Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Оҹак 2017

Имам Әлинин (ә) адынын гојулмасы

Бу көрпәнин адыны бизә бәјан ет
Имам Әлинин (ә) адынын гојулмасы барәдә белә рәвајәт олунуб: Әбу Талиб ҝеҹә вахты көрпәни анасындан алыб синәсинә басды вә көрпәнин анасы Фатимә илә бирликдә Мәккәдән гырагда јерләшән Әбтәһ мәнтәгәсинә (Мина вә Мәккә арасында сел јолу) ҝетди. Орада Әбу Талиб Аллаһ илә белә мүнаҹат етди: “Еј гаранлыг ҝеҹәни вә ишыглы Ајы јарадан Пәрвәрдиҝар! Бу көрпәнин адыны бизә бәјан ет”. Бу вахт јерин үзәриндә булуда бәнзәр бир шеј ҝөрүндү. Әбу Талиб ону ҝөтүрдү вә һәзрәт Әли (ә) илә бирликдә синәсинә јапышдырараг евә гајытды. Сүбһ ачыланда булуда охшар мөвҹуда бахды. Ҝөрдү ки, о, ҝөј рәнҝли лөвһә дөнмүшдүр вә үзәриндә јазылыб: “Сиз ики нәфәр пак, тәгвалы, сечилмиш вә ләјагәтли бир өвладла мәхсусландыныз. Онун ады Аллаһын улу сифәтиндән алынмыш уҹа мәгамындан гајнагланыр”.
Əбу Талиб дә көрпәнин адыны Әли гојду вә јашыл лөвһү Кәбәнин сағ тәрәфиндән асды.
7670 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...