Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Март 2014

Русија Гәрбдән горхмады?

Гәрб шокдадыр: доғруданмы Путин Украјнаја һүҹум едиб? Алман дипломатлары, Авропа бирлији рәсмиләри, АБШ башчылары башыны итириб. Неҹә олду ки, Русија Гәрблә трилјонларла долларлыг мүгавиләләри гумара гојду?
"Учуран империја" китабынын мүәллифи Бен Ҹуди политика информасија аҝентлијиндә ҝедән анализиндә јазыр: Гәрб рәһбәрләри башыны итириб ки, неҹә олду Русија сојуг мүһарибә баша чатандан сонра Авропаны сајмады? Русијанын әгидәси будур ки, Гәрб артыг мүнасиб шәрик дејил. Русија Гәрбин јалныз пул барәдә дүшүндүјүнү баша дүшүб.
Путинин јахын чеврәси Гәрбин маһијјәтини баша дүшүб. Русија башчылары узун илләрдир Авропада пул хәрҹләјир. Онлар Лондонун гәрбиндән Франсајадәк бөјүк гәсрләр, виллалар алыб. Онларын өвладлары Британија мәктәбләриндә охујур, пулларыны Исвечрә банкында, Британијада јатырыблар.
Путинин јахынлары артыг Авропа гурумларындан чәкинмир. Онлар Гәрб тәшкилатларыны МИ-6 Британија кәшфијјат идарәсинин әлалтысы сајырлар. Руслар баша дүшүбләр ки, Гәрб ширкәтләри нә үчүн гәфилдән сијасәтини дәјишиб. Руслар бу тәшкилатлара инанмыр, онлары ики үзлү, ријакар сајыр. Һансы ки елә бу ширкәтләр вә тәшкилатлар онлара өз сәрвәтләрини јерләшдирмәкдә көмәк едиб.
Русија олигархлары Авропа сәфирликләринин рус ширкәтләринә гаршы бәјанатларына гаршы биҝанә галмајыб. Инди исә чиркин ишләрдә шәрик олмуш Гәрбдән горхмаға лүзум галмајыб.
Биз бөјүк јох, чох бөјүк мәбләғ барәдә данышырыг. Русијанын мәркәзи банкы белә бир прогноз верир ки, 2012-ҹи илдә Русијадан чыхарылан 56 милјард долларын үчдә икиси гејри-гануни фәалијјәтләрә аиддир. Бу һәмин пуллардыр ки, Британија банкчылары бу пуллары Лондона доғру гырмызы халча салмаг үчүн истифадә едиб.
Русија Гәрблә јанашы Американын зәиф нөгтәләрини билир. Кремл инанмыр ки, Алманија истисна олмагла Гәрб өлкәләри Американын һөкмү алтында дејил. Русија гәрб өлкәләрини Ағ Евин тәзјиги алтында олан мүштәриләр сајыр.
Москва әминдир ки, Авропа Бирлији дахилиндә Москва илә тиҹарәтдән долајы Испанија, Италија, Јунаныстан, Португалија вә башга гәрб дөвләтләри арасында чәкишмә ҝедир. АБШ тәдриҹән Авропаја нәзарәти итирир.
Американын зәиф нөгтәләри һансылардыр? Бир заман Кремл нефт вә банклар үзәриндә санксијалардан горхурду. Артыг белә бир горху јохдур. Русија Американын бөһран јашадығыны ҝөрүр. Русијанын ортадакы мүгавиләләри гумара гојмасы Американы шока салды. Америка һазырда Чин вә Фәләстиндән данышмаға үстүнлүк верир. Америка Әфганыстан, Сурија, Ирана гаршы Русијанын һимајәсинә еһтијаҹлыдыр. Ағ Ев бејнәлхалг сијасәтинин Русијасыз һәјата кечирә билмир. Бүтүн бунлары нәзәрә алан Москва чох раһат ҝөрүнүр. Авропа онун нәзарәтинә верилмиш рус пуллары барәдә арашдырма апарыб бу пуллары дондура биләҹәји һалда сәс-күј салмагла мәшғулдур. Бир заман рус олигархларына виза гадағасы гојан Гәрб вә АБШ һеч бир реал аддым ата билмир.
Путин чох архајын ҝөрүнүр. О әминдир ки, Гәрб вә Америка өз сабитлијини Русијасыз горуја билмәјәҹәк. Русија 2008-ҹи илдә Тифлисә доғру гошун јеридәндә Авропа вә АБШ-ын мүәммалы сүкутунун сәбәби инди ҝөрүнүр. Кремл Гәрбин планларындан хәбәрдардыр. Әҝәр 1980-ҹы илләрә гајытсаг, ҝөрәрик ки, Советләр Бирлији өзү дә инанмадығы Марксизмдән данышыр. Бу ҝүн Гәрб ејни вәзијјәтдәдир. Онлар һөрмәт ҝөстәрмәдикләри инсан һүгугларыны шүар едиб. Демәк, Гәрблә АБШ-ы јалныз пул дүшүндүрүр вә Русија бу зәиф нөгтәдән мәһарәтлә истифадә едир.

Nur-az.com
4723 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...