Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Оҹак 2017

Әбләһләрин ҹавабы сусмагдыр

О, лал дејил, өзүнү лаллыға вуруб ки, хәсарәти өдәмәсин
Әбу Әли Сина сәфәрә чыхмышды. Шәһәрләрин бириндән кечәндә гәһвәханаја дөнүр. Атыны бир ағаҹа бағлајыр, гаршысына бир аз саман вә јонҹа төкүр. Өзү исә гәһвәханада бир јердә отуруб јемәк јемәјә башлајыр. Бу заман узунгулаға минмиш бир нәфәр дә ораја ҝәлир. О улағыны Әбу Әли Синанын атынын јанында бағлајыр ки, онун атынын јеминдән јесин. Өзү дә ҝәлиб танымадығы мәшһур алим Әбу Әли Синанын јанында отурур.
Əбу Әли Сина она дејир: - Улағыны мәним атымын јанында бағлама. Инди улағ онун јонҹасындан јејәҹәк вә ат да тәпик атыб сәнин улағынын вуруб гычыны сындыраҹаг.
Улағ саһиби онун сөзләрини ешитмәмәзлијә вурур вә әһәмијјәт вермәдән јемәк јемәјә мәшғул олур. Бирдән ат тәпик атыб узунгулағын гычыны сындырыр.
Узунгулағын саһиби Әбу Әли Синаја дејир: - Сәнин атын мәним улағымын гычыны сындырды. Бунун хәсарәтини өдәмәлисән.
Шејх сакит галараг динмир вә өзүнү лаллыға вурараг ҹаваб вермир.
Улағын саһиби Әбу Әли Синаны газинин јанына апарыр вә ондан шикајәт едир. Гази нә баш вердијини сорушса да Шејх өзүнү лаллыға вурараг ҹаваб вермир. Гази улағын саһибинә дејир:
- Бу киши лалдыр?
Улағ саһиби дејир:
- О, лал дејил, өзүнү лаллыға вуруб ки, хәсарәти өдәмәсин. Бу һадисәдән габаг о мәнимлә данышды.
Гази онун нә данышдығыны сорушур. О дејир:
- О, мәнә деди ки, улағыны мәним атымын јанында бағлама. Чүнки ат тәпик атыб улағын гычыны сындыраҹаг.
Гази, Әбу Әли Синанын сусуб данышмамасынын сәбәбини билир вә онун елмини алгышлајыр.
Әбу Әли Сина орада сонрадан дилләрә дүшмүш бу мәшһур кәламы дејир: “Әбләһләрин ҹавабы сусмагдыр”.
5728 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...