Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Ејлүл 2016

Һәрәм мүдафиәчиси ҹәсәдинин ҝери гајытмајаҹағыны демишди - Фото

О, Фатимијјун Бригадасынын гејрәтли мүҹаһидләриндән бири иди.
Гуламрза Мәһәммәди 1980-ҹы илдә дүнјаја ҝөз ачмышды. О, Фатимијјун Бригадасынын гејрәтли мүҹаһидләриндән бири иди. 2013-ҹү илдә Фатимијјун Бригадасынын мүҹаһидләриндән бир нечәси илә бирликдә тәкфирчи террорчуларын пусгусуна дүшүр вә шәһид олур. Амма онун вә дөјүшчү јолдашларынын ҹәсәдини тәкфирчиләр оғурлајыр вә пак ҹәсәдләр һеч вахт вәтәнә гајытмыр.
Öтән һәфтә “Имам Һүсејн (ә) ашигләри карваны” бу шәһидин евинә јолланыр вә онун ата-анасы илә сөһбәт едирләр. Шәһидин анасы онун вәсијјәтнамәсини гонаглара тәгдим едәрәк дејир: Гуламрза шәһид олмаздан өнҹә демишди ки, ола билсин ҹәсәди ҝери гајытмады”.

۲

۱

4410 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...