Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Март 2017

Һәр ҝүн бир дәфә тојугплов ҝәлир

Онун мәнә вердији пулу сәндән истәмирәм, анҹаг тојугплову истәјирәм
Бөјүк фигһ вә әхлаг устады һәзрәт Ајәтуллаһ әл-үзма Мәзаһири өз атасындан бир әһвалат данышараг дејир:
Аллаһ атама рәһмәт етсин. Атам дејирди: О заман карванла Кәрбәлаја ҝедирдик. Бир јердә дүшәрҝә етдик. Орада бир нәфәр јатмышды. Онун аҹ ола биләҹәјини дүшүндүк. Она ҝөрә дә ону ојадыб јемәјә дәвәт етдик.
О деди: - Тојугплов варынызды?
Дедик: - Јох.
Деди: - Онда мән ҝәлмирәм.
Һамы онун дәли олдуғуну санды. Чүнки јол һара, тојугплов һара?! Биз јолда гуру чөрәји чәтинликлә тапырдыг, о исә “тојугплов олмаса ҝәлмирәм” дејир.
Бу арада Исфаһанын валисинин дә карваны ора чатды. Әлләрини јујуб наһар сүфрәсинә отурду. Мәни дә јемәјә дәвәт етдим. Дедим ки, мән наһар етмишәм. Сонра јатан адамы ҝөстәриб дедим ки, бу шәхс һәлә јемәјиб вә тојугплов истәјир.
Вали деди: - Лап јахшы, бизим тојугпловумуз вар. Ҝедин, ону чағырын.
Ҝедиб, ону ојадыб дедик: - Ојан, тојугплов ҝәлди.
О киши ҝәлиб сүфрәдә әјләшди вә тојугпловуну једи. Сүфрә јығышылдыгдан сонра ону дәли һесаб едәнләр, онунла бир аз зарафат етмәк истәдиләр.
Вали ондан сорушду: - Бу чөлүн ортасында тојугплов нәдир? Биз олмасајдыг сән тојугплов ҝөзләјә-ҝөзләјә аҹ галаҹагдын?
О киши деди: - Тојугпловун ҝәләҹәјини билирдим. Сәнин тәрәфиндән дә олмасајды, бир башгасынын тәрәфиндән о мәнә чатаҹагды.
Вали сорушду: - Һарадан? Неҹә?
Деди: - Мән Гуран гарисијәм. Габаглар һәзрәт Әмир әл-мөминин Әлинин (ә) һәрәминдә дәфн едилимиш бир һиндли кишинин гәбринин јанында Гуран охујур вә савабыны она һәдијјә едирдим. Онун варисләри бу ишин әвәзиндә мәним үчүн пулдан әлавә, һәр ҝеҹә тојугплов ҝәтирирдиләр. Сонра мәнә о јемәји ҝәтирән адам өлдү вә артыг бу иш үчүн нә мәнә пул верән вар иди, нә дә јемәк ҝәтирән. Мән һәзрәт Әлинин (ә) мәзарынын јанына ҝәлдим вә о һәзрәтә мүраҹиәт едәрәк дедим: Ја Әли! Сән бу һиндли кишидән әскик дејилсән. Онун үчүн охудуғум Гураны бундан сонра сәнин үчүн охујарам. Онун мәнә вердији пулу сәндән истәмирәм, анҹаг тојугплову истәјирәм. Гуран охумаг мәндән, тојугплов сәндән.
Хүласә, һәзрәтлә белә әһд бағладым. О әһди бағладығым ҝүндән индијә гәдәр ҝүндә бир дәфә мәним үчүн тојугплов ҝәлир.

Гајнаг: “Пәндһа вә һекајәтһаји-әхлаги”, сәһ. 193-194

Һазырлады: Сејид Заһир
4674 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...