Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Шубат 2017

Ајәтуллаһ Кашифүл-Ғита: Бизим һамымызын гәлби сизин әлејһинизәдир

Кашифүл-Ғита дүнјада Инҝилтәрәнин дүнјадакы ҹинајәтләрини она хатырладыр
Ајәтуллаһ Кашифүл-Ғита даим сијаси мәсәләләрә мүдахилә едирди. Дини сијасәтдән ајры билән бәзи сәһв дүшүнҹәлиләр ондан сијасәтә мүдахилә етмәсинин сәбәбини сорушурлар. Бөјүк алим белә ҹаваб верир: “Әҝәр сијасәт нәсиһәт, һидајәт, јолҝөстәрәнлик, фәсаддан чәкиндирмә, моизә вә истисмарчыларла мүбаризәдирсә, мән сијасәт әһлијәм. Бәли, башыма гәдәр сијасәтә гәрг олмушам. Белә бир сијасәт ваҹиб мәсәләләрдәндир. Мәним атам вә бабаларым үч јүз ил мүддәтиндә Ислам дүнјасынын дининә рәһбәрлији өһдәсинә алмышдыр. Ҹамиә зијарәтиндә мәсум имамлар (ә) барәдә дејилир: “Сиз халгын сијасәтчиләрисиниз”. Бизим сијасәтимиз Пејғәмбәрин (ә) вә имамларын сијасәтләридир”.
Ајәтуллаһ Кашифүл-Ғита Пакистанын о заманкы баш назиринә дә мәктуб јазараг Американын һәрби мүгавиләләриндәки истисмарчылыг мәгсәдләрини она хатырладыр.
1953-ҹү ил 7 октјабрда Британијанын Ирагдакы сәфири Ајәтуллаһ Кашифүл-Ғита илә ҝөрүшә ҝедир. Онларын арасында коммунизм, Исраил вә диҝәр мәсәләләр әтрафында данышыглар олур. Кашифүл-Ғита дүнјада Инҝилтәрәнин дүнјадакы ҹинајәтләрини она хатырладыр. Ҹаваб үчүн һеч бир сөз тапа билмәјән сәфир алимин китабханасына ишарә едәрәк дејир: Сизин бу минләрлә ҹилд китабынызда бизим әлејһимизә бир китаб вармы?
Сәфир елә дүшүнүрдү ки, бу китаблар фигһ, үсул, тәфсир, һәдис вә диҝәр ислами елмләр һаггындадыр вә орада Британија әлејһинә һеч бир сөз дејилмәјиб. Она ҝөрә дә Кашифүл-Ғита бу суала ҹаваб верә билмәјәҹәк.
Бөјүк фәгиһ фәрјад едәрәк дејир: Нәинки китаблар, һәтта бизим һамымызын гәлби сизин әлејһинизәдир. Әрәб дүнјасына вурдуғунуз низәјә ҝөрә бизим һәр биримизин үрәјиндән ган дамыр.
Ајәтуллаһ Кашифүл-Ғитанын Британија вә Америка сәфирләри илә данышыглары “Муһавирәтул-имам мәәс-сәфирин” ады илә Нәҹәф вә Арҝентинада дәфәләрлә чап едилмишдир.

Гајнаг: “Ҝүлшәни-әбрар”, ҹ. 2.
6135 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...