Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Еким 2016

"Ҝөз јашы дәсмалынын һәгигәти"

Дәсмаллары өз әли илә кәфәнин арасына гојуб
Һәзрәт Имам Зејнул-Абидинин (ә) гара дәсмалы

Мәһәммәд Һәнәфијјә Шамдан гајытмыш карваны гаршыламаг үчүн Мәдинәдән чөлә чыхды. Уҹадан фәрјад чәкәрәк өзүндән ҝетди. Атдан јерә јыхылды. Гуламы ону тез Имам Зејнул-Абидинә (ә) чатдырды вә һадисәни һәзрәтә (ә) хәбәр верди.
İмам Зејнул-Абидинин (ә) әлиндә гара дәсмал вар иди вә о дәсмалла ҝөзләринин јашыны силдији бир һалда хејмәдән чөлә чыхды. Имам (ә) Кәрбәла һадисәсини әмиси Мәһәммәд Һәнәфијјәјә данышаркән ҝөзләриндән јаш ахырды вә һәмин гара дәсмалла ҝөз јашларыны силирди. (“Әшҝи хунун дәр суҝи Имам Һусејн (ә)”, сәһ. 513)

Фәгиһләр устады Мирзә Ҹавад Тәбризинин гара дәсмалы

Ајәтуллаһ Тәбризинин вәфатындан сонра өвладлары онун вәсијјәтинә әмәл етмәк дәсмалларыны ахтарсалар да тапа билмирләр. Амма кәфәнин арасыны ачдыгда дәсмаллары кәфәнин арасында ҝөрүрләр. Мәлум олур ки, Ајәтуллаһ Тәбризи хәстәханаја ҝетмәздән өнҹә дәсмаллары өз әли илә кәфәнин арасына гојуб. (“Алимани шәһри әхлаг”, сәһ. 16)

Ајәтуллаһ әл-үзма Мәрәши Нәҹәфинин ҝөз јашы дәсмалы

Ҹәддим Һүсејнин (ә) вә онун әзиз Әһли-Бејтинин (ә) матәминдә чохлу ҝөз јашлары ахытдығым вә үзүмүн јашыны гуруладығым дәсмалы кәфәнлә бирҝә синәмин үзәринә гојмағынызы вәсијјәт едирәм. (Мәрһум Мәрәши Нәҹәфинин вәсијјәтнамәси)

Һазырлады: Сејид Заһир
6723 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...