Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Темус 2015

Аиләдә әсас амил

Дујғу вә һиссләр аиләдә инкишаф етмәлидир...
Аилә мәсәләси чох әһәмијјәтлидир. Ән мүһүм дүјүнләрдән бири аиләдәдир. Ҝедин ҝөрүн аиләләрдә вәзијјәт неҹәдир. Ҝөрүн бу проблемләри јарадан нәдир, онларын көкләрини тапын вә арадан галдырмаг үчүн узунмүддәтли лајиһәләр һазырлајын.
Аналыг, ханымлыг, ев вә аилә мәсәләси олдугҹа әсаслы вә һәјати мәсәләләрдәндир. Бизим бүтүн лајиһәләримиздә аилә әсас олмалыдыр. Сиз тибдә вә ја һәр һансы бир саһәдә ән бөјүк мүтәхәссиз олсаныз, амма ев ханымы олмасаныз, бу бир нөгсандыр. Сиз ев ханымы да ола биләрсиниз. Әсас мәсәлә будур. Бу барәдә нөгсанлы бир бәнзәтмә кими кралича бал арысыны мисал чәкә биләрик. Аилә елә бир јердир ки, орада дујғу вә һиссләр инкишаф етмәли, ушаглар мәһәббәт вә нәвазиш ҝөрмәлидирләр. Әр киши олдуғундан, хүсуси бир саһәдә гадына нисбәтән характери даһа хам вә зәиф олур. Онун јарасынын мәлһәми јалныз вә јалныз һәјат јолдашынын нәвазишидир. Һәјат јолдашы бөјүк бир киши үчүн, ананын өз кичик ушағына ҝөрдүјү иши ҝөрүр. Диггәтли ханымлар буну билирләр. Бу һисс вә дујғуларын евин әсас мәркәзинә, јәни ханымына еһтијаҹы вар. О олмаса, аилә мәнасыз бир шејә чевриләр.

Ајәтуллаһ Хаменеи
Vilayet.nur-az.com
6769 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...