Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Ејлүл 2013

Дүнјанын ән һүндүр 10 гүлләси

1889-ҹу илдә инша едилән вә тәкҹә Парисин дејил, үмумиликдә Франсанын символларындан олан мәшһур Ејфел гүлләси бир вахтлар дүнјанын ән мөһтәшәм һүндүр гүлләси һесаб едилирди. Амма сон илләрдә мүхтәлиф өлкәләрдә уҹалдылан гүлләләр Ејфели архада гојуб.
Парисдә нәшр олунан “Ле Поинт” журналы дүнјанын 10 ән һүндүр гүлләсинин сијаһысыны дәрҹ едиб. Сијаһыја Шанхајда дөрд ајдан сонра истифадәјә вериләҹәк 838 метрлик гүллә башчылыг едир. Икинҹи јердә ҝәлән Дубајдакы Бүрҹ Хәлифә гүлләсинин һүндүрлүјү 828 метрдир. 2004-ҹү илдә Тајванда тикилән 508 метрлик Тәпә гүлләси үчүнҹү јери тутур.
Сонракы јерләри 2008-ҹи илдә Шанхајда истифадәјә верилмиш Малијјә Мәркәзи (429 метр), Һонконгдакы Тиҹарәт Мәркәзи (484 метр), 1998-ҹи илдә Малајзијанын пајтахты Куала-Лумпурда уҹалдылан гүллә (452 метр), 1974-ҹү илдә Чикагода тикилән Саарс Тоwер (442 метр), Чиндә 2009-ҹу илдә инша олунан Ҝуанҝ Зһоу (438 метр), Шанхајда 1998-ҹи илдә уҹалдылан Син Му (421 метр) гүлләләри бөлүшүрләр. Сијаһыда 10-ҹу јери 2009-ҹу илдә Чикагода тикилән 415 метрлик “Зәфәр” һотели тутур.

Меденијјет
7683 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...