Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Еким 2015

Али-Сәуд режими сионист режими илә шәрикдир!

Әрәбистандакы режим о заман империализм тәрәфиндән јарадылыб вә һал-һазырда да, Исраилин бүтүн ҹинајәтләриндә шәрикди
Јәмән Әнсаруллаһ һәрәкатынын рәһбәри сејид Әбдүлмәлик әл-Һуси билдириб ки, Әрәбистандакы режим о заман империализм тәрәфиндән јарадылыб вә һал-һазырда да, Исраилин бүтүн ҹинајәтләриндә шәрикдир. Өтән ҝүн сионист режими тәрәфиндән бу өлкәнин (Әрәбистан) Әсир мәнтәгәсинә көчүрүлән ракет һәрби тәҹһизаты һагда мәлумат бизә ҝизли галмајыб. Биз һагг уғрунда ајаға галхмышыг вә һеч вахт иззәт вә мүстәгиллијимизин тапданмағына иҹазә вермәјәҹәјик. Неҹә ки, бизим улу әҹдадымыз, Ливанда Һизбуллаһ вә Ирагда јени һакимијјәт ишғалчылары өз әразиләриндән чыхартдыглары кими, биз дә, бу тәҹавүзүн гаршысында дурараг әрази бүтөвлүјүмүзү вә мүстәгиллијимизи горујаҹағыг. Әрәбистан һал-һазырда Аллаһын евинин сајәси алтында өзүнү бу мүгәддәс дијарын хадими кими ҝөстәрмәјә чалышса да, әслиндә һәҹҹ вә с. мәрасимләрдән истәнилән гәдәр мадди вә мәнәви ҝәлир топлајыр, мүсәлманларын бејтүл-малыны истәдији кими мәнимсәјир. Һал-һазырда бу режим тәкфир ҹәрәјанынын ардында Исламын симасыны ләкәләмәклә мәшғулдур, Америка вә Исраилин аләтинә чевриләрәк реҝионда түғјан едир, Јахын Шәргдә фитнә вә бөһранлар төрәдәрәк үмумбәшәри проблемләр јарадыр. Америка башда олмагла мәнтәгәдә мөвҹуд олан бу мүстәбид режимләр халглары азадлыға јох, көләлијә сүрүкләјирләр. Һал-һазырда Јәмән халгы Америка, Исраил вә онларын әлиндә аләтә чеврилән Али-Сәуд кимиләри тәрәфиндән ән азғын вәһшиликләрә мәруз галыр вә бу план һәгигәтдә мәкрли Инҝилтәрә тәрәфиндән ҹызылыб. Бу тәҹавүзлә өлкәмизи парчалајыб, ишғал етмәк гәсдиндәдирләр вә бу арада бәзиләри дә, милләтин үмидини гырмаг истәјирләр. Ҝәрәк халгымыз белә фитнә вә планлара гаршы һазыр олсун. Одур ки, биз бу халгын кәнарында һеч вахт буна иҹазә вермәјәҹәјик.

Nur-az.com/алалам
7442 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...