи ола биләр.

Амма фигһ бүтүн дөврләрдә иҹра едилә билмәз, Ислам һөкумәти шәриәт һөкмләринин иҹрасы демәк дејил...

Империализм сон 30 илдә Ислам Ингилабыны мәһв етмәк үчүн бүтүн сијаси, игтисади, һәрби имканларыны ишә салыб. Амма баша дүшүб ки, бу һөкумәтин халга ҝүвәнмәси, халгын һөкумәтә арха дурмасы онун арзуларынын һәјата кечмәсини мүмкүнсүз едир. Буна ҝөрә дә динин маһијјәтини һәдәфә алыр, игилаби руһијјәни арада галдырмаг истәјирләр.

5.Дини сијасәтдән ајырмаг ҹәһди

Иран Ислам Ингилабы дүнјадакы мөвҹуд сијаси системи силкәләди. Ортаја дини һөкумәт нүмунәси гојмагла мөвҹуд системләри көлҝә алтына чәкди. Нәтиҹәдә дүшмән бу үсул-идарә илә мүһарибәјә галхды. Рәһбәр бујурур: "Дүшмәнләр өтән бир әср јарымда чалышыблар ки, Исламы там шәкилдә сәһнәдән чыхарсынлар. Бу мәгсәдлә динин сијасәтдән ајры олмасы мүддәасы ортаја гојулуб. Ҝуја диндар јалныз ибадәтлә мәшғул олмалыдыр, шәхси проблемләрини һәлл етмәлидир. Исламы сијаси сәһнәдән чыхармагла Ислам мәмәләкәтләрини сијаси әсарәт алтына алмаг, гарәт етмәк истәјирләр."

6.Ислам вә Ислам үсул идарәсинин мәһви

Ингилабын гәләбәсиндә, анти-империалист руһијјәнин горунмасында иман мүһүм рол ојнајыр. Ислам Ингилабы инсанлара үмид верди ки, јени вә дини бир систем ҹәмијјәти хошбәхтлијә апара биләр. Тарихдә бунун сүбутлары вар.

Супер дөвләтләр, империалистләр һагг-әдаләт шүары илә галхан гијамлара гаршы амансыздырлар. Онлар инсанларын әгидәсини һәдәфә алыблар. Рәһбәр бујурур ки, дүшмәнин истәји халгдакы стимулу, иманы онун әлиндән алмагдыр.

Дүшмәнин Ислам һөкумәти илә мүбаризә үсулу

Дүшмәнин танынмасында онун фәалијјәт үсуллурына диггәт мүһүм ишдир. Һәмин үсуллары нәзәрдән кечирәк:

1.Ислам мәдәнијјәтини тәһгири

Дүшмән јахшы баша дүшүр ки, бир халг мәдәнијјәтә архаланыбса онун дүшүнҹәсини дәјишмәк чәтиндир. Амма белә дејилсә она һәр шеји гәбул етдирмәк олар. Рәһбәр бујурур: "Бу мөвзунун дәрки, Ислам вә ингилаби дәјәрләрин мүдафиәси һәм мәним вәзифәмдир, һәм дә халгын вәзифәси. Халг Аллаһын лүтфү илә јүксәк дүшүнҹәјә саһибдир, јүксәк аҝаһлыгла сәһнәдәдир."

2.Тәблиғат үсулларындан истифадә

Тәблиғат вә психоложи мүһарибә дүшмәнин әсас үсулларындандыр. Онлар бу јолла әлдән чыхмыш мәнафеләрини ҝери гајтармаг истәјирләр. Ҹәнаб Рәһбәр бујурур: "Дүшмәнин фитнә вә тәһлүкәләриндән бири мүсәлман өлкәләри арасында тәфригә јаратмагдыр. Дүшмәнә мәгсәдә чатмагда көмәк едәҹәк ән јахшы үсул будур."

3.Демократија ихраҹы

Дүшмәнин диҝәр бир үсулу өз чиркин мәгсәдләрини һәјата кечирмәк үчүн демократија ихраҹыдыр. Әслиндә бу демократија һәдди ашмагдан бир шеј дејил. Әхлагсызлыг, чылпаглыг, әјјашлыг бу демократијанын тәркиб һиссәсидир. Испанијада Исламын сәһнәдән чыхарылмасы дүшмәнин белә планларыны ифша едир. Рәһбәрин нәзәринҹә Исламла гәрб мәктәби арасында әсас фәрг азадлыға бахышдадыр. Гәрб дә мүәјјән чәрчивәләр нәзәрдә тутуб. Амма Ислам бәзи мәгамларда һәмин чәрчивәни даралдыр. Гәрб бәзән азадлыға елә бир мејдан верир ки, бу әхлагсызлыгдан башга шеј олмур.

Ҹәнаб Рәһбәр бујурур: "Инсанын киминсә һакимијјәти алтында олмамасы онун азадлығы үчүн бәс етмир. Инсан һәм дә гәзәб вә шәһвәт гүввәләринин әсарәтиндә олмамалыдыр. Горху, зәифлик, тамаһ, һәрислик, азғын нәфс истәкләринин тәсири алтында инсан мәҹбур олур ки, мүәјјән мәһдудијјәтләри гәбул етсин. Белә бир инсан исә азад ола блмәз."

4.Тәфригә јаратмаг

Бир системи сүгута уғратмаг үчүн әсас јоллардан бири онун мүхтәлиф тәбәгәләри арасында тәфригә јаратмагдыр. Ислам дүшмәнләри өнҹәдән бу иши ҝөрүб. Рәһбәр бујурур: "Империализм чалышыр ки Ислам мәмләкәтләрини бир-бир Ислам дүнјасындан гопарсын."

5.Һәрҹ-мәрҹлик јарадылмасы

Ислам һөкумәти илә мүбаризә үсулларындан бири тәһлүкәсизлијин, сабитлијин позулмасыдыр. Өлкәдә сабитлик јохдурса мүгавимәт руһијјәси дә зәифләјир. Белә бир вәзијјәтдә дөвләт рәсмиләринин диггәти әсас мөвзулардан јајыныр. Халгы үмидсизләшдирмәк, онда дөвләтә гаршы етимадсызлыг јаратмаг, проблемләри бөјүтмәк тәһлүкәсизлијин позулмасында әсас аддымлардандыр. Бу ҝүн амансыз гәрб мәдәнијјәти дүнјаны тәсири алтына алыб милләтләрин вар-јохуну талан едир. Бүтүн бунлар һәр-мәрҹлик нәтиҹәсиндә мүмкүн олур."

6.Зијалылардан вә партијалардан суи-истифадә

Иран Ислам Ингилабынын әсас хүсусијјәтләриндн бири Имамын (р) рәһбәрилији алтында дини шәхсијјәтин дирчәлдилмәсидир. Дүшмән дини шәхсијјәти мәһв етмәк үчүн бүтүн имканларыны ишә салыб. Онлар гәрб мәдәнијјәтинә ујмуш инсанлардан зијалы форматында истифадә едирләр. Гәрбин өз зөвгү илә сечдији бу зијалылар ҝәнҹләри империализмин зәһәрли охларына һәдәф едирләр. Онлар һәр вәҹһлә дин вә Ислам мәдәнијјәтинә гаршы шүбһә јарадырлар. Рәһбәр Иран зијалылары һаггында бујурур: "Мән дәфәләрлә гејд етмишәм ки, Иранда зијалылыг хәстә доғулуб. Дүнјада зијалылыг елм вә һүнәр, ҝәләҹәјә бахыш, ојаглыг, иҹтимаи проблемләрин дәрки кими баша дүшүлүр. Бизим өлкәдә исә зијалылыг сағлам доғулмајыб. Нә үчүн? Чүнки илк зијалыларымыз сағлам адамлар дејил."

Дүшмәнлә мүбаризә јоллары

Рәһбәрин нәзәринҹә дүшмәнлә мүбариздә үч принсипә диггәтли олмаг лазымдыр:

1.Ојаг олмаг вә шәраити дүзҝүн гијмәтләндирмәк;

2.Ҹүрәтли олмаг, чәтинлик вә тәһлүкәдән горхмамаг;

3.Иман вә ҝәләҹәјә үмид.

Ҹәнаб Рәһбәр халга хәбәрдарлыг едир ки, бәзән дүшмән бир садә шәхси он үсулла тәһрик едир. Ону ләјагәтсиз сөзләр демәјә вадар едирләр. Белә бир шәхс өзү дә билмир ки, дүшмәнин әлиндә аләтдир. Буна ҝөрә дә ојаг олмаг лазымдыр. Рәһбәр бујурур: "Үмид едирәм ки, Иран халгы дүшмәни дүзҝүн таныјаҹаг. Дүшмән дүнја империализмидир. Дүшмән Америка вә сионизмдир."

Диҝәр тәрәфдән мүбаризәјә һазыр олмаг лазымдыр. Рәһбәр бујурур: "Дүшмән өз үсулларыны мүрәккәбләшдирдији гәдәр халг өз аҝаһлығыны артырмалыдыр. Мәнәви, сијаси бахымдан һазырлыглы олмалы, вәһдәти горумагла дүшмәни истәнилән бир либасда танымалыдыр."


Nur-az.com
7016 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...