Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Аралык 2016

Ҝөзәллијин зәкаты

Ҝөзәллик вә јарашыглы олмаг Аллаһын бәхш етдији немәтдир.
“Имам Әли (ә) бујуруб:
“Ҝөзәллијин зәкаты иффәтли (вә нәҹиб) олмагдыр.

“Гүрәр әл-һикәм”, ҹ. 4, сәһ. 105.

Әҝәр немәтдән дүзҝүн вә немәт саһибинин истәдији кими истифадә олунмазса, о, проблемләрә вә башағрысына чевриләҹәкдир.
Ҝөзәллик вә јарашыглы олмаг Аллаһын бәхш етдији немәтдир.
Иффәтли олуб ҝүнаһдан чәкинмәк исә бу немәтин гаршылығында тәшәккүр вә зәкат һесаб олунур.
Бир чохлары өз “ҝөзәллик”ләринин әсиридирләр.
Чохлары да “заһири ҝөзәллик”ләринин кәмәндинә дүшмүшләр.
Əҝәр бир нәфәр заһири ҝөрүнүшүнүн ҝөзәллијинә, бәдән вә чөһрәсинин јарашығына ҝөрә ҝүнаһа дүшүр, јахуд диҝәрләрини ҝунаһа сөвг едирсә, бу немәтин гаршылығыны өдәмәмиш һесаб олунур.

“Иффәт”, әммарә нәфсин вәсвәсәләринин, көнүл алдадыҹыларын, ҹазибәләрин вә еһтирасларын гаршысындакы сипәрдир.
Ҝөзәллик һеч бир һалда ҝунаһ ишләтмәк, чиркинликләрин ағушуна дүшмәк вә башгаларыны фәсад батаглығына сүрүкләмәјә әсас вермир.
8035 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...