Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Темус 2016

ИСЛАМ НӘЗӘРЫНДӘ ШАДЛЫГ

Мөмин бир шәхси севиндирән Әһли-бејти севиндирир, Әһли-бејти севиндирән исә Аллаһын Рәсулуну шад едир.
Мөмини севиндирмәк

Мөтәбәр дини мәнбәләрдә билдирилир ки, мөмини севиндирмәк бөјүк ибадәтдир. Аллаһ јанында ән севимли ибадәтләрдән бири инсанын өз мөмин гардашыны севиндирмәсидир. Имам Багир (ә) бујурур: «Аллаһ јанында ән севимли ибадәт мөминин гәлбини шадландырмагдыр». («Үсули-Кафи», ҹилд 2, сәһ. 188.) Әһли-бејтдән нәгл олунмуш һәдисләрдә бујурулур ки, мөмин бир шәхси севиндирән Әһли-бејти севиндирир, Әһли-бејти севиндирән исә Аллаһын Рәсулуну шад едир. («Биһарул-әнвар», ҹилд 74.) Бу сајаг тәшвигедиҹи рәвајәтләр чохдур вә онлардан бириндә имам Садиг (ә) белә бујурур: «Анд олсун Аллаһа ки, бир мөмин гардашыны севиндирән кәс бизи севиндирмиш, Аллаһ рәсулунун гәлбини шад етмишдир». («Үсули-Кафи», ҹилд 2, сәһ. 182.) Һәмин мәнбәдә нәгл олунмуш диҝәр бир һәдисдә һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: «Мөмини севиндирән бизи шад едир, бизи шад едән исә Аллаһы севиндирир.»
Мөмини севиндирмәјин кифајәт гәдәр бәјәнилмиш бир иш олдуғуна һеч бир шүбһә галмыр. Амма јенә дә суаллар доғур. Әҝәр инсан истәнилән бир шәхси истәнилән бир јолла севиндирсә бу онун үчүн ибадәт һесаб олуна биләрми? Ислам маарифи илә таныш оланлар үчүн бу суалын ҹавабы ајдындыр. Ајдындыр ки, ҝүнаһа батмагла башгасыны севиндирмәк олмаз. Әҝәр инсан өз мөмин гардашыны ҝүнаһ јолла шад едәрсә нәинки саваб газанмаз, һәтта ҝүнаһа батар. Ислам алимләринин нәзәринҹә һәтта мәнасыз ишләрлә, зарафатла, мәсхәрәбазлыгла мөмини севиндирмәк бәјәнлилмәјән ишдир. Әлбәттә ки, истисналар да ола биләр. Әҝәр бир мөмин һансыса руһи сарсынтылардан бәдбинләшмишсә ону бу вәзијјәтдән чыхармаг үчүн зарафат, бамәзәлик етмәк олар. Бир даһа гејд едәк ки, бу истисна хәстәнин мүалиҹәси үчүн нәзәрдә тутулур. Ади һалларда «Мөминун» сурәсиндә бујурулдуғу кими мөмин мәнасыз ишләрдән чәкинмәлидир.
İкинҹи бир тәрәфдән һәр инсаны јох, јалныз мөмини севиндирмәк ибадәтдир. Залым вә кафир инсанла мүнасибәтләрдә исә мәһдудијјәтләр вардыр.
4669 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...