Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Темус 2016

Залым һакимләр гаршысында горху вә бичарәлик

"Сизләрдән һансы бириниз залым һакимдән чох горхарса, билсин ки, бунун сәбәби онун ҝүнаһыдыр"
Итаәтсизлик вә түғјан инсанла бир доғулуб. Психоложи бахымдан инсан малик олдуғу түғјан ҝүҹүнү өзүндән үстүн гүдрәт гаршысында ишә салмаг әзминдәдир. Әҝәр о Аллаһа гаршы етираз мөвгејиндә дајанса, бир нөв түғјан јүкүнү бошалтмыш олур, залым һакимләр гаршысында тәслим олуб чарәсиз вәзијјәтдә галыр. Олсун ки, Јунис ибн Јәгубдан нәгл олунмуш рәвајәтдә ујғун психоложи дурума ишарә олунмушдур:
Јунис ибн Јагуб Имам Садигин (ә) дилиндән белә нәгл едир: “Сизләрдән һансы бириниз залым һакимдән чох горхарса, билсин ки, бунун сәбәби онун ҝүнаһыдыр. Баҹардыгҹа ҝүнаһдан узаглашсын вә ону давам етдирмәсин (бу јолла залым һакимин бојундуруғундан азад олар).” (Биһар, 73-ҹү ҹилд, сәһ.342.)

Бир сөзлә, ҝүнаһын бөјүк фәсадлары вар вә онлардан бири дә тәслимчилијә вәрдишдир. Аллаһ-тәала бујурур: “Инсанларын ҝүнаһы сәбәбиндән сәһра вә дәрјада фәсад јаранмышдыр.” Имам Садиг (ә) ујғун ајәнин изаһында бујурур: “Дәниз һејванлары јағыш сујунун бәрәкәти илә јашајыр. Јағыш азалдыгда дәниздә вә сәһрада фәсад јараныр. Бунун сәбәби исә инсанларын ҝүнаһа чох јол вермәсидир.” (Биһар, 73-ҹү ҹилд, сәһ.341.)
6338 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...