Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Еким 2015

Кәрбәланын мәнәви әзәмәти

Әзәмәт јарадан кәмијјәт дејил...
Кәрбәла һадисәси тәхминән јарым ҝүндән артыг сүрмәмишдир. Бир груп инсан шәһид олмушдур; ја јетмиш ики нәфәр, ја бир нечә нәфәр аз вә јахуд чох. Дүнјада бу гәдәр шәһид вар. Амма сиз Кәрбәла мәсәләсинин олдугҹа бөјүк әзәмәт кәсб етдијини ҝөрүрсүнүз. Доғрусу да будур вә һәлә бундан да әзәмәтлидир. Бу һадисә бәшәр вүҹудунун дәринликләринә белә тәсир ҝөстәрмишдир. Бу, һадисәнин руһуна ҝөрәдир. Һадисәнин заһири чох да бөјүк дејил. Һәр һалда, кичик ушаглар чох јердә өлдүрүлмүшләр; һалбуки орада јалныз бирҹә алтыајлыг көрпә өлдүрүлдү. Дүшмәнләр бәзи јерләрдә гәтлиам төрәтмиш вә јүзләрлә ушаг өлдүрмүшләр. Бурада сөһбәт физики мәсәләдән ҝетмир, мәна вә руһ бахымындан чох әһәмијјәтлидир.

Vilayet.nur-az.com
7472 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...