Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Шубат 2014

Разы вә наразы инсанлар

Риза вә тәслим (разылыг вә тәслимчилик) һаггында данышмаг истәјирәм. Инсан һәјаты аҹылы-ширинли һадисәләрлә долудур. Биз разы галсаг да, галмасаг да бу һадисәләр баш верир. Аллаһ өз ишини ҝөрүр.

Дејирләр ки, Галилеј јер күрәсинин һәрәкәтдә олдуғуну сүбута јетирәндә ону мәсиһи башчынын јанына апардылар. Горхутдулар ки бир даһа белә сөзләр данышмасын. Ону төвбәјә чағырдылар. Галилеј ҹанынын горхусундан төвбә етди. Бинадан чыханда ајағыны јерә вуруб деди: "Еј јер! Сән һәрәкәт етмәјиндә ол, мәним һәрәкәтимлә ишин олмасын!" рәвајәтдә дејилир ки, чәтинликлә растлашанда һарај да чәксән, сәбир дә етсән Аллаһ өз ишини ҝөрәҹәк. Амма нә јахшы олар ки, һадисәләрә баханда онлары һәјата кечирән варлығын бизә дост олдуғуну дүшүнәк. Әнам сурәсинин 17-ҹи ајәсиндә охујуруг: " Әҝәр Аллаһ сәнә бир сыхынты версә, (сәни ондан) Аллаһдан башга һеч кәс гуртара билмәз. Әҝәр (Аллаһ) сәнә бир хејир јетирсә (һеч кәс Она мане ола билмәз). Чүнки О, һәр шејә гадирдир!" Бәли, сәбрлә аҹы ширин олар.

Рәвајәтдә дејилир ки, биз бәндә үчүн чәтинлик јарадарыг, әҝәр бәндә сәбр етсә, бу чәтинлији ширинлијә чевирәрик. Аллаһ Пејғәмбәрә әмр етди ки, Ғәдири-Хумда Әли ибн Әбу Талиби (ә) ҹанишин тәјин етсин. Сонда халг Әлинин һөкумәтинә табе олмады. Биз 1400 ил ҝери дүшдүк. Әҝәр бу ҝүн Иранда гурулмуш Ислам Һөкумәти әдаләт сорағындаса бу әдаләт Әлинин әдаләтинин биндән биридир.

Әлинин әдаләти һара, биз һара! Әзиз Рәһбәр бујурур: "Мән кимәм ки, Әлидән данышым?! Ахы Әлидән ким даныша биләр?! Белә бир рәһбәрә тәслим олмадылар, Аллаһын һөкмү јердә галды..." Ики нәфәр арасында мүбаһисә дүшдү, Пејғәмбәрин ҝөрүшүнә ҝетдиләр. Пејғәмбәр онлардан биринин хејринә фикир билдирди. О бири тәрәф дәрһал деди ки, өз гөвмүндән олдуғу үчүн онун хејринә һөкм чыхарды. Ајә назил олду: "Амма, хејр! (Ја Рәсулум!) Рәббинә анд олсун ки, онлар өз араларында баш верән ихтилафларда сәни һаким (мүнсиф) тәјин етмәјинҹә вә вердији һөкмләрә ҝөрә өзләриндә бир сыхынты дујмадан сәнә там бир итаәтлә бојун әјмәјинҹә, (һәгиги сурәтдә) иман ҝәтирмиш олмазлар." (Ниса, 65). Анд олсун Аллаһа ки, Пејғәмбәр дәвәт едәндә гәбул етмәјәнләрин дини јохдур. Аллаһын разылығыны әсас ҝөтүрүн. Биз билмәлијик ки, Аллаһ бизә достдур. Аҹы һадисәләр гаршыја чыханда биләк ки, иш һаким әлиндәдир. Сизин үчүн гәләми мисал чәкмәк истәјирәм. Бир гәләм тәсәввүр един. Бычаг ҝөтүрүн, гәләми јонун. Әҝәр гәләмдән төкүлән јонгарларын шүуру олса дејәр ки, нә үчүн башымызы кәсирсән? Биз бир јердә икән, нә үчүн бизи парчалајырсан? Биз сәнин әлиндәјик, нә үчүн ајаг алтына төкүрсән. Јәни гәләмдән јонулуб төкүлән зәррәләр дә етираз едәрди. Әҝәр етираз етсәјдиләр јери варды. Амма бу етиразын ҹавабы да вар. Демәлијик ки, ҹәнаб гәләм! Биз сәни она ҝөрә јонуруг ки, ичиндәки ҹөвһәр үзә чыхсын. Ичиндәки ҹөвһәрин сорағындајыг. Гәләмин уҹу ити оланда јахшы јазыр. Заһирән биз ону јонуруг, парчалајырыг. Амма мәгсәдимиз хејирдир, бу хејир мәгсәдә ҝөрә ҝөрдүјүмүз иш проблем јаратмыр.

Шәһәрин һавасы истидир. Һакимијјәт нүмајәндәләри ҝәлир вә нәсә тәдбир ҝөрмәк истәјир. Һаваны дәјишмәк үчүн бир нечә бөјүк проспект салынмалыдыр ки, шәһәрин һавасы асанлыгла дәјишсин. Бир нөв кәндин сәрин һавасы шәһәрә өтүрүлүр. Проспект әтрафында јашыл золаглар салыныр. Бу ишләр халгын хејринәдир. Амма онларын һәјата кечмәси үчүн бәзи евләри сөкмәк лазым ҝәлир. Ев саһибләри халгын хејринә олан лајиһәјә гаршы чыхыб иҹрачылары тәһгир етмәмәлидир. Чүнки бурада ҹәмијјәтин хејри вар. Ҹәмијјәтин хејринә ҝөрә бир нечә евин сөкүлмәси горхулу дејил. Аллаһ һикмәт саһибидир. Гаршыја чыхан бүтүн чәтинликләрдә тәкамүл нишанәси вар. Етигадымыз будур ки, Аллаһ аләмләрин Рәббидир. Аләмләри тәрбијә едән Аллаһ нә гәрар чыхарырса тәслим олмағымыз лазымдыр. Һаҹылар нә үчүн Мәккәјә ҝедир? Һәмин торпагларда Ибраһимә зөвҹәси вә ушағыны тәк гојмаг әмр олунуб. Һәмин торпағын ады Минадыр. Һәҹҹә ҝедәнләр 2-3 ҝеҹә орада галыр. Һаҹылар үч бијабанда дајаныр. Бу бијабанлардан бири Мәккәнин дөрд фәрсәхлијиндәдир. Башга бир бијабанын Мәккә илә фасиләси тәгрибән ики фәрсәхдир. Дөрд фәрсәхликдә олан бијабан Әрәфат адланыр. Һаҹылар бурада бир нечә саат галмалыдыр. Ҝүнортадан ҝүн батана гәдәр орада галмалыдырлар. Мәшәрдә сүбһдән ҝүн доғанадәк дајанмаг лазымдыр. Минада үч саат дурурлар. Бир сөзлә, ики-үч ҝүн бу әмәлләр узаныр. Әрәфат мәрифәт јеридир. Мәшәр шүур мәканыдыр. Инсан бир нечә саат әрзиндә мәрифәт вә шүур әлдә едир. Амма әмәлә чатанда ики-үч ҝүн ҝөзләмәлидир. Чүнки Мина әмәл јеридир. Әмәл јериндә сөздән бир шеј чыхмаз, әмәл лазымдыр вә әмәл чәтиндир. Дејирләр ки, бурада үч ҝүн дајанмалысан. Мәнасы будур ки, һәҹҹә ҝет, Ибраһимин неҹә тәслим олдуғуну ҝөр. Һазырда биз игтисади блокададајыг. Сәбр етмәлијик. Имамын тәбиринҹә, гәләбә јахындадыр, сәбр едәк. Тәслим ола билмәрик. Кечмишдәки аҹынаҹаглы вәзијјәтә гајытмаг олмаз. Неҹә олар ки, јенидән Америка вә Инҝилтәрәјә бојун әјәк?! Ганлара ҝөз јуммаг олмаз. Әҝәр бир ишә мәҹбур олмушугса бу гәза-гәдәрдир. Аллаһын гәза-гәдәринә тәслим олмалыјыг. Һәдисдә вар ки чәтинлијә дөзсәниз буну асанлыға чевирәрик. Иншираһ сурәсинин 5-ҹи ајәсиндә бујурулур: " Шүбһәсиз ки, һәр чәтинликдән сонра бир асанлыг ҝәләр! (Асанлыг јалныз чәтинликлә һасил олар!)" Бәгәрә, 216: "(Аллаһын дүшмәнләринә гаршы) Дөјүш (ҹиһад) хошунуза ҝәлмәдији һалда, сизә ваҹиб едилди. Бәзән хошламадығыныз бир шеј сизин үчүн хејирли, бәзән дә хошладығыныз бир шеј сизин үчүн зәрәрли ола биләр. (Ону) Аллаһ билир, сиз билмәзсиниз." Амма бу чәтинликләр арасында ширинликләр дә вар. Гадынын һамиләлик ағрысы үзүҹүдүр. Амма бу ағрылар ону өвлад саһиби, ана едир. Биз Һүсејнин

Кәрбәласындан дәрс ҝөтүрмәли, ибрәт алмалыјыг. Бу ҝүн биз баһалыгдан шикајәтләнирик. Амма Һүсејнин Кәрбәлада сују јох иди. Тәслим олдуму?! Бүтүн фабрикләр дајанса белә евдә олан либасларымыз өмрүмүзүн сонунадәк бәс едәр. Амма Имам Һүсејнин көјнәјинә әл узатдылар. Тәслим олдуму?! Имамын нә јемәји, нә либасы, нә мәскәни варды, амма тәслим олмады. Биз тәслим олмамалыјыг. Јалныз Аллаһа тәслим олмағымыз ваҹибдир. Чүнки Аллаһ бизим хејримизи истәјир. Гәләм мәсәләни јаддан чыхармајаг. Гәләми хејир мәгсәди илә јонурлар. Инсанлыг ҹөвһәримиз јонулмагла үзә чыхыр. Инсанын шәхсијјәти һадисәләрдә мәлум олур.

Тәгдирдән, һәјатындан, гаршысына чыхан һадисәләрдән разы инсан иффәтли, һәјалыдыр. Оланларындан разы инсан иффәтли инсандыр. О шәхсијјәтини горујур, јалтаглыг, ријакарлыг етмир. Кимсәнин гаршысында әјилмир. Бир шеј әлдә етмәк үчүн јалтагланмыр. Јаван чөрәк јејир, амма кимсәјә бојун әјмир. Бәли, разы инсан иффәтлидир. Она дејирләр ки, бураја бир имза ат, пул саһиби ол. Амма разы олмур.

Һәјатындан разы инсан раһатдыр. Она раһатлыг ҝәтирән бу разылыгдыр. Чүнки оланларына ганедир, тамаһкар дејил. Нә физики бахымдан тәлашдады, нә дә гәлбиндә нараһатдыр. Бәзиләри раһатлығын сиррини сорушур. Дүшүнүрләр ки, инсан сәфәрә, шәһәрдән кәнара, тәбиәтин гојнуна чыхса раһат олаҹаг. Амма раһатлығын сирри гане олмагда, ҝөзүтохлугдадыр. Рәвајәтдә дејилир ки, бир инсан өз садә доланышығындан разы олса, Аллаһ да онун аз әмәлиндән разы галар.

Бөјүк бир бағ варды. Бағ саһибинә дедим ки, бу гәдәр ағаҹ нә үчүн мејвә вермир? Бағбан деди: "Јер үзүндә бу гәдәр адам вар, нечә нәфәр ҝеҹә намазы гылыр?!" Бәли, Аллаһын аз немәтинә разы олсан, Аллаһдан сәнин аз ибадәтиндән разы галар.

Разы инсан пахыл олмур. О нараһат дејил ки, нә үчүн башгаларынын вар-дөвләти чохдур. Разы инсан сәрт хасијјәтли дејил, инсанларла меһрибан давраныр. Белә инсаны әтрафдакылар да севир.

Шаһ дөврүндә бир груп минбәр әһли дејирди ки, филан мәбләғдә пул версәләр минбәрә ҝедәрәм. Јахшы сәсләри варды. Амма онлары динләјәнләр бу адамлара инанмазды. Бәли, инсанлар разы адамы севир. Аллаһ да белә бәндәсини дост сајыр. Разы инсан дахилән раһатдыр. Аллаһдан разылығын инсанын талејинә бөјүк тәсири вар.

Наразы инсан иффәтини әлдән вериб, икиүзлүлүк ҝөстәриб. Наразы инсан тамаһкардыр. Өзүндән имканлы адам ҝөрәндә пахыллыг гәлбини јандырыр.

Имам бујурмушду ки, ким Мәккәј ҝетсә, Америка малы алмасын. Һәҹҹә ҝедәнләр Имамын әмринә итаәт едирди. Амма орада Америка истеһсалы олмајан шејләр дә вар. Бир әр-арвад телевизор алмышды. Әтрафдакылардан бәзиләри ачыг-ашкар оналара пахыллыгла бахыр, һәтта сөз атырдылар. Имамын бујуруғу бәһанә олмушду, бу адамлар садәҹә пахыл идиләр. Һумәзә сурәсинин илк ајәсиндә охујуруг: "(Далда) Гејбәт едиб (үздә) тәнә вуран һәр кәсин вај һалына!" Һава лиманында јүкүндә телевизор олан бир мүсәлманы чох инҹитдиләр. Јанындан өтәнләр дә она сөз атырды. О дејирди: "Мәҝәр ҝүнаһ етмишәм? Бу телевизор Американын јох, Јапонијанын истеһсалыдыр." Дедим ки, ҝүнаһ етмәмисән, онлар пахыллыг едир. Әлбәттә ки, алмасајды даһа јахшы оларды. Амма алыбса бу башгаларына һагг вермир ки, она аҹы сөз десинләр. Пәрвәрдиҝара, Мәһәммәд вә Али Мәһәммәд һаггына бизә арамлыг әта ет!

Наразы инсанлар дејинмәјә башлајыр. Онлар мүхтәлиф мөвзуларда наразылыгларыны билдирирләр. Әввәл каинатдан башлајырлар. Наразыдырлар ки, Гуран онларын кәндхудасына назил олмајыб. Пејғәмбәрә дејирдиләр ки, бу шәһәрдә сәндән мүһүм шәхс олмады ки, Гуран сәнә назил олду. (бах: Зухруф, 31). Онлары јандырырды ки, нә үчүн Гуран онлара назил олмајыб. Гуран бәзиләринин дејинмәсини јада салыр. Бәгәрә, 61: "Хатырлајын ки, сиз (мүәјјән мүддәт сәһрада галмалы олдуғунуз заман): “Ја Муса! Биз (һәр ҝүн једијимиз) ејни тәама (гүдрәт һалвасындан вә билдирчин әтиндән ибарәт олан јемәјә) һеч вахт дөзмәјәҹәјик! Рәббинә дуа ет ки, бизим үчүн торпағын битирдији шејләрдән тәрәвәзиндән, сарымсағындан, мәрҹимәјиндән вә соғанындан јетирсин! – дединиз. (Муса да ҹавабында : ) “Сиз хејирли олан шејләри бу ҹүр алчаг шејләрлә дәјишдирмәк истәјирсиниз? (О һалда) шәһәрләрдән биринә ҝедин, истәдијинизи орада тапарсыныз!” – демишди. Онлара зәлиллик, мискинлик дамғасы вурулду вә Аллаһын гәзәбинә дүчар олдулар. Бу (ҹәза) онларын Аллаһын ајәләрини инкар етдикләринә вә (Зәкәријја, Јәһја вә Шүејб кими) пејғәмбәрләри һагсыз јерә өлдүрдүкләринә ҝөрә иди. Бу онларын (Аллаһа) аси олдугларына вә һәдди ашдыгларына (Аллаһын әмрләрини поздугларына) ҝөрә иди." Әҝәр әт баһалашыбса вә әт алмаг имканымыз јохса нә етмәлијик? Бәзиләри дејир ки, нә вахта гәдәр картоф, бадымҹан јејәҹәјик? Нә етмәк истәјирсән? Ја ҝет борҹ ҝөтүр әт је, ја да гуру чөрәклә разылаш.

Мәдинәјә ҝедирдик. Иранлылардан бири мәдинәли дүканчы илә мүбаһисә етди. Сатыҹы деди ки, Гуран сүлһ ҝөстәриши верир. О Сәддамла сүлһә ҝетмәдији үчүн Ираны иттиһам едирди. Мүбаһисә едән иранлы мәни ҝөрүб хаһиш етди ки, бу шәхсин ҹавабыны верим. Мән иранлыја дедим ки, пиштахта үзәриндәки маллардан бирини ҝөтүр ҝет. О да мән дејәни етди. Дүканчы онун ардынҹа ҝетмәк истәјәндә сахладым, дедим сүлһ ет. Деди неҹә сүлһ едим, о мәним малымы апарыб. Дедим ки, Сәддамла сүлһә ҝетмәмәјимизин сәбәби елә будур. Өлкәмизи хараб гојуб, ҝәнҹләримизи гәтлә јетириб, бу адамла неҹә сүлһ бағлајаг. Сән гијмәтсиз бил малдан өтрү бир мүсәлманла сүлһ етмирсән, биз ағыла ҝәлмәјән мәбләғдә хәсарәтләрә ҝөз јумуб Сәддамла барышаг?! Биз бир өмүр "Һүсејн, Һүсејн" дедик. Имам Һүсејнин (ә) Әли Әсғәрә вермәјә сују јох иди. Гуҹағында вурдулар. Амма тәслим олмады. Биз нә үчүн тәслим

олаг?! Инсан Аллаһдан күсмәмәлидир. Чүнки Аллаһ нә едирсә бизим хејримизәдир. Аллаһ торпагдан буғда јаратды, буғдадан нүтфә јаранды, нүтфә инсана чеврилди. Дүнјаја ҝәлдик, ата адлы пулсуз бир хидмәтчи гуллуғумузда дурду. Ана тәмәннасыз хидмәт етди. Әҝәр кечмишимизә бахсаг ушаглыгдан бу ҝүнәдәк Аллаһын нә гәдәр чәтинликләри арадан галдырдығына шаһид оларыг.

Парчаланмыш милләт әл-әлә вериб бирләшди. Америка хәттини Имамын хәтти әвәз етди. Ишсиз күчәләри долашан јенијетмәләр вә ҝәнҹләр көнүллү (бәсиҹи) кими гәһрәманлыгла ҝөстәрдиләр. Нә олубса хејирә олуб. Бундан сонра да баш верәҹәк һадисәләр хејирәдир. Һәтта фитнәләрдә дә хејир вар. Чөрәклә әт баһалашды, инди зибил габылары бош галыб. Инди һамы әлинә ҝөтүрдүјү мејвәни ахыра гәдәр јејир. Баһалығын фајдасы бу олду ки, исрфа арадан галхды, үзүм салхымыны әлинә алан сон ҝиләсинә гәдәр једи. Мән өзүм ушагдан гәләм истәјәндә әлини чантасына салыб бир топа гәләм чыхарырды. Инди бир гәләмин ардынҹајыг. Демәк истәмирәм ки, бу јахшыдыр. Сөзүмүн ҹаны будур ки, һәр аҹыда бир ширинлик вар.

Биз гәнаәт нә олдуғуну билмәздик. Иранда су идарәсиндә ишләјәнләр јахшы билир ки, нә гәдәр су исраф олур. Теһранын сују дүнјанын ән јахшы суларындандыр. Бу су илә машын јујурлар, мин лазымсыз иш ҝөрүрләр. Һәдисдә дејилир ки, үч литир су илә гүсл верин. Бундан артыг истифадә едән исрафа јол вериб. Буну дәфәләрлә демишәм. Исраф бөјүк ҝүнаһлардандыр. Имамын Тәһрирул-вәсилә китабында бу барәдә јазылыб. Санксијалар, игтисади блокада бизи бир зәррә гәнаәтчи етсә хејири олар. Гуран бујурур ки, Аллаһ әмринә тәслим олмајанлар бәһанә ҝәтирир. Мәсәлән дејирләр ки, нә үчүн Гуран ајә-ајә назил олур. (бах: Фүрган, 32). Ајә-ајә назил оланда инсанын гәлбинә һопур. Әҝәр мүәллим бир дәрсдә бүтүн дәрс програмыны хүласәләшдириб десә шаҝирдләр башыны итирәр.

Һәтта рисаләни бир дәфәјә әввәлдән ахыра охусан фајда ҝөрмәзсән. Амма гаршыја бир мәсәлә чыханда рисаләјә бахыб ҹаваб тапырсанса бу һәм фајдалы олур, һәм јадда галыр. Гуран нә үчүн бир нәфәрә назил олду? – дејирләр. Дејирдиләр ки, Пејғәмбәр дә бизим кими адим адамдыр. Табе олмаг истәмирдиләр. Мән бу ҝүнә гәдәр нечә дәфә шүкр етмишәм ки, Имам Ҹавадын (ә) дөврүндә јашамамышам. Чүнки о дөвүрдә јашасајдым бәләкә дә 8 имамчы шиә олардым. Имам Ҹавад (ә) имамәт мәгамына чатанда ушаг иди. Онун ушаглығыны бәһанә едиб итаәтдән бојун гачырырдылар.

Һәзрәт Әли (ә) Ғәдири-Хумда ҹанишин тәјин олунанда бәзиләри Аллаһын инсанлара хејир истәдијини дедиләр. Бәһанә ахтаранлар дејир ки, нә үчүн вәһј һамыја назил олмур? Нә үчүн вәһј Пејғәмбәрә назил олду? Сәбәб будур ки, әҝәр һәр инсана вәһј назил олсајды тәслим олуб-олмамаг мәсәләси арадан галхарды.

Имам Сәҹҹад бујурур: "Илаһи, мәнә төвфиг вер ки, бири сөз дејәндә "ҝөз үстә" дејә ҹаваб верим." Бу да бир инкишаф мәрһәләсидир. Ушаг тәклиф едәндә дејәк ки, кичик дә олсан сөзүн мәнтигидир. Дејәк ки, сизә һөрмәт олараг сөзүнүзү гәбул едирәм. Белә тәвазө илә итаәт инкишафдыр. Әҝәр вәһј инсанын өзүнә назил олса өз малы олдуғундан инкар етмәк сечими галмыр. Бу инкишафа мане олур. Инсанлар һамысы бир сәвијјәдә јашаса сәхавәтә еһтијаҹ галмаз. Мән Гуран охуја билирәм. Әҝәр мәндән өјрәнсән инкишаф едәрсән. Сән исә мәсәлән сүрүҹүлүјү баҹарырсан. Буну мәнә өјрәтсән инкишаф едәрәм. Инсанлар бир-бириндән билмәдијини өјрәнмәлидир. Әҝәр һамынын елми, сәрвәти бир сәвијјәдә олса тәкамүл сәһнәдән чыхар. Әлбәттә ки, ирги, милли ајры-сечкилији нәзәрдә тутмуруг. Белә ајры-сечкиликләр дүзҝүн дејил. Һуд, 87: "Онлар (истеһза илә) дедиләр: “Еј Шүејб! Аталарымызын тапындығы бүтләри тәрк етмәјимизи, малларымызла истәдијимиз кими һәрәкәт етмәкдән ваз кечмәјимизи сәнә намазынмы (дининми) әмр едир? Сән доғрудан да, һәлим хасијјәтлисән, чох ағыллысан!”" Әһзаб, 36: "Аллаһ вә Пејғәмбәри бир иши һөкм етдији заман һеч бир мөмин кишијә вә гадына өз ишләриндә башга јол сечмәк (өз ихтијарлары илә ајры ҹүр һәрәкәт етмәк) јарашмаз. Аллаһа вә Онун Пејғәмбәринә аси олан кәс, шүбһәсиз ки, (һагг јолдан) ачыг-ајдын азмышдыр!" һәзрәт Әлинин (ә) һөкумәтинин мүвәффәгијјәтсизлик сәбәби халгын итаәтсизлији иди. Һәзрәтин јанына ҝәлиб дедиләр ки, ағсаггалыг, саггалымызы јағламалысан. Јәни бизә әлавә һүгуг вермәлисән. Һәзрәт чырағы сөндүрдү, башга бир чыраг јандырды. Бујурду ки, бу чыраг о бири чырагдан фәргләнир. Бири шәхсидир, о бири бејтүл-мал. Һәзрәт бујурду ки, кимдән баҹ алмаг истәјирсиниз?! Беләҹә әдаләтә тәслим олмадылар. Аллаһын һөкмүнә тәслим олсајдылар Әлинин һөкумәти мүвәффәг оларды. Имам Һүсејн Кәрбәла сәһрасында јандырыҹы ҝүн алта сусуз иди, амма наразы дејилди. Бујурду ки, Аллаһ нәјә разыса мән дә разыјам.

Достлардан бири дејир ки, бир арзум варды. Нијјәт етдим ки, әҝәр арзума чатсам 40 дәфә үмрә јеринә јетирәрәм. Аллаһ мәни арзума чатдырды. Мән 40 дәфә үмрә јеринә јетирдим. Үмрә дә һәҹҹ кимидир. Һәмин шәхс дејир ки, сон үмрәдә өз-өзүмә дедим: Нә үчүн Аллаһдан арзунун јеринә јетмәсини истәдин. Еј каш дејәјдин ки, Пәрвәрдиҝара, мәним гәлбими разы сал, мәни тәслим ет.

Бу ил һәҹдә һәрби әмәлијјатларда бөјүк хидмәтләри олмуш тәјјарәчи һәмјерлимизи ҝөрдүм. Дедим ки, мүһарибәдә уғур газандын, инди Аллаһдан нә истәјирсән? Деди Аллаһдан истәјирәм ки, мәни јахшы бәндәләриндән гәрар версин. Будур тәрәгги!

Бир сырави јерлимизи ҝөрдүм. Она демишдиләр ки, Кәбәни ҝөрәнин үч дуасы гәбул олар. Дејир Имамын саламатлығы үчүн дуа етдим. Тәјјарәчи әзиз бәндә олмаг истәјир, садәҹә бир хидмәтчи Имама дуа едир. Бу тәрәггидир. Дүнјанын ширинликләри дә аҹылыглары да өтүб кечәҹәк. Галан дахили ҝөзәллик олаҹаг. Разылығын сәмәрәси барәдә

һәдисдә дејилир ки, әҝәр Аллаһын тәгдириндән разы олсан бөјүк јардымлар аларсан. Әҝәр аҹылыға, чәтинлијә дөзсән Аллаһ сәнин дуаларыны гәбул едәр. Мүҹадилә, 22: "(Ја Пејғәмбәр!) Аллаһа вә ахирәт ҝүнүнә инанан һеч бир тајфанын Аллаһ вә Онун Пејғәмбәри әлејһинә чыханларла – өз аталары, оғуллары, гардашлары, јахын гоһумлары олсалар белә - достлуг етдијини ҝөрмәзсән. Онлар елә кимсәләрдир ки, Аллаһ онларын гәлбләринә иман јазмыш вә Өз дәрҝаһындан онлара руһ (ҝүҹ) вермишдир (иман, һидајәт нуру әта етмишдир). (Аллаһ) онлары (ағаҹлары) алтындан чајлар ахан ҹәннәтләрә дахил едәҹәкдир. Онлар орада әбәди галаҹаглар. Аллаһ онлардан, онлар да Аллаһдан разыдырлар. Онлар Аллаһын фиргәсидирләр (Аллаһын дининә көмәк едән кимсәләрдир). Билин ки, Аллаһын фиргәси мәһз онлар ниҹат тапыб (әбәди) сәадәтә говушанлардыр."

Рәвајәтә ҝөрә Аллаһ беһишт әһлинә (бу дүнјада) үч һәдијјә верәр. Бири будур ки, инсан Аллаһдан разы олар. Инсанын Аллаһдан разы олмасы чох мүһүмдүр. Аллаһ-Таала бујурур ки, Мәним сәндән разы олмағымын бир шәрти вар, бу да сәнин разы олмағындыр. Сәни чәтинлијә салырамса севдијимдән бу иши ҝөрүрәм. Ана өвладыны севдијиндән онун башына исти су төкүб башыны јујур. Ушаг ағласа да, буна әһәмијјәт вермир. Әраф, 94: "Биз һансы бир мәмләкәтә пејғәмбәр ҝөндәрдиксә, онун әһалисини (пејғәмбәрләри танымадыглары үчүн бир мүддәт) мүсибәтә вә бәлаја (хәстәлик, јохсуллуг, гытлыг, аҹлыг вә с.) салдыг ки, бәлкә, (ҝүнаһларыны баша дүшәрәк Аллаһа) јалварыб-јахарсынлар!" Әнам, 42: "Сәндән әввәл дә үммәтләри (пејғәмбәрләри јаланчы һесаб етдикләри үчүн) мүсибәт вә фәлакәтә дүчар етдик ки, (Аллаһа) јалварсынлар." Төвсијә едирләр ки, намаздан сонра һәзрәт Зәһранын тәсбиһатыны де. 34 дәфә Аллаһу әкбәр, 33 дәфә Әлһәмдулиллаһ, 33 дәфә Сүбһанәллаһ. 40 дәфә демәк олар? Дејирәм ки, јох, неҹә дејибләрсә елә дә ет. Әҝәр бир хәзинә 34 метр аралы басдырылыбса 40 метр ҝетсән ону тапа билмәзсән. Аллаһ неҹә програм верибсә һәмин програм дүзҝүндүр.

Језид Имам Һүсејни гәтлә јетирәндән сонра аилә-ушағыны сарајына ҝәтириб ришхәндлә "неҹәсиниз" деди. Дедиләр ки, Аллаһдан разыјыг. Зејнәби-Күбранын синәсинә 72 дағ чәкилмишди. Ән бөјүк тәһгирләри, һәгарәтләри ҝөрмүшдү. Амма дејирди ки, Аллаһдан разыјам. Аллаһа ашиг олсан белә дејирсән.

Бир шәхс деди ки, Әлијә мүнасибәтдә ифрата варырсыныз. Дејирсиниз ки, намазда Әлинин ајағындан оху чыхардылар, хәбәри олмады. Бизи јаланда иттиһам едир. Амма унудуб ки, Әли Аллаһ ашиги иди. Гуран дејир ки, Мисир гадынлары Јусифи ҝөрәндә әлләрини кәсдиләр хәбәрләри олмады. Футболда гапыја доғру топла ҝедән ојунчу алдығы зәрбәләри һисс етмир. Чүнки гол вурмағын тәшнәсидир. Аллаһа тәшнә инсан разыдыр. Мүһарибә дә Иран үчүн немәт олду. Нә гәдәр шәһид версәк дә удузмадыг. Шәһид аиләләриндән ибрәт алаг.

Бу ил шәһид мәркәзи карван езам едирди. Карванда дилчиләр олур. Биз онлара данышырыг, онлар да мүхтәлиф дилләрдә тәблиғ едир. Нәтиҹәсинә бахан әмин олурсан ки, Ингилабымыз дүнјаја јајылыр.

Дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндән тәһсилли инсанлар Мәккәјә ҝәлир ки, Иранын "Америкаја өлүм" шүарларыны өз гулағы илә ешитсин. Чүнки бу инсанлары Ирана ҝәлмәјә гојмурлар. Онлар мүхтәлиф јолларла Иран һаггында һәгигәтләри өјрәнмәк истәјирләр. Бир һиндлидән Имам һаггында фикрини сорушдум. Деди: "Ганди Һиндистаны хилас етди, Имам исә дүнја мәзлумларына јол ачды." Ики ил өнҹә нүмајиш кечирәндә тамашачылара гатылан тәрҹүмәчиләр онларын фикрини сорушмушду. 75 фаиз бу фикирдәдир ки, биз һаглыјыг. Ингилабымыз гәлбләрдә өзүнә јер тапыб. Имам бујурду ки, Сәддам һаггы олан силләни једи, инди дүнја бизи севир. Бизә гәһрәман кими бахырлар. Мүһарибәнин аҹыларыны јада саланда ширинликләрини дә јада салаг. Дејирләр ки, сиз нур ичиндәсиниз, бизим зүлмәтдә олмағымызы да јада салын.

Дүнја зијалылары, азадә инсанлар азад олмаг үчүн Ирана ҝәлмәк истәјир. Бәзиләринин әјјашлыг үчүн Ирандан чыхмаг истәмәси дә мүмкүндүр. Амма азадә инсанларын ҝәлмәк исәтји бизим ифтихарымыздыр. Сағлам мәдә одур ки, јахшы гиданы һәзм едир, пис гиданы ҝери гајтарыр. Инди Иран сағламдыр, азадә инсанлар Ирана ашигдир, әјјашлар Ираны севмир. Унутмајаг ки, Имам Һүсејн (ә) мисилсиз чәтинликләр чәкди, тикә-тикә доғранды, амма тәслим олмады. Башыны верди, амма зүлмә бојун әјмәди.

Пәрвәрдиҝара, Сәни Мәһәммәд вә али Мәһәммәдин һаггына анд верирәм, һәзрәт Меһдинин (әҹ) зүһуруну тезләшдир, әзиз Рәһбәримизи зүһура гәдәр һифз ет. Пәрвәрдиҝара, дүнја залымларына өз гејб әлинлә силлә вур. Бизә чәтинликләр гаршысында дөзмәк сәбри әта ет. Елә бир иман вер ки, һеч бир шәраитдә наразы галмајаг, Сәндән күсмәјәк.

Устад Гәраәти

Nur-az.com


5740 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...