Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Аралык 2015

Гәрб мүсәлманлара гаршы ҹинајәтләрә сусур!

Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази Мәсҹиди-Әзәмдә дәрси-хариҹ тәдрисиндә
Фарснеwс хәбәр верир ки, Гум шәһәриндә Мәсҹиди-Әзәмдә Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази Дәрси-хариҹ тәдрисиндә Америка вә Гәрбин дүнјада баш верән ҹинајәтләрә мүнасибәтиндән данышыб. Танынмыш тәглид мәрҹәси дејиб ки, гәрблиләр вә америкалылар онларын мәнафејинә хидмәт едән ҹинајәтләрә сусдуғу бир заманда бәзиләри нүвә разылашмасыны Америка илә достлуға мүгәддимә етмәк фикриндәдир.
Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази Имам Һәсән Әскәридән (ә) бир һәдис јада салыб: “Дост-гардашларындан ән јахшысы о кәсдир ки, сәнин писликләрини унудуб, јахшылыгларыны јадда сахласын.” Тәглид мәрҹәси сөзүнүн давамында бујурурб: “Бәзиләри дүшүнүр ки, гәрблиләрлә достлуг етмәк мүмкүндүр. Дејирләр ҝәлин писликләри унудаг, гәрлиләрә достлуг әли узадаг. Сиз Ниҝеријада баш верән һадисәләрә нәзәр салын. Бу һадисә Ислам дүнјасы үчүн бөјүк фаҹиә иди. Хејли инсан гәтлә јетирилиб, евләр учурулуб. Һансы ки о инсанлар силаһсыз олуб вә гијам галдырмајыб. Белә һадисә Авропада, Америкада олсајды сәс-күј салардылар. Мүсәлманлар вә шиәләрин гәтли онларын мәнефијинә ишләјәндә сусрлур. Буна ҝөрә дә онларла достлуг етмәк, онлара етибар етмәк олмаз... Досту дүшмәндән сечмәли, алданмамалыјыг. ”
Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази Америка вә Гәрбин һимајәси илә јарадылан анти-тәкфир иттифагына мүнасибәт билдириб: “Онлар дејирләр ки, Пејғәмбәр вә имамларын гәбринин зијарәтинә ҝедәнләр дөврүмүзүн мүшрикләридир. Бу мәсәләләр онларын елм мәркәзләриндә тәдрис олунур. Бу иттифагын тәкфирчилијә гаршы олмасы јаландыр...”

Вилајет.нураз.ин
7429 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...