Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Март 2016

Мәсҹидүл-Әгсада газынты ишләри апарылмасынын сирри нәдир?

Сизҹә, јәһуди-сионистләр Мәсҹидул-Әгсанын әтрафыны вә алтыны нијә газырлар, бурада нә ахтарырлар?
Билдијиниз кими, сионистләр артыг нечә илләрдир ки, Мәсҹидул-Әгсада газынты ишләри апарырлар вә демәк олар ки, һал-һазырда мәсҹидин алт һиссәси бүтүнлүклә ҝөтүрүлүб вә мәсҹид һавадан асылы вәзијјәтдә галыб. Бу барәдә чох данышмаг истәмирәм. Чүнки ајры бир мөвзуну сизинлә бөлүшмәк истәјирәм. Бирбаша сизин диггәтинизи бир мәсәләјә чәкмәк истәјирәм. Сизҹә, јәһуди-сионистләр Мәсҹидул-Әгсанын әтрафыны вә алтыны нијә газырлар, бурада нә ахтарырлар? Сүлејман мәбәдиндә басдырылмыш хәзинәни ахтарырлармы? Әҝәр белә фикирләширсинизсә, ону дејим ки, бу хәзинә бир нечә әср өнҹә тапылмышдыр. Бәлкә дә сизин үчүн мараглыдыр ки, буну неҹә, кимин васитәсилә тапдылар вә нә тапдылар!
Онун кимин васитәсилә тапылмасы галсын сонраја. Амма орадан нә тапдылар?!
Орадан тапылан дәфинәләрдән бири гадаған олунуш ҹадуҝәрлик китабы иди. Амма бу китаб, онларын ахтардығы әсил китабдырмы? Белә чыхыр ки, о әсил китаб олса да, әсил китаблардан јалныз биридир вә һәлә диҝәр китаблар тапылмајыб.

Бу тапылан китабын васитәсилә онлар мәхфи вә рәмзли тәлимләри өјрәндиләр. Иллүминатлар тәшкилаты бунун әсасында јарадылды. Онлар дүнјанын ән гүдрәтлиси олмаг үчүн бу тәлимләрдән истифадә едирләр. Гејд едәк ки, бу китаба әсасән, онлар шејтаны ситајиш етмәлидирләр, јәни шејтанпәрәст олмалыдырлар.
Онлар өз истәкләри әсасында руһларыны шејтана тәгдим етдиләр, мәхфи ајин вә әмәлләр, әһд-пејман јолу илә бу тәлимләри ҝизли сахладылар, онларын билдикләри һеч јердә јазылмады, амма символ, рәмз, мемарлыг үслубу кими васитәсилә диҝәрләринә өтүрүлдү.
Гурани-кәримин “Бәгәрә” сурәсинин 101-ҹи ајәсинә диггәт един: “Аллаһ тәрәфиндән онлара әлләриндәкини (Төвраты) тәсдиг едән бир пејғәмбәр ҝәлдикдә китаб вериләнләрдән (јәһудиләрдән) бир гисми (Төвратда Муһәммәдин (с) һәгиги пејғәмбәр олдуғу барәдә дејиләнләри) ҝуја билмирмиш кими, Аллаһын китабына арха чевирди”.

Муһәммәд (с) пејғәмбәрлијә мәбус олдугдан сонра онлар Пејғәмбәрә (с) иман ҝәтирмәдиләр вә она табе олмадылар. Бәс, онлар нәјә табе олурдулар? Онлар, Сүлејманын (ә) дөврүндән шејтанларын ҹамаата өјрәтдикләрини гәбул едир вә она табе олурдулар.
İблис вә шејтанлар, Сүлејманын (ә) әсриндән габаг вә онун һөкумәти дөврүндә инсанлара сеһр-ҹаду өјрәдирди. Әлсәди ајәнин тәфсириндә јазыр: “Сүлејман (ә), шејтанларын ҹамаата сеһр-ҹаду өјрәтмәсини баша дүшдү. Она ҝөрә дә шејтан вә инсанларын әлиндә олан бүтүн дәстур-әмәлләрини вә китаблары онларын әлиндән алды вә сеһр өјрәниб-өјрәдәнин едам олунаҹағы һөкмүнү верди. Сүлејман (ә) топладығы бүтүн китаб вә јазылары тахтынын алтында басдырды”.

Әзиз охуҹу! Артыг сизә ајдын олур ки, бу мәхфи тәшкилатын Сүлејман мәбәдини бәрпа етмәсиндә, Мәсҹидул-Әгсанын јахынлығында вә алтында газынты ишләри апармасында әсас мәгсәди һәмин дәфинәни тапмагдыр вә онлар бу һәдәфләринә чатмајынҹа, һеч вахт ишләрини дајандырмајаҹаглар. Һәтта, онларын бу әмәли бүтүн бејнәлхалг ганунлара зиддир, лакин бу ҝизли тәшкилат өз ишини дајандырмыр. Һал-һазырда Фәләстиндә ҝедән гарышыглыгларын да әсас сәбәби будур вә онлар өз мәгсәдләринә чатмајынҹа, Фәләстин вә гондарма Исраилдә бу дуруму давам етдириб, бүтүн дүнјанынын фикрини гаршыдурма сәмтинә јөнәлдәҹәкләр ки, өз әсас мәгсәдләри һамыдан ҝизли галсын.
5431 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...