Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Шубат 2016

Онун сүмүкләрини гырдылар, саггалыны гырхдылар, амма... (фото)

Ингилаба јол ачан алимләр: Шәһид Ајәтуллаһ Гәффари
Ајәтуллаһ Һүсејн Гәффари (һ-ш.1295-1353) Тәбриздә, Азәршәһрдә анадан олуб. 30 ил ағыр мадди дурума сәбр едәрәк дини тәһсилини давам етдириб. 1324-ҹү илдә Гума ҝәлиб, Ајәтуллаһ-үзма Бүруҹердинин тәләбәси олуб.
Ајәтуллаһ Һүсејн Гәффари Иран Ислам Ингилабына јол ачан вә ингилабдан 4 ил габаг ишҝәнҹәләр алтында шәһадәтә јетән мүбариз руһанидир. Һ-ш. 1342-ҹи ил, 15 хордадда ингилабы чыхышындан сонра һәбс едилиб. Ағыр ишҝәнҹәләр ирадәсини гыра билмәјиб. Азад едилән кими шаһ режиминин ҹинајәтләринә етираз чыхышларыны давам етдириб. Һ-ш. 1353-ҹү илин тир ајында нөвбәти дәфә һәбсә алыныб, деј ајында ишҝәнҹәләр алтында шәһадәтә чатыб...
Оғлу атасы илә сон ҝөрүшү белә хатырлајыр: Ону сон ҝөрүшә гуҹагда ҝәтирдиләр. Әл вә ајаг сүмүкләри гырылмышды, ағзында ики-үч диш галмышды. Үзү, бојну, бәдәнинин бүтүн ҝөрүнән һиссәләри ҝөјәрмишди. Бир-ики ҹүмлә даныша билди. Сәһәри ҝүн шәһадәтә чатды...
Алимин ирадәсини гырыб етираф ала билмәјән САВАК чиркин бир аддым атыр: Ајәтуллаһ Һүсејн Гәффаринин саггалыны гырхырлар. Һәмин андан алим нә бир кәлмә данышыр, нә ағзына бир тикә чөрәк гојур. Бу она чох ағыр ҝәлир. Гырылмыш сүмүкләр, әзилмиш бәдәнлә, тәһгир олумуш вәзијјәтдә дүнјасыны дәјишир...
Шаһын кәшфијјат идарәси САВАК онун ҹәназәсини ики ҝүн сонра аиләсинә вермәк истәјир. Хәбәрдарлыг едирләр ки, алим дәфн мәрасими кечирилмәдән торпаға тапшырылмалыдыр. Аиләси САВАК-ын тәклифини рәдд едиб вә өлүм кағызыны имзаламајыб. САВАК мәҹбур олуб ки, ҝеҹә јары ҹәназәни Теһрандан Гума апарыр ки, мәхфијанә дәфн етсин. Амма һадисәдән хәбәр тутан тәглид мәрҹәләри, руһани вә тәләбәләр ајаға галхараг ҹәназәни тәһвил алыр вә әзәмәтли дәфн мәрасими кечирилир. Дәфн мәрасиминдә режимә гаршы чыхыша ҝөрә һәбсә алынанлар олур. Ајәтуллаһ-үзма Ҝүлпајигани Мәсҹиди-Әзәмдә Ајтуллаһ Гәффаријә әза мәрасими тәшкил едир...

Вилајет.инфо
7146 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...