Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-

Ханым Фатимеји-Зәһранын (с.ә) мәзары һарададыр?

Ајәтуллаһ Гәрәһи Ајәтуллаһ-Үзма Мәрәши Нәҹәфидән данышыр
Ајәтуллаһ сон сөһбәтләриндә Ајәтуллаһ Мәрәши Нәҹәфинин ханым Фатимеји-Зәһранын (әс) ҝизли гәбрини тапмаг мәгсәди илә чилә сахламасы маҹәрасыны јада салыб.
Ајәтуллаһ-Үзма Мәрәши Нәҹәфи бујурур: Атам Нәҹәфдә хүсуси бир дуа тапмышды, чилә сахлајараг һәмин дуаны охумушду ки, Һәзрәт Зәһранын (әс) гәбринин һарада олдуғуну билсин. О өзү чилә сахламагла чохларынын хәбәрсиз олдуғу бир дуа охумуш, Ханым Зәһранын (әс) гәбринин һарада олмасыны билмәк истәмишди...
Теһран Имам Меһди (әҹ) елм һөвзәсинин рәиси Ајәтуллаһ Руһуллаһ Гәрәһи сон Гуран тәфсири дәрсләриндә Бәгәрә сурәсиндән данышыб.
Бәгәрә сурәсинин 35, 36-ҹи ајәләриндә охујуруг: “Биз Адәмә дедик: Еј Адәм, сән зөвҹәнлә ҹәннәтдә гал, һәр икиниз орадакы мејвәләрдән истәдијиниз гәдәр јејин, амма бу ағаҹа јахын ҝетмәјин. Јохса өзүнүзә зүлм едәнләрдән оларсыныз; шејтан онлары јанылдараг һәмин јердән узаглашдырды. Биз онлара дедик: Бир-биринизә дүшмән кәсиләрәк јерә енин. Јердә сизин үчүн мүәјјән вахта гәдәр сығынаҹаг вә доланышыг вар...”
Идеоложи мүһарибә нә замандан башлајыр?
Дүшмәнчиликләрин шүбһәсиз ки, сәбәбләри вар. Әдавәт јаранмасынын сәбәби инсанын дүнјаја бағлылығыдыр. Амма беһиштдә әдавәт олмадығыны дүшүнүрүк. Бәс нә үчүн беһиштдә белә бир әдавәтдән сөз ачылыр? Таһа сурәсинин 117-ҹи ајәсиндә Аләмләрин Рәбби ачыг бујурур: “Еј Адәм, бу сәнин дә, зөвҹәнин дә дүшмәнидир. Еһтијатлы олун сизи ҹәннәтдән чыхармасын. Јохса чәтинлијә дүшүб әзабла јашамаға мәҹбур оларсан...” Демәк, Адәмә (ә) хәбәрдарлыг едилир ки, шејтан сәнин дүшмәниндир, еһтијатлы ол сәни ҹәннәтдән чыхармасын. Бурада әдавәт нәдир? Нас сурәсиндә охујуруг: “Де, пәнаһ апарырам инсанларын Рәббинә, инсанларын ихтијар саһибинә, инсанларын мәбудуна, вәсвәсә едиб гачыб ҝизләнән шејтанын шәриндән. О шејтан ки, инсанларын үрәкләринә вәсвәсә салыр, ҹинләрдән дә олур, инсанлардан да!” Буну әдавәт сајмаг олармы? Ики тәрәф арасында гаршыдурма јарандығындан буна әдавәт демәк олар. Бир вар ачыг мүһарибә, бир дә вар ҝизли мүһарибә. Ҝизли, идеоложи мүһарибә вәсвәсәләр, шәкк-шүбһә јаратмаг васитәси илә һәјата кечир. Бурада ган ахыдылмадан гаршы тәрәф тәслим олур. Бәли, шејтан ҝизли, идеоложи савашын бүнөврәсини гојуб. Әҝәр идеоложи мүһарибәнин кимин тәрәфиндән башландығыны өјрәнмәк истәсәк, билмәлијик ки, о шејтандыр.
Суал јараныр ки, әҝәр вәсвәсә вә әдавәт беһиштдә олубса, “јер үзүндә” ифадәси нә демәкдир?
Дүнјада вурушан тәрәфләр кимләрдир?
Гејд етдик ки, ики нөв бахыш вар. Бир бахыш будур ки, әдавәтин мәканы јер үзүдүр. Әҝәр тәгва олмаса, инсан ҝүнаһа доғру ҝедир. Бәзән тәгва әһли ҝүнаһ әһли илә, бәзән дә ҝүнаһ әһли тәгва илә саваша галхыр. Тәгва әһли исә һеч заман бир-бири илә вурушмур.
Дүнјаја нәзәр салын. Бир заман Америка илә Советләр Бирлији арасында сојуг мүһарибә ҝедирди. Советләр Бирлијинин башчылары заһирдә иддиа едирдиләр ки, илаһи варлығы гәбул етмирләр. Әслиндә гәбул едиб-етмәмәләри мөвзу дејил. Доғрудан да, чохлары буну сөздә дејирди, ҝизлиндә Аллаһа инанырды. Амма һәм Америка, һәм дә Советләр дүнјаја һаким олмаға чалышырдылар. Јәни һәр икиси зоракылыг, зүлм әһли идиләр. Буна ҝөрә дә бир-бириләри илә савашырдылар.
Бөјүк Әлламә вә Шәһид Мүтәһһәринин ҝөзәл тәбирләри вар. Дејирдиләр ки, Америка вә Советләр гајчынын ики ағзы кимидир, заһирдә бир-биринә гаршы дајанса да мәгсәдләри ортада Исламы мәһв етмәкдир. Бурада Ислам дејәндә елә тәгваны нәзәрдә тутуруг. Гурани-Кәрим бујурур ки, Аллаһ јанында һәгиги дин Исламдыр. Үмумиликдә буну тәгва адландыра биләрик. Инсанларын Аллаһа доғру һәрәкәти дин, тәгвадыр. Инсан дин васитәси илә тәгваја мүсбәт ҹаваб верир. Һәм Америка, һәм дә Советләр Бирлији әдаләти, тәгваны өзүнә дүшмән сајдығындан онунла мүбаризә апарырдылар. Бәзән исә залымлар өзләри бир-биринә гаршы дајаныр. Амма әсл тәгва әһли һеч вахт бир-бири илә вурушмур. Мән сојуг, ҝизли мүһарибәдән данышаркән вәсвәсә мөвзусуну јада салмаг истәјирәм. Әҝәр бир шәхс иман вә тәгва илә һәгиги игтидара чатмырса, олсун ки, бу иман вә тәгва һәгиги дејилмиш. Кимләрсә диндарлыг иддиасы илә орталыға чыхыр вә һәгиги иман, тәгва ҝүҹүнә малик олмадығындан мәғлубијјәтә уғрајыр.
Şејтанын бариз хүсусијјәтләри
Бәшәр тарихини диггәтлә арашдырсаг ҝөрәрик ки, чох ишләри нүфузла ҝөрүбләр. Јәһудиләрин нүфузуну мисал ҝөстәрә биләрик. Јәһудиләр һәмишә дин гаршысында дајансалар да вәсвәсә едир ки, сән ән үстүн олансан.
Белә бир тәкәббүр шејтанын бариз хүсусијјәти иди. Мәләкләрә дејиләндә ки, инсана сәҹдә един, онларын сырасында дајанмыш шејтан өзүнү үстүн сајараг сәҹдәдән имтина етди. Тәкәббүр јалныз Аллаһа шәниндәдир. Јалныз Аллаһ бөјүкдүр. Амма шејтан да өзүнү бөјүк һесаб едирди.
Тәәссүф ки, бәзән биз дә тәккәббүр хәстәлијинә јолухуруг. Тәкәббүр кимдәсә чох, кимдәсә аз ҝөрүнүр. Мөвзумуз сојуг, ҝизли, идеоложи мүһарибәдир. Шејтан да бу мүһарибәни апарыр. Ҹәннәтдәки әдавәт ган төкүлмәси илә мүшајиәт олунан әдавәт дејилди. Јер үзүндәки әдавәт ганла мүшајәт олунан әдавәтдир.
Şејтан ҝөзәл анлајыр ки...
Шејтан ҝөзәл анлајыр ки, ән јахшы јол вәсвәсә етмәк, шәкк-шүбһәјә салмаг, сонра мәгсәдә чатмагдыр. Шејтан тәбии ки, мөминләрә галиб ҝәлә билмир. Амма белә бир мәгсәди вар.
Аләмләрин Рәбби бујурур ки, сән галиб ҝәлә билмәзсән. Амма шејтанын илк иши буна ҹәһт етмәкдир. О һәмин сојуг, ҝизли мүһарибә васитәси илә дүшмәни тәслим етмәк истәјир. Белә бир мүһарибәдә ган јохдур. Галиб ҝәлсә асанлыгла галиб ҝәлир. Јәни бу гәләбә бөјүк сәрмајә хәрҹләмир. Беләҹә, мүасир дүнјада шејтанын илк силаһы һәмин идеоложи мүһарибәдир. Амма бу јолла бир иш ҝөрә билмәјәндә топ-түфәнҝи ишә салыр.
Бүтүн бунлар беһиштдә јох, јер үзүндәдир. Шејтан инсанларын өзләри васитәси илә онларын арасында әдавәт јарадыр. Аллаһ-Таала шејтан вәсвәсәсинә алдандыглары үчүн Адәмә (ә) јерә енмәк ҝөстәриши верир. Бәли, шејтан бурада силаһ ишә салмајыб, вәсвәсәләрлә, идеоложи һүҹумларла дүшмәни мәғлуб едиб.
Ҹиндән олан шејтанлар физики саваша ҝирә билмир!
Ајдын олур ки, шејтанлар ҹинләрдән олсалар физики мүһарибә апара билмирләр. Амма инсанлары бир-бири илә вурушдурмагла буна наил олурлар. Гуран хәбәрдарлыг едир ки, ҹинләрдән вә инсанлардан олан шејтанлар мејдандадыр. Бујурур ки, сизин бәзиләринизин бәзиләринизә гаршы әдавәти вар. Бу әдавәт сонда ганла баша чатыр. Мејданда шејтан өзүдүрсә физики мүһарибә јохдур, ган да јохдур. Амма о инсанлар арасына ҝедиб гаршыдурма јаратдыгда ган ахыдылмасына наил олур.
Əввәлҹә тамаһа салыр, сонра һәдәләјир. Бу ҝүн дүнјадакы шејтанлар силаһ јох, мәдәнијјәт васитәси илә бәшәријјәти әсарәт алтына алмаг истәјирләр. Бундан јахшы јол јохдур. Әҝәр өз шејтани мәдәнијјәтләрини бәшәријјәтә гәбул етдирә билсәләр, мүһарибәјә еһтијаҹ галмыр. Гоншу Түркијәдә бу иши ҝөрә билирләр. Буну Ататүрк васитәси илә етдиләр. О нә иш ҝөрдүјүнү белә анламырды. Иранда Рзахан да белә иди. Һәр икиси дини арадан галдырмаг истәјирдиләр. Дилдә исә јени мәдәнијјәтдән данышырдылар. Дејирдиләр ки, мәдәнијјәт истәјирсәнсә мәдәнијјәт гаршысында ән бөјүк манеә диндир, дини арадан ҝөтүрмәлисән. Неҹә ки, комминистләр дини ҹәмијјәт үчүн тирјәкә бәнзәдирдиләр.
Динләрин тәһрифи јолу илә мүһарибә
Şејтани вәсвәсәләрин бир нәтиҹәси динләрин тәһрифи, сахта динләрин јарадылмасыдыр. Тәһриф олунмуш нәсрани дини Гәрбдә мәсиһи дини адландырылыр. Бу дин тәһриф олунмушдур. Кешишләр бир дөвр елә рәфтар едибләр ки, ҝүја динин јеҝанә дүшмәни елм вә инкишафдыр. Һансы ки, дин елми әсаслара маликдир. Аллаһ-Таала өз динини “оху” әмри илә бәшәријјәтә тәгдим едир. Инсана бүтүн адларын өјрәдилдијини хәбәр верир. Амма шејтанлар дини ҝерилик, елмлә дүшмәнчилик кими ҝөстәрмәјә чалышдылар вә буна мүвәффәг олдулар.
Шејтанлар вәсвәсә јарадыр, инсанлары бир-биринин үзәринә галдырмаг истәјир. Буну баҹармадыгда өзләри физики мүһарибә апара билмирләр. Онлар јалныз идеоложи һимајәни баҹарырлар. Мүһарибәдә киминсә голуна ҝүҹ верә билмирләр. Амма Аллаһын мәләкләри дөјүш мејданында да мөминләрә јардымчыдырлар. Бәли, инсанлар арасында әдавәт сонда гана сәбәб олур. Бунун башланғыҹы исә дүшүнҹә мүһарибәсидир. Беһиштдә белә бир әдавәт јохдур. Беһишт үчүн ган төкүлмәси мәна дашымыр. Орада әдавәт вәсвәсә сәрһәддини ашмыр.
Дүшмән һәмишә дүшмәндир!
Аллаһ-Таала инсана хәбәрдарлыг едир ки, шејтан сәнин һәмишәлик дүшмәниндир, онун иши һансыса заман вә мәканла мәһдудлашмыр. Әлбәттә ки, заман вә мәкандан асылы олараг методлар дәјишә биләр. Амма әдавәт јериндә галыр. Ҹин вә инсандан олан шејтанларын әдавәти һәмишәликдир. Инсана хәбәрдарлыг олунур ки, әҝәр шејтан она һаким олса бунун сону ганла баша чатан әдавәтдир. Мараглы бир рәвајәт вар. Гејд едим ки, әдавәт һәмишә әдавәтдир, дүшмән һәмишә дүшмәндир. Дүшмән әдавәтдән әл чәкәси дејил. О үсулларыны дәјишә биләр, амма батининдәки әдавәт јериндәдир. Дүшмәнчиликдә методлар дәјишсә дә әдавәт бир ан олсун белә арадан галхмыр. Бизә хәбәрдарлыг олунуб ки, шејтандан олан дүшмәнләрдән еһтијатлы олаг. Бөјүк Имам бујурду ки, Америка бөјүк шејтандыр. О Американы тәһгир етмәк истәмирди. Һәгигәти дејирди. Һәгигәтән Америка бөјүк шејтандыр. Биз Гуранын хәбәрдарлыгларыны һеч заман унутмамалыјыг. Онлар дүнјаны зинәтләндирирләр. Дүнјаны бәзәјирләр ки, инсанларын башыны гатсынлар. Тәгва әһли илә дүшмәнчилик едәнләр дә шејтанын шаҝирдләридир. Гуранын бујуруғуна әсасән онлар иблисин дөјүшчүләридир. Онлар һеч заман дүшмәнчиликдән әл чәкмәјәҹәкләр. Дүшүнмәјин ки, сијаси сөһбәт едирик. Бизим сијасәтимиз ејнән динимиздир. Сизә заһирдә галиб ҝәлсәләр һеч заман шејтандан гәфләтдә галмајын. Шејтан даим инсаны алдатмаг истәјир. Дүшмән галиб ҝәләндән сонра да идеоложи мүһарибәни сахламыр. Сиз дүшмәнин заһири бәјанатларына алданыб дүшүнмәјин ки, дүшмәнчилији јерә гојуб, артыг арада әдавәт јохдур. Бәзиләри јанылыр ки, Америка дүшмәнчиликдән әл чәкиб. Имам бујурурду ки, Америкадан азан верилсә биз о азана шәкк едәрик. Имам бу сөзү кин-күдурәт сәбәбиндән демирди. О Гурана әсасланараг белә мөвге тутмушду. Гуран бизә хәбәрдарлыг едир ки, шејтан сизин һәмишәлик дүшмәниниздир вә әдавәтиндән әл чәкмәз. Онун дүшмәнчилији заманла мәһдудлашмајыб. Садәҹә заман өтдүкҹә методлары дәјишир.
Дүшмәнлә әдавәтдән чыхыш јолу
Дүшмән үзәриндә гәләбәнин ән мүнасиб јолу туба шәҹәрәсинә сарылмагдыр. Әдавәтә дүчар оланларла бағлы зәггум ағаҹы јада салыныр. Нәзәрдә тутулур ки, шејтани тәфәккүр зәггум шәҹәрәси, ағаҹына сәбәб олур. Бүтүн бунлар шејтанлара ҝөрәдир. Амма зәггум ағаҹы мүгабилиндә башга бир ағаҹ вар, туба ағаҹы. Кимдир туба ағаҹы. Туба ағаҹы дејәндә Әһли-Бејт (ә) нәзәрдә тутулур.
Беһиштдә Әмирәлмөминин (ә) Пејғәмбәрлә (с) бирликдәдир.
Рәвајәтдә билдирилир ки, туба ағаҹы Әмирәлмөмининин (ә) евиндәдир. Бу ағаҹын будаглары мөминләрин евинә узаныр. Бәзи сәһабәләр Пејғәмбәрдән (с) сорушдулар ки, сиз демишдиниз ки, бу ағаҹ мәним евимдәдир. Биһарул-Әнварда бу рәвајәт нәгл олунуб. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур ки, Туба ағаҹы мәним евимдәдир, онун будаглары мөминләрин евиндә. Суал бу иди ки, неҹә олур инди Туба ағаҹы Әлинин (ә) евиндә олур? Һәзрәт бујурду ки, беһиштдә Әли (ә) илә мәним евим бир евдир.
Башга бир рәвајәтдә охујуруг ки, Һәзрәт өзләрини ағаҹ, мөминләри будаглар вә јарпаглар адландырыр. Һәтта бөјүк алимләр, өвлијалар, арифләр, тәгва саһибләри, Шејх Мүфид, Ајәтуллаһ Гази ағаҹын будағы вә јарпагларыдыр. Бу ағаҹа бағлы оланлар бәһрәләнир. Буна ҝөрә бәзән “арифи-васил” ифадәси ишләдилир. Бујурулур ки, бу ағаҹдан тутанлар дүнјада дүшмәндән амандадыр. Дүшмән кимдир? Әсас дүшмән шејтандыр. О анд ичиб ки, инсанла әдавәтинә сон гојмајаҹаг. Демәк, мөминләр бир-бириләри илә дүшмәнлик етмәсәләр аманда галарлар.
ИШИД јәһудләр үчүн вурушур
Адәтән дүшмәнчилији шејтан јарадыр. Бәзиләри сахта мүсәлман гијафәсиндә мејдана чыхыр. Һазырда ИШИД адланан тәкфирчи груп бу иши ҝөрүр. Мәгсәдләрини етираф едирләр, кимсәдән чәкинмирләр. Дејирләр ки, тапшырыг јеринә јетиририк. Суријада вә башга јерләрдә јаралананда Исраилә, Һајфаја апарылыр, орада мүалиҹә едилирләр.
Бәһаијјәт беләдир. Өз рәисләрини апарыб Һајфада дәфн етдиләр. Елә бундан габаг да һарадан идарә олундуглары билинирди. Шиә үчүн мүһүм мөвзулардан бири вилајәтдир. Вилајәтин хүсусијјәти будур ки, сахта мүсәлманлар ифша олунар. Бу тәкфирчиләр јәһудинин вуран әлидир. Бири вәһабијјәт, диҝәри бәһаиликдир. Вәһабиләрин көкү јәһудиләрә ҝедиб чыхыр. Таиф истигамәтиндә бир мәнтәгә вар, вәһабиләр орадан чыхыб. Һәмин јерә мүхтәлиф адлар верилир. Нәгл олунур ки, Әмирәлмөминин (ә) өз сипәрини орадакылара тапшырыбмыш. Бир сөзлә һәмин мәнтәгәдәкиләр јәһудидир.
Мараглыдыр ки, бир дәфә Ширазда, бир дәфә Јәзддә јәһудиләр вә зәрдүштиләр Исламы гәбул етди. Сонрадан бунлар бәһаи олдулар. Мәгсәдләри бу иди ки, сонрадан һәгигәтин һарада олдуғуну десинләр. Ҝүја һәгигәти сонракы әгидәдә ҝөрүб јолларыны дәјишибләр. Чох һијләҝәрдирләр. Шејтанын да белә хүсусијјәтләри вар. Мүхтәлиф јолларла мәгсәдинә чатыр. Биз исә гәфләтдәјик.
Имам кимләри намәһрәм адландырыр?
Биз билирик ки, беләләри ингилабда да халга гатылыб. Имам бујурду ки, ингилабын намәһрәмләрин әлинә дүшмәсинә јол вермәјин. Имам намәһрәм дејәндә ингилабчыларын сыраларына сохуланлары нәзәрдә тутурду. Онлар јәһуди ҹасуслары идиләр. Тәгвасыз, дүнјапәрәст адамлар да араларында вар иди. Сонрадан чохлары үзә чыхды. Бәли, ај һәмишә булуд архасында галмыр.
Һәзрәт Мәсумәнин (әс) Ирана ҝәлиши
Бәли, дүшмәндән аманда галмағын јолу шәҹәреји-тубаја тәрәф ҝетмәкдир. Туба ағаҹындан тутмагла дүшмәндән аманда галмаг олар. Һәзрәт Мәсумәнин (ә) мәгамы чох уҹадыр. Шиәләр Ханым Мәсумәнин (ә) шәфаәти илә беһиштә дахил олар. Онун јүксәк мәгамыны мүхтәлф рәвајәтләр тәсдигләјир. Имам Садигдән (ә) нәгл олунмуш рәвајәтдә билдирилир ки, јер үзүндә Аллаһ үчүн бир ев вар, о ев Мәккәдир; Пејғәмбәр (с) үчүн бир ев вар, о ев Мәдинәдир; Әмирәлмөминин (ә) үчүн бир ев вар, о ев Куфәдир, Гум кичик Куфәдир. Рәвајәтләрдә билдирилир ки, беһиштин сәккиз, ҹәһәннәмин једди гапысы вар. Беһиштин бир гапысы ҹәһәннәмдән артыгдыр. Һәмишә дејилиб ки, Аллаһын мәрһәмәт гапысы чохдур. Бу гапылардан үчү Гума ачылар. Сонра имам бујурур ки, бизим гызларымыздан бир ханым Гумда олар, ады Фатимәдир (әс), Мусанын (ә) гызыдыр. Имам гејд едир ки, о шиәләримиз үчүн шәфаәтчидир. Имам бујурмур ки, филан мәканын шиәләри беһиштә дахил олар.
Һәзрәт Мәсумәнин (ә) зијарәтинин мүкафаты
Башга бир рәвајәтдә нәгл олунур ки, Сәд ибн Сәд Имам Ризадан (ә) Ханым Мәсумәнин (әс) зијарәти һаггында сорушуб. Имам бујурур ки, ким ону зијарәт етсә ҹәннәт она ваҹибдир. Јәни Ханым Мәсумәни (әс) зијарәт едән беһишт әһлидир.
Башга бир рәвајәтдә бујурулур ки, ким ханымы Гумда зијарәт етсә онун јери беһиштдир. Бу рәвајәт Имам Ҹаваддан (ә) нәгл олунур. Бу рәвајәтдә дә әввәлки рәвајәтдәки кими ханымын мүтләг шәфаәти вурғуланыр.
İмам Ризанын (ә) зијарәтинә бәрабәр зијарәт
Башга бир јердә Имам Риза (ә) бујурур: “Онун зијарәти мәним зијарәтим кимидир.” Јәни Имам Ризаны (ә) зијарәт едә билмәјән Ханым Мәсумәнин (әс) зијарәтинә ҝетсин. Гәдим дөврдә Мәшһәди зијарәт етмәк чәтин иди. Јалныз ингилабдан сонра Мәшһәд зијарәти бу гәдәр асанлашыб. Амма јенә Имам Ризаны (ә) зијарәт етмәк истәјәнләр Мәшһәдә ҝедә билмәсәләр ханымы Гумда зијарәт едә биләрләр. Имам Риза (ә) өзү бу зијарәти төвсијә едир.
Мараглы әһвалатлардан бири Ајәтуллаһ-Үзма Мәрәшинин Һәзрәт Фатимәнин (әс) гәбринин јерини өјрәнмәк үчүн чилә сахламасыдыр. Ајәтуллаһ-Үзма Мәрәши Нәҹәфи нәгл едир ки, атам Нәҹәфдә оланда бу мәгсәдлә чилә сахлады. 40 ҝүн бу ибадәтләри давам етдирмәк чох чәтин иди. Вә онун охудуғу дуалардан кимсәнин хәбәри јох иди. Алим 40 ҝеҹә бу әмәлләри јеринә јетирир, 40 ҝүндән сонра узун-узады бир тәвәссүл едир, ағлајыб, раз-нијаз едир. Јатыб јухуда Имам Багир (ә) (бәзи мәтинләрә ҝөрә Имам Садиги (ә) ) јухуда ҝөрүр. Имам она бујурур ки, әлин ханымын әтәјинә чатды. Алим елә баша дүшүр ки, она ханым Фатимәнин (с) мәзарынын јери ҝөстәрилиб. Сорушур ки, һансы јолла ҝедиб, онун мәзары һарададыр? Имам бујурур: “Мән Фатимеји-Мәсумәнин (әс) Гумдакы мәзарыны нәзәрдә тутдум. Ораја ҝет. Аллаһ истәмир ки, Һәзрәт Фатимәнин (с) мәзарынын јери билинсин. Сиз дә исрар етмәјин. Һәзрәти Зәһранын (с) гәбринин зијарәтиндә нә мәгам варса Ханым Мәсумәнин (әс) гәбринин зијарәти үчүн дә һәмин мәгам нәзәрдә тутулуб. Ҝет ора. Әҝәр Һәзрәт Зәһранын (с) гәбри мәлум олсајды, бу гәбрин ҹәлалынын бүтүн мәсумларын гәбринин ҹәлалындан чох олдуғу ајдынлашарды.” Бу јухудан сонра мәрһум алим Нәҹәфи тәрк едиб Гума ҝәлир.
Һәзрәт Мәсумә (әс) шиәләрин сулларыны ҹавабландырырды. Дини мәнбәләрдә нәгл олунур ки, бир груп шиә Имам Муса ибн Ҹәфәрә (ә) суал вермәк үчүн Мәдинәјә ҝәлмишди. Һәмин вахтда имам Мәдинәдә дејилди. Имам Риза (ә) да сәфәрдә иди. Ҝәләнләр бир мүддәт ҝөзләдиләр. Амма Имам Муса Казимдән (ә) хәбәр чыхмады. Мүсәлманлар артыг јола дүшмәк истәјирдиләр. Онлар јола дүшмәк истәјәндә јашы аз олан Фатимеји-Мәсумә (әс) гапыја чыхараг суалларыны сорушду. Бүтүн суаллары ҹавабландырды. Ҝәләнләр севинҹлә јола дүшдүләр. Онлар Мәдинәдән чыханда Мәдинәјә гајыдан имамла растлашдылар. Имама дедиләр ки, онунла ҝөрүшмәк истәјибләр, амма алынмајыб. Буна ҝөрә дә суалларыны имамын гызы ҹавабландырыб. Онлар дүшүнүрдүләр ки, имам онларын суалларыны јенидән динләјәҹәк. Буна ҝөрә дә јенидән суалларыны дилә ҝәтирдиләр. Имам суаллары вә онлара верилән ҹаваблары динләјиб Ханым Мәсумәјә (әс) ишарә илә бујурду ки, атан сәнә фәда олсун!
Ханым Мәсумә (әс) фитри билијә саһиб олуб. Имамын евиндә боја-баша чатса да өзү һаҹәт гапысы олуб. Елә онун бу мәгамына ҝөрә атасы 3 дәфә дилә ҝәтирир ки, атан сәнә фәда олсун!
Ханым Фатимеји-Мәсумә (әс) өзү сығынмаг үчүн ән мүнасиб үнван кими вилајәти танытдырыр. Әҝәр дүшмәндән аманда галмаг истәјириксә вилајәтә сығынмалыјыг. Тәбии ки, өнҹә мәсумларын вилајәти, гејб дөврүндә фәгиһин вилајәти. Бәлкә дә Һәзрәт Мәсумәнин (әс) Ирана ҝәлишинин билдириши бу олуб ки, чәтинликдә вилајәтә сығынаг. Бу чох мүһүм нөгтәдир.

Vilayet.nur-az.com
8288 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...