Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Оҹак 2016

Руһанијјәтә гаршы чиркин ојунлардан бири

Рифаһ мәдрәсәсинин банында едам едилән САВАК мәмуру
Илаһи дәјәрләр вә бәшәријјәтин дүшмәнләри, бејнәлхалг империализм вә сионизмин тәхрибат мәркәзләри Исламын апарыҹы гүввәси олан мүбариз руһаниләри вә фәал диндарлары садәлөһв инсанларын ҝөзүндән салмаг үчүн һеч бир аддымдан чәкинмәјибләр. Мүхтәлиф дөврләрдә күтләни архасынҹа апара биләҹәк, иҹтимаи фикрә тәсирли руһаниләр вә алимләр ән чиркин шәкилдә шәрләниб.
Кһаттеемам.ҹом өз минбәрләри, чыхышлары илә мәшһур олан мәрһум Ајәтуллаһ Мәһәммәдтәги Фәлсәфинин Имам Хомејнијә (р) дәстәк вермәсиндән долајы һансы тәхрибатларла үзләшдијини јада салыр. Өз сөһбәтләриндә Имам Хомејнини һимајә едән шүҹаәтли алим шаһын хәфијјә идарәси олан САВАК-а чағырылыр. САВАК-да үчүнҹү фигур сајылан Немәтуллаһ Нәсири ону гәбул едир вә тутдуғу јолдан чәкинмәјә чағырыр. Ајәтуллаһ Фәысәфинин гаршысында пешәкарлыгла монтаж едилмиш сахта фотолар гојур. Бу шәкилләрдә Ајәтуллаһ Фәлсәфинин кәнарында гадынлар ҝөрүнүр. Алимә хәбәрдарлыг едилир ки, шаһ режиминин тәләбләрини гәбул етмәсә, бүтүн өлкәдә рүсвај едиләҹәк. Ајәтуллаһ Фәлсәфи фотолара бахыб дејир: “Мәним тәнгидим дини вәзифәдир, әмр бе мәруф, нәһј әз мүнкәрдир. Мән Ислам вә мүсәлманлара гаршы олан аддымлары тәнгид едирәм. Әҝәр мәнә минбәри, чыхышы гадаған етсәниз, чарәм јохдур. Амма минбәрә ҝедәҹәјим заман бу дини вәзифәјә дә әмл едәҹәјәм... ” Беләҹә, Нәсири Ајәтуллаһ Фәлсәфини разы сала билмир вә сахта фотолар өлкәнин ән уҹгар нөгтәләринә јајылыр. Шәрги Азәрбајҹанда сахта шәкилә гаршы етуиразлар јараныр вә САВАК-ын башыны итирмиш Шәрги Азәрбајҹан идарәси бир мәктубла етираф едир ки, фотолар монтаж едилиб.
Игилабын гәләбәсиндән сонра Немәтуллаһ Нәсири Имам Хомејнинин хүсуси һөкмү илә Рифаһ мәдрәсәсинин банында едам едилир.

Вилајет.нураз.ин
6852 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...