Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Ауғустос 2016

Шад вә тәравәтли олмаг, дәринизи ҹаванлашдырмаг истәјирсинизсә - "Тиббур-Риза (ә)"

Јајда сојугдәјмәдән узаг олмаг үчүн ҝүнәшдән горунун
"Тиббур-Риза" рисаләсиндә Имам Ризадан (ә) нәгл олунмуш һәдисләрдән бәзиләринин дүстуруну сизә тәгдим едирик:

1. Сәһәр дуранда шад вә тәравәтли олмаг истәјирсинизсә шам јемәјини чох аз јејин.

2. Исти су илә һамам етмәк бәдәни паклајыр вә сојуг су илә һамам етмәк дәрини ҹаванлашдырыр.

3. Дишләринизи ширин јемәкләрин зәрәриндән горумаг үчүн әввәлҹә бир аз чөрәк јејин сонра ширини мејл един.

4. Јемәјинизин тез һәзм олмасы вә раһат јатмағыныз үчүн әввәл сағ вә сонра сол бөјүрүнүз үстә узанын.

5. Јајда сојугдәјмәдән узаг олмаг үчүн ҝүнәшдән горунун вә һәр ҝүн бир әдәд хијар јејин.
6612 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...