Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Шубат 2017

ПАШАЗАДӘ ВӘ САЛМАН МУСАЈЕВ ХАРИҸДӘ ДИНИ ТӘҺСИЛ АЛЫБ - Онлары нијә һәбс етмирсиниз?

Нә үчүн Илһам Әлијевин командасы хариҹдә тәһсил алдығы үчүн ГМИ сәдри башда олмагла идарәнин хариҹдә тәһсил алан руһаниләрини, шејхүлисламын мүавинләрини һәбс етдирмир?
Артыг Азәрбајҹанда јени дөвр башлајыр – өз "ҝүнаһыјла" һәбс!

Јерли һакимијјәт өз лидерини һәр дәфә гулаға хош дәјән шүарларла тәгдим етмәјә чалышса да һәр заман арзулары үрәкләриндә галыб. Һејдәр Әлијев заманында "Халг "ҺӘ!" дејир" (сабиг президентин ад вә сојадынын баш һәрфләри) шүарларыны өлкәдә јајмаға башладылар. Гыса бир заманда "һә" "јох" илә әвәзләнди. Даһа сонра өлкәнин Һејдәр Әлијевлә ирәли ҝедә билмәмәсини анлајыб һәлә киши сағ икән "Илһамла ирәли!" шүарлары сәсләндирмәјә башладылар вә Илһам Әлијев һакимијјәтә ҝәлди. Бу дәфә дә чох кечмәди ки, дала дүшдүкләрини анладылар. Елә бу јахынларда исә 1-ҹи витсе президентин сечилмәсијлә узун замандыр ки, корланан халг вә һакимијјәт мүнасибәтләрини јахшылашдырмаг кими бир хәјала гапылдылар. Амма халгын бу дәфә дә һакимијјәтдән меһрибанчылыг ҝөрмәси суал алтындадыр. "Меһрибанлашаг", "меһрибан олаг" шүарлары да бир фајда вермир.
Биләрәкдән сијасәти елә гурмушдулар ки, Илһам Әлијевин сијасәтиндән ијрәнән, мәмурлардан әзијјәт чәкән инсанлар Меһрибан Әлијеваја үз тутсунлар. О исә 1-ҹи витсе президент сечиләндә артыг мәмурларын ҝүн ҝөрмәјәҹәји прогнозу гејри-рәсми дә олса верилди. Лакин ҝөрүнән одур ки, нәинки олигарх назир һәтта һансыса шәһәрин иҹра башчысы да өз өзбашыналыгларына сон вермәк нијјәтиндә дејил.
Мәмурларын јериндә отурдулаҹағы дүшүнүлдүјү һалда там әкси олду. Бу дәфә Масаллынын иҹра башчысы дөвләтлә халгы, хүсусилә дә диндарлары үз-үзә гојмаға чалышды. Масаллынын танынмыш руһаниси, имам ҹүмәси Шејх Сәрдар Һаҹыһәсәнли иҹра башчысынын шәрләмәсијлә һәбс едилиб. Ҝөрүнүр мәмур јени тәјинатын сәмимилијини шүбһә алтына алмаға чалышыр. Хәбәр исә сәс-күјлү олду. Өлкәнин танынмыш руһанисинин һәбсинә ҝөрә өлкәнин мүхтәлиф јерләриндән, һәтта өлкә һүдудларындан кәнарда етиразлар, бәјанатлар бир-бирини әвәзләди, Шејх Сәрдардан хејир ҝөрмүш инсанлар өз имам ҹүмәләринин азадлығы үчүн аксијалар тәшкил етдиләр.
"Артыг өлкә сијасәтиндә јени дөвр башлајыр" дедикләри бу олсун ҝәрәк. Шејх Сәрдарын һәбси диҝәрләрин һәбсиндән фәргләнир. Ҝөрүнүр һакимијјәт иҹтимаи гынагдан нәтиҹә чыхарыр. Артыг сталинсајағы репрессијаја кечид едилиб. Бир вахтлар руһаниләр наркоманлыгда, одлу силаһ ҝәздирмәкдә иттиһам едилиб һәбс едилирдиләрсә, артыг өз "ҝүнаһларыјла" һәбс едилмәјә башлајыблар. Затән бундан әввәл руһани наркотик маддә, силаһ ҝәздирмәклә сучланырдыса да, ел арасында бу ҹүр сәсләнмирди. Чүнки халгын ҝөзү тәрәзидир. Тәсадүфи дејил ки, бүтүн һәбс едиләнләр виҹдан, һиҹаб, һејкәл мәһбусу адыјла танынды. Бу адлара бир ад да әлавә едилди: намаз мәһбусу. Чүнки Шејх Сәрдарын "ҝүнаһы" ҹүмә намазы гылдырмаг, ҝәнҹләри наркобаронларын гапысындан чәкиб мәсҹидә ҝәтирмәкдән ибарәтдир.
Бу руһаниләрин бүтүн "ҝүнаһы" хариҹдә дини тәһсил алыб өлкәдә инсанлары маарифләндирмәкдән башга бир шеј дејил. Белә олан һалда гаршыја бир суал чыхыр: Хариҹдә тәһсил алмаг сучдурса бу тәкҹә дини саһәјәми шамил едилмәлидир? Ахы өлкәни идарә едән инсанларын бир чоху да – президент башда олмагла – хариҹдә тәһсил алыб. Вәтәнә хәјанәт, дөвләтин марагларыны хариҹи өлкәләрә сатмаг мәсәләсинә ҝәлинҹә, буну дүнјәви тәһсил алан да едә биләр. Мәҝәр о, хәјанәтдән сығорталаныбмы?
Јахуд сөһбәт анҹаг дини тәһсилдән ҝедирсә, нә үчүн мәһз Иранда, даһа дәгиг Гумда тәһсил аланлар "гара сијаһијә" дүшүр? Нә үчүн Илһам Әлијевин командасы хариҹдә тәһсил алдығы үчүн ГМИ сәдри башда олмагла идарәнин хариҹдә тәһсил алан руһаниләрини, шејхүлисламын мүавинләрини һәбс етдирмир? Ахы онлар да хариҹдә тәһсил алыб. Әҝәр хариҹдә тәһсил алмаг сучдурса ҝәрәк биринҹи онлар тутулсун. Чүнки ГМИ сәдри Пашазадә вә мүавинләри Өзбәкистанда тәһсил алыб, даһа сонра ГМИ-нин нәздиндә олан Бакы Ислам Университетинин өзү өз тәләбләрини хариҹә охумаға ҝөндәриб. Бир чох тәләбләри Сурија, Мисир, Ливија кими өлкәләрә тәһсил далысынҹа ҝедибләр. Әҝәр хариҹдә охумаг сучдурса нә үчүн дөвләтин бир голу функсијасыны јеринә јетирән Дини Идарә хариҹә тәләбә ҝөндәрмәсинин гаршысы алынмыр. Јохса хариҹ анҹаг Ирандан, Гумданмы ибарәтдир. Белә бир ганун гүввәдә олмуш олса белә јенә дә шәхсән Шејх Сәрдара аид едилмәмәлидир. Чүнки о, дејиләнләрә ҝөрә һәлә совет һөкүмәти заманы хариҹдә тәһсил алыб. Ганун ҝеријә неҹә һөкм едир?
Ону да гејд едәк ки, дөвләтлә халгы гаршы-гаршыја гојмаға чалышан фитнәкар гүввәләр өзләри дә билмәдән диндарларын даһа чох рәғбәт газанмасына сәбәб олублар. Чүнки бу ҝүндән бүтүн иҹтимаијјәтә бәлли олаҹаг ки, залым һакимијјәт өлкәдә намазын гылынмасынын тәрәфдары дејил. Намаз гылдығы, хүтбә охудуғу үчүн руһанини шәрләјир. Бунунла белә өлкәдә динин ҝениш јајылмасынын, ҝәнҹләрин динә мејилләнмәсинин гаршысыны ала билмәјәҹәкләр. Чүнки нормалда һәр бир вәтәндаш өз дини, намазы уғрунда ҹанындан кечмәјә дүнәндән һазырдыр. О ҝөзәл билир ки, бу јолда өлсә шәһиддир.
Сонда бир даһа гејд едәк ки, Шејх Сәрдар Һаҹыһәсәнлинин һәбси диҝәр һиҹаб, виҹдан мәһбуслары кими ганунсуздур, әдаләт өз јерини тапмалы вә Шејх гејдсиз-шәртсиз азадлыға бурахылмалыдыр.
6296 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...