Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Март 2016

Османлы султанынын һәзрәт Әлијә (ә) тәзим етмәси

“Нәлејнини чыхарт, чүнки сән мүгәддәс вадидә - Тувадасан!”
Османлы султанларындан бири (Султан Мурад, јахуд Султан Сүлејман) Нәҹәфи-әшрәфи зијарәт етмәк гәрарына ҝәлир. О өз вәзирләри вә адамларынын мүшајәти илә Нәҹәфә јола дүшүр. Һәзрәт Әмирәлмөминин Әлијјибни Әби Талибин (ә) мәгбәрәсинин ҝүнбәзи ҝөрүндүкдә онун шиә олан, лакин өз әгидәсини ҝизли сахлајан вәзирләриндән бири атындан јерә енир. Султан онун атдан енмәсинин сәбәбини сорушдугда вәзир дејир: - Гәбрин саһибинин һөрмәтинә хатир атымдан ендим. Ахы о рашиди хәлифәләриндән биридир.
Султан дејир: - Онда мән дә тәзим үчүн атымдан еним. Султанын насиби етигадлы вәзирләриндән биринин буна пахыллығы тутур вә султана дејир: - Әли, хәлифә олуб, сән дә хәлифәсән вә мүсәлманларын валисисән. Дири шәхсин һөрмәти өлүнүн һөрмәтиндән даһа чохдур.
Бу сөзү ешидән султан тәзим едиб-етмәмәк барәдә шүбһәјә дүшүр. Шүбһәдән гуртармаг үчүн Гурандан көмәк истәмәк нијјәтинә ҝәлир вә Аллаһын Китабы илә истихарә олунмасыны истәјир. Гураны ачдыгда сәһифәнин әввәлиндә бу ајәнин јазылдығыны ҝөрүрләр:

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

“Нәлејнини чыхарт, чүнки сән мүгәддәс вадидә - Тувадасан!” (“Таһа” сурәси, ајә 12.)

Султан бу ајәни ҝөрдүкдә онун мәзмунуну вә Аллаһын нә демәк истәдијини баша дүшүр, һәзрәт Әлијә (ә) тәзим олараг атындан енир вә насиби вәзирин ҹәзаландырылмасыны истәјир. Сонра исә һәзрәт Әлини (ә) мәдһ едән шер охујур.
7723 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...