Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Оҹак 2016

Азәрбајҹанда СӘЛӘФИ-ИСРАИЛ фитнәси (1)

Ислам ҹәмијјәтинин һәмишә әзијјәт чәкдији иҹтимаи-сијаси проблемләрдән бири хүсуси заманда, сијаси дурумда ортаја чыхан фитнә, фитнәкарлыг олуб
Еј әзиз Азәрбајҹанын дин алимләри, фәаллары, зијалылары! Еј һәгигәт ардынҹа олан мүсәлман халг, Әһли-бејт (ә) ашигләри! Өлкәмизин залым башчыларынын Ислам дүшмәнләри илә һәмкарлыгла јаратдығы фитнәнин дәринлијини ҝөрүн, иҹтимаи фикри доғру истигамәтләндирмәк үчүн илаһи вәзифә олараг һаггы бәјан един.

Бисмиллаһир-рәһманир-рәһим
Дедиләр ки, биз јалныз Аллаһа тәвәккүл етдик. Еј Рәббимиз! Бизи залым тајфанын фитнәсинә дүчар етмә! (Јунис сурәси, ајә 85)
Ислам ҹәмијјәтинин һәмишә әзијјәт чәкдији иҹтимаи-сијаси проблемләрдән бири хүсуси заманда, сијаси дурумда ортаја чыхан фитнә, фитнәкарлыг олуб. Азәрбајҹан ҹәмијјәти дә һазырда бу өлкәдәки һакимијјәт нөвүнү нәзәрә алсаг истисна дејил.
Гуранда фитнә сөзү сынаг, азғынлыг, ағыр чәтинлик, күфүр, гәтл, әзаб мәналарында ишләдилмишдир. Бу ҝүн мүсәлманларын растлашдығы проблемләри нәзәрә алараг, дүшмән тәрәфиндән јарадылан азғынлыг вә чәтинликләр һаггында данышырыг.
Имам Әлинин (ә) бујуругларындан өјрәнирик ки, фитнә изләнилән азғын истәкләр, бидәт симасында ортаја чыхан һөкмләрдир. Бу фитнә вә һөкмләрдә Аллаһ китабына мүхалифәт вар. Бир груп инсан башга бир груп инсана Аллаһ дининдән башга јола јөнәлдир вә бу јолда јардым ҝөстәрир. Әҝәр батил һагга гатышмасајды, һагг јол ахатаранлар асанлыгла јолу тапарды. Бу вәзијјәтдә дүшмән дә ондан әл чәкәрди. Амма сәһнәдәки јары һагг, јары батл гарышығыдыр. Белә бир шәраитдә шејтан өз достларына һакимдир. Јалныз Аллаһын лүтфү сајәсиндә гуртулмаг олур. (Нәһҹүл-бәлағә, хүтбә 50)
Демәк, Исламда иҹтимаи-сијаси анламда фитнәнин ислаһынын диҝәр бир рәнҝи вар. Һәзрәт фитнә дејәндә иҹтимаи-сијаси һадисә нәзәрдә тутур. Бу фитнә Ислам ҹәмијјәтиндә тәлатүм јарадыр, алдадыҹы бир дурум ортаја чыхыр. Әмирәлмөмининин (ә) бујуругларындан ајдын олур ки, фитнә иҹтимаи-сијаси бир фәнддир. Фитнә һаггын батиллә гарышмасындан, батилин һагг либасында ортаја чыхмасындан, халгы алдатмагла чиркин мәгсәдләрә наил олмаг истәјиндән ибарәтдир.
Алдадыҹы ишләр нәтиҹәдә наданлар вә тамаһкарлар фитнәјә ујур, ишыглы дүшүнҹәјә малик инсанлар сәһнәни тәрк едир, сонда фитнәкарлар өз чиркин мәгсәдләринә чатырлар.
Һәзрәт Әлинин (ә) нәзәринҹә, фитнәнин әрсәјә ҝәлмә зәминләриндән бири дин дүшмәнләринин фитнәкарлығыдыр. Онлар өз әлалтылары васитәсилә тәхрибат јарадыр, јалан тәблиғат апарыр, ҹәмијјәтдән суи-истифадә едир, психоложи һүҹумларла мөминләр арасында тәфригә јарадырлар.
Нәзәрә алаг ки, фитнәкарларын һәдәфи мөмин инсанлар вә Ислам ҹамеәсинин вәһдәтидир. Онлар информасија шәбәкәләринин имканларындан вә әлалтыларындан фајдаланараг шүбһәләр, јаланлар, горху вә ниҝаранчылыгларла мүсәлманлар арасында тәфригә јарадыр. Мүхтәсәр шәкилдә зәиф нөгтәтәләр, тәсирли амилләр вә мүгавимәт јолларыны нәзәрдән кечирәк:
а)Фитнәләрин тәсир мәншәси досту дүшмәндән сечә билмәмәк, дүшмәнин планларындан хәбәрсизлик, дүнја вә мәгам севҝиси, дүшмәнин пуч һәдәләриндән горху кими зәминләрдир;
б)Алимләр вә мүтәхәссисләрин ҝөстәришләриндән бәһрәләниб аҝаһ олмаг, дүзҝүн вә системли мүбаризә јолуну танымаг кәнарында дини мәнбәләрдә јетәрли төвсијәләр вар:
-Ислам Пејғәмбәри (с) бујурур: Хош һалына о ихласлы инсанларын ки, онлар һидајәт чырағыдыр вә фитнә гаранлыгларыны ишыгландырыр.
-Һәзрәт Әли (ә) бујурур: Ким тәгвалы олса, Аллаһ она фитнәләрдән гуртулуш јолуну ҝөстәрәр, ону гаранлыгдан ишыға чыхарар.
-Һәзрәт Әли (ә) бујурур: Еј инсанлар, фитнә далғаларыны гуртулуш ҝәмиләри илә јарын!
ҹ)Аллаһа тәвәккүл, Ондан јардым истәмәк, варлыг аләминин јарадыҹысына сығынмаг Гуран вә Әһли-бејтин (ә) ҝөстәришләриндәндир. Мәгаләнин башланғыҹындакы ајәни Имам Багир (ә) вә Имам Садиг (ә) белә тәфсир едир: Пәрвәрдиҝара, залымлары бизә һаким етмә ки, онлары бизә гаршы фитнә јараданлар гәрар верәсән...
д)Аллаһ-Таала фитнә јараданлары чәтинлијә салар.
Һәзрәт Әли бујурур (ә): Ким фитнә алову шөләләндирсә, өзү онун чырпысы олар.
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Ахирәззәманын фитнәсиндән пәришан олмајын, бу фитнә мүнафигләри мәһв едәр.
Еј әзиз Азәрбајҹанын дин алимләри, фәаллары, зијалылары! Еј һәгигәт ардынҹа олан мүсәлман халг, Әһли-бејт (ә) ашигләри! Өлкәмизин залым башчыларынын Ислам дүшмәнләри илә һәмкарлыгла јаратдығы фитнәнин дәринлијини ҝөрүн, иҹтимаи фикри доғру истигамәтләндирмәк үчүн илаһи вәзифә олараг һаггы бәјан един.
İкинҹи јазыда мән дә өлкәмизә үрәји јанан ашигләрдән бири кими СӘЛӘФИ-ИСРАИЛ фитнәси мөвзусунда фикирләрими дәгиг шәкилдә нәзәринизә чатдыраҹағам.

Доктор Ҝәнҹәви
фаҹебоок.ҹом/докторҝанҹави
4752 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...