Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Еким 2015

Шәһидләр ағасынын мәгсәди өз сөзләриндә

Һәзрәт (ә) демәк истәјир ки, индијәдәк нә олдуса, дөзүләси иди, лакин инди сөһбәт Ислам дининин вә гурулушунун өзүндән ҝедир
Һәзрәт Имам Һүсејнин (ә) мәгсәди онун бир чох сөзләриндә бәјан олунмушдур. Шәһидләр ағасы Мәдинәдән Кәрбәлаја гәдәр ҝетдији јолун мүхтәлиф мәнзилләриндә бәзи шәхсләрә ҹавабда, јахуд өз мүраҹиәтләриндә мүхтәлиф ибарәләрлә бу мүһүм вәзифәјә ишарә вурмушдур.
Мәдинә шәһәринин һакими олан Вәлид ҝеҹә вахты имамы чағырыб деди ки, Мүавијә дүнјадан көчмүшдүр, сиз Језидә бејәт етмәлисиниз. Һәзрәт она бујурду ки, галсын сабаһа, ҝедәк фикирләшәк, ҝөрәк биз хәлифә олмалыјыг, јохса Језид. Ертәси ҝүн Мәрван һәзрәти Мәдинәнин күчәләриндә ҝөрүб деди ки, Әбу Абдуллаһ, сән өзүнү өлүмә верирсән, нә үчүн хәлифәјә бејәт етмирсән? Ҝәл бејәт ет, өзүнү өлүмә атма, әзијјәтә салма.
Һәзрәт (ә) онун ҹавабында бу ҹүмләни бујурду: “Биз Аллаһыныг вә Аллаһа сары гајыдаҹағыг. Језид кими бириси үммәтин һакими олаҹагса, Исламла видалашмаг лазымдыр”. Сөһбәт Језидин өзүндән ҝетмир; Језид кими ким олурса-олсун. Һәзрәт (ә) демәк истәјир ки, индијәдәк нә олдуса, дөзүләси иди, лакин инди сөһбәт Ислам дининин вә гурулушунун өзүндән ҝедир. Бу, Језид кими бирисинин һөкумәти илә бу мәһв олаҹаг. О, сапгынлыг тәһлүкәсинин ҹидди тәһлүкә олдуғуна ишарә вурур. Мәсәлә Исламын өзү үчүн тәһлүкәдән ибарәтдир.
7562 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...