Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Темус 2015

Елмсиз шәхсләр јенилик етмәк истәсәләр...

Елм иманын һидајәти иләбөјүк мөҹүзәләр едә биләр
Бу, сәһв анлашылмасын, мән һеч кимә елми анархизми вә мәнасыз данышмағы төвсијә етмирәм. Һәр һансы саһәдә елмсиз шәхсләр јенилик етмәк истәсәләр, ҹәфәнҝијјата үз тутмалы олаҹаглар. Биз бәзи һуманитар вә дини елмләрдә буну ҝөрмәкдәјик. Мәлуматсыз шәхсләр јетәрли савада малик олмадан ишә ҝиришир, данышыр вә јенилик етдикләрини хәјал едирләр. Бу исә әслиндә, јенилик дејил, ҹәфәнҝијјатдыр. Мән елм саһәсиндә буну төвсијә етмирәм. Хејр, өјрәнмәк лазымдыр. Лакин јалныз диҝәрләринин елми наилијјәтләринин истеһлакчысы олмаг лазым дејил. Елми сөзүн һәгиги мәнасында истеһсал етмәк лазымдыр. Бунун үчүн исә метод вә гајдалар лазымдыр. Мүһүм одур ки, елми јенилик руһијјәси университетдә дирчәлсин вә јашасын. Мән хошбәхтликдән, тәләбәләрдә бу һәвәси һисс етмишдим, инди мүәллимләрдә дә ҝөрүрәм. Бунлар әл-әлә вериб өлкәнин елми сәвијјәсини јүксәлтмәлидирләр.
Елм иманын һидајәти илә, дүзҝүн дујғуларла, ајдын вә ајыг мәлуматларла бирҝә олса, бөјүк мөҹүзәләр едәҹәк...

Ајәтуллаһ Хаменеи

Vilayet.nur-az.com
6689 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...